โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์  มีภาระหน้าที่ที่จะพัฒนากระบวนการเรียนการสอน และการบริหารจัดการให้นักเรียนทุกคนมีความรู้  ความสามารถในด้านวิชาการ  สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม เป็นเยาวชนที่ดีอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข จึงได้กำหนดพันธกิจในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานของโรงเรียน

 

ชื่อโรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์  ที่ตั้ง 134  ตำบล  ประจวบคีรีขันธ์  อำเภอ  เมืองประจวบฯ 
จังหวัด  ประจวบคีรีขันธ์  สังกัด  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน        
โทรศัพท์ 0-3260-1321, 0-3255-1102  โทรสาร  0-3260-1321 ต่อ 124 
e-mail  Pramaeprachuab@yahoo.co.th  website  www.pmrp.ac.th 
          1.2  ได้รับอนุญาตจัดตั้ง เมื่อ  วันที่  28  มีนาคม  พ.ศ.  2528
          1.3  เปิดสอนระดับชั้น  อนุบาล  ถึงระดับชั้น  มัธยมศึกษาปีที่ 3 
          1.4  เนื้อที่ประมาณ  5  ไร่
          1.5  เขตพื้นที่บริการ    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์  เขต 1 
          1.6  ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

ประวัติโรงเรียนโดยย่อ


                โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ เดิมเป็นโรงเรียนเสนาะวิทยา มีนายเสนาะ สัตย์สงวน  เป็นผู้รับใบอนุญาต  
มีนางสาวบุญสม  อ้อยจีน เป็นครูใหญ่   ต่อมาเมื่อวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2528   นายเสนาะ สัตย์สงวน ได้โอนกิจการโรงเรียน
ให้โรงเรียนในเครือพระแม่มารี เมื่อวันที่  1 เมษายน พ.ศ.2528 และได้เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ 
เมื่อวันที่  1  พฤษภาคม  พ.ศ.2528  เป็นต้นมา

พ.ศ.2528 - 2534 มีนางสาวบำรุง  กิจสำเร็จ เป็นผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ นางสาวบุญสม อ้อยจีน เป็นครูใหญ่
พ.ศ.2535  มีนางสาวบำรุง กิจสำเร็จ เป็นผู้รับใบอนุญาตและผู้จัดการ นางสาวสุมณฑา ปั้วเฮงทรัพย์ เป็นครูใหญ่
พ.ศ.2536  มีนางสาวบำรุง  กิจสำเร็จ   เป็นผู้รับใบอนุญาต และผู้จัดการ นางสาวทิชารัตน์  ศรีมณี เป็นครูใหญ่                       
พ.ศ.2537 - 2539 มีนางสาวพานี  นิลเพชร  เป็นผู้รับใบอนุญาต และผู้จัดการ นางสาวทิชารัตน์  ศรีมณี  เป็นครูใหญ่   
พ.ศ.2540 - 2541 มีนางสาวเบญจมาศ  โสภาราษฎร์เป็นผู้จัดการ นางสาวพานี นิลเพชร เป็นผู้รับใบอนุญาต และครูใหญ่ 
พ.ศ.2542  มีนางสาวพิกุล  กิจประยูรเป็นผู้ทำการแทนผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการ  นางสาวพานี นิลเพชรเป็นครูใหญ่
พ.ศ.2543  มีนางสาวพิกุล  กิจประยูร  เป็นผู้ทำการแทนผู้รับใบอนุญาต  นางสาวศรีจริน   สิมมาลี  เป็นครูใหญ่
พ.ศ.2544 - 2545 มีนางสาวอุดมลักษณ์ พุฒตาลศรี เป็นผู้ทำการแทนผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการนางสาวศรีจริน สิมมาลี เป็นครูใหญ่
พ.ศ.2546 – 2549 มีนางสาวจันทร์สม  กิจบำรุง เป็นอธิการ นางสาวสุวลี รังษีสุกานนท์ เป็นผู้ทำการ แทนผู้รับใบอนุญาต
ผู้จัดการ และครูใหญ่ 
พ. ศ.2550  มีนางสาวจันทร์สม  กิจบำรุง เป็นอธิการ ผู้ทำการแทนผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการ   นางสาววานุรัตน์  แสนยากุล  เป็นครูใหญ่
พ.ศ.2551 มีนางสาวพิกุล  กิจประยูร  เป็นอธิการ ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต ผู้จัดการ นางสาววานุรัตน์  แสนยากุล  เป็นผู้อำนวยการสถานศึกษา   
พ.ศ.2552 มีนางสาวพิกุล  กิจประยูร  เป็นอธิการ นางสาวพานี  นิลเพชร  เป็นผู้ทำการแทนผู้รับ ใบอนุญาต -  ผู้จัดการ 
และนางสาวอุบลรัตน์  สุพล เป็นผู้อำนวยการสถานศึกษา
พ.ศ.2553 - 2555 มีนางสาวเบญจมาศ  โสภาราษฎร์  ดำรงตำแหน่งเป็นผู้จัดการ  มีนางสาวพานี  นิลเพชร  เป็นผู้ทำการแทนผู้รับใบอนุญาต
และ  ผู้อำนวยการสถานศึกษา
พ.ศ.2556 มีนางสาวเบญจมาศ  โสภาราษฎร์  ดำรงตำแหน่งเป็นผู้จัดการ  มีนางสาวสุมณฑา ปั้วเฮงทรัพย์   เป็นผู้ทำการแทนผู้รับใบอนุญาต เป็นผู้อำนวยการสถานศึกษา
พ.ศ.2557 มีนางสาวเบญจมาศ  โสภาราษฎร์  ดำรงตำแหน่งเป็นผู้จัดการ  มีนางสาวสุมณฑา ปั้วเฮงทรัพย์   เป็นผู้ทำการแทนผู้รับใบอนุญาต เป็นผู้อำนวยการสถานศึกษา

 


 
ปรัชญา
คำขวัญ
คติพจน์
วิสัยทัศน์
เป้าหมาย
เอกลักษณ์/อัตลักษณ์
สีประจำโรงเรียน
โครงสร้างการบริหารงาน
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายนโยบายและแผน
ฝ่ายปกครอง
ฝ่ายกิจกรรม
ฝ่ายธุรการ-การเงิน
ฝ่ายอนุบาล
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
สุขศึกษาและพลศึกษา
โรงเรียนพระแม่มารีพระโขนง
โรงเรียนพระแม่มารีสาธุประดิษฐ์
รงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
โรงเรียนอนุบาลบ้านดรุณ
 
 
 

โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์  ที่ตั้ง 134  ตำบล  ประจวบคีรีขันธ์  อำเภอ  เมืองประจวบฯ  จังหวัด  ประจวบคีรีขันธ์  สังกัด  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
โทรศัพท์ 0-3260-1321, 0-3255-1102  โทรสาร  0-3260-1321 ต่อ 124