โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ มีภาระหน้าที่ที่จะพัฒนากระบ วนการเรียนการสอน และการบริหารจัดการให้นักเรียนทุกคนมีความรู้ ความสามารถในด้านวิชาการ สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม เป็นเยาวชนที่ดีอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข จึงได้กำหนดพันธกิจในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานของโรงเรียน
** หมายเหต : การแสดงของนักเรียนทั้งหมด เป็นการฝึกฝนให้นักเรียนเกิดทักษะ กระบวนการ การวางแผน และการแก้ปัญหา
นักเรียนฝึกปฏิบัติด้วยตนเอง อาจมีข้อผิดพลาดบ้าง ทางโรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ ต้องขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย

เพลงขอใจเธอเลกเบอร์โทร ระดับชั้นอนุบาล
แสดงศักยภาพทางด้านดนตรี ณ ลานวัฒนธรรมต้านยาเสพติด ถนนคนเดิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
ชมใน Yotube

เพลงรากไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
แสดงศักยภาพทางด้านดนตรี ณ ลานวัฒนธรรมต้านยาเสพติด ถนนคนเดิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
ชมใน Yotube
ประถมศึกษาปีที่ 4/1 เพลงพระราชนิพนธ์ใกล้รุ่ง
แสดงศักยภาพทางด้านดนตรี ณ ลานวัฒนธรรมต้านยาเสพติด ถนนคนเดิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์

ชมใน Yotube
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 เพลงก้าวไปในหนทางพอเพียง
แสดงศักยภาพทางด้านดนตรี ณ ลานวัฒนธรรมต้านยาเสพติด ถนนคนเดิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์

ชมใน Yotube
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 เพลงราชินีแห่งสายประคำ
แสดงศักยภาพทางด้านดนตรี ณ ลานวัฒนธรรมต้านยาเสพติด ถนนคนเดิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์

ชมใน Yotube
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 เพลงสูตรคูณพาเพลิน
แสดงศักยภาพทางด้านดนตรี ณ ลานวัฒนธรรมต้านยาเสพติด ถนนคนเดิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์

ชมใน Yotube
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพลงหนึ่งเดียวคือแม่
แสดงศักยภาพทางด้านดนตรี ณ ลานวัฒนธรรมต้านยาเสพติด ถนนคนเดิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์

ชมใน Yotube

 

โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์  ที่ตั้ง 134  ตำบล  ประจวบคีรีขันธ์  อำเภอ  เมืองประจวบฯ  จังหวัด  ประจวบคีรีขันธ์  สังกัด  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
โทรศัพท์ 0-3260-1321, 0-3255-1102  โทรสาร  0-3260-1321 ต่อ 14