โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์  มีภาระหน้าที่ที่จะพัฒนากระบวนการเรียนการสอน และการบริหารจัดการให้นักเรียนทุกคนมีความรู้  ความสามารถในด้านวิชาการ  สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม เป็นเยาวชนที่ดีอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข จึงได้กำหนดพันธกิจในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานของโรงเรียน
 
วิดีโอการแสดงศักยภาพทางการแสดง ณ ลานวัฒนธรรมต้านยาเสพติด ถนนคนเดิน
ระดับชั้นอนุบาล 3 เพลงขอใจเธอเลกเบอร์โทร
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เพลงรากไทย
ประถมศึกษาปีที่ 4/1 เพลงพระราชนิพนธ์ใกล้รุ่ง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2 เพลงก้าวไปในหนทางพอเพียง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 เพลงราชินีแห่งสายประคำ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 เพลงสูตรคูณพาเพลิน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพลงหนึ่งเดียวคือแม่
 
วิดีโอการแสดงศักยภาพทางการแสดงดนตรี ณ ลานวัฒนธรรมต้านยาเสพติด ถนนคนเดิน
เพลง คืนความสุขให้ประเทศไทย
เพลง ไม่บอกเธอ,dancing , ผมรักเมืองไทย
เพลง คงไม่ทัน
 
 
 
 
 
 

 

โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์  ที่ตั้ง 134  ตำบล  ประจวบคีรีขันธ์  อำเภอ  เมืองประจวบฯ  จังหวัด  ประจวบคีรีขันธ์  สังกัด  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
โทรศัพท์ 0-3260-1321, 0-3255-1102  โทรสาร  0-3260-1321 ต่อ 14