ข่าว พ.ม.ป. สัมพันธ์
หน้า 5
ข่าว พ.ม.ป. สัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ตำรวจให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด
วันอังคาร ที่ 1 พฤศจิกายน 2558 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
ได้รับความอนุเคราะห์จากเจ้าหน้าที่ตำรวจมาให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด
ตามโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติด
ในเด็กนักเรียน (D.A.R.E. ประเทศไทย) โดยโครงการได้จัดข้าราชการตำรวจผู้การการอบรม
ครูตำรวจ D.A.R.E ทำการสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

สัปดาห์ละ 1 คาบเรียน ภายในภาคเรียนที่ 2
ซึ่งส่งผลให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถในการปฏิเสธการใช้ยาเสพติดในสังคมปัจจุบัน

ทางโรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ ขอขอบพระคุณ
ร.ต.อ. อดิศักดิ์ บัวงาม รอง สวป.สภ.เมืองประจวบคีรีขันธ์
และ ร.ต.ต. สุชีระ อุ่นจิตต์ รอง สว.(จร.) สภ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ ไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมการเรียนการสอนแบบ STEM เทศกาลวันลอยกระทง
วันพุธ ที่ 25 พฤศจิกายน 2558 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรม
การเรียนการสอนแบบ STEM เนื่องในเทศกาลลอยกระทง

คณิตศาสตร์ (Mathematics) การคำนวณฐานกระทง สูตรการหาพื้นที่
วิทยาศาสตร์ (Science)การทดลองทางวิทยาศาตร์เรื่องการลอยการจม
  เทคโนโลยี (Technology) การออกแบบกระทง และใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
วิศวกรรมศาสตร์(Engineering) การวาดแบบ โครงสร้างกระทง

และบูรณาการวิชา 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ อาทิ
วิชาศิลปะดนตรีนาฏศิลป์ (การวาดกระทง เต้น รำ ร้องเพลง )
วิชาภาษาอังกฤษ (เขียน อ่าน ร้องเพลงลอยกระทงภาษาอังกฤษ และคำศัพท์ภาษาอังกฤษ)
วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี (ประดิษฐ์กระทง)
วิชาภาษาไทย (เขียน อ่าน เพลงลอยกระทง)
สุขศึกษาและพลศึกษา (ความปลอดภัย และดูแลตนเองในการร่วมงานเทศการลอยกระทง)

วิชามัคคุเทศก์ (จัดกิจกรรม เชิญชวน เทศกาลลอยกระทงของแต่ละจังหวัด)

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ/สามัญรุ่นใหญ่
วันอาทิตย์ ที่ 22 พฤศจิกายน 2558 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรม
อยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ/สามัญรุ่นใหญ่

ณ ค่ายลูกเสือ ชั่วคราว  สวนสยามกรุงเทพมหานคร

โดยมี กิจกรรมฐานการเรียนรู้ 9 ฐานการเรียนรู้ กิจกรรมเรียนรู้ทักษะการว่ายน้ำ
และพิธีปิดกองลูกเสือ

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ/สามัญรุ่นใหญ่
วันเสาร์ ที่ 21 พฤศจิกายน 2558 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรม
อยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ/สามัญรุ่นใหญ่

ณ ค่ายลูกเสือ ชั่วคราว  สวนสยามกรุงเทพมหานคร

โดยมี พิธีเปิดกองลูกเสือ กิจกรรมผฐญภัย และกิจกรรมรอบกองไฟ

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ทัศนศึกษามหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2558
(National Science and Technology Fair 2015)

วันเสาร์ ที่ 21 พฤศจิกายน 2558 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรม
ทัศนศึกษามหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2558
(National Science and Technology Fair 2015)
ภายใต้แนวคิด "จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์
เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม"

ณ อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธาน

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ทัศนศึกษาคิดส์ซาเนีย KIDZANIA
วันศุกร์ ที่ 20 พฤศจิกายน 2558 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรม
ทัศนศึกษาคิดส์ซาเนีย แหล่งเรียนรู้ควบคู่ความบันเทิงสำหรับเด็ก ๆ
นักเรียนจะได้เรียนรู้และฝึกฝนพัฒนาทักษะการใช้ชีวิตผ่านการสวมบทบาทสมมุต
เป็นอาชีพต่างๆมากกว่า 80 อาชีพดั่งที่ผู้ใหญ่เป็น ในเมืองคิดส์ซาเนีย การสวมบทบาทสมมุตนั้นจะสามารถทำให้เด็กได้รู้จักกับการเติบโตอย่างแท้จริง
ณ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน ถนนพระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ทัศนศึกษามหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2558
(National Science and Technology Fair 2015)

วันอังคาร ที่ 17 พฤศจิกายน 2558 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรม
ทัศนศึกษามหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2558
(National Science and Technology Fair 2015)
ภายใต้แนวคิด "จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์
เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม"

ณ อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

โครงการครูดีศรีพระแม่
วันอาทิตย์ ที่ 25- วันพุธ 28 ตุลาคม 2558 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรม
ตามโครงการครูดีศรีพระแม่ โดยให้ครูดีศรีพระแม่ประจำปีการศึกษา 2558
ได้ไปศึกษาดูงาน เทศกาลบั้งไฟพญานาค ประเพณีออกพรรษา จ.หนองคาย
 เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้ครูได้ทำงานอย่างเต็มประสิทธิภาพ

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

วางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช

วันศุกร์ ที่ 23 ตุลาคม 2558 คณะครูโรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ วางพวงมาลา
ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 5 ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์ หน้าศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ทัศนศึกษา ณ อุทยานราชภักดิ์
และ CentralPlaza WestGate (เซ็นทรัลพลาซา เวสท์เกต)  

วันอาทิตย์ ที่ 4 ตุลาคม 2558 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ ได้พา
นักเรียนที่ได้คัดเลือกจากโครงการเด็กดีศรีพระแม่ ไปทัศนศึกษา
ณ อุทยานราชภักดิ์ อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
และ CentralPlaza WestGate    (เซ็นทรัลพลาซา เวสท์เกต)  
อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี

<<โดย : Siriphan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

การทดสอบ เรื่อง การร้องเพลงมาร์ชไม่พร้อมกัน
และปัญหาเกี่ยวกับเรื่อง การแยกขยะ

วันจันทร์ ที่ 6 - 7 ตุลาคม 2558 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ ได้ทดสอบ
เรื่อง การร้องเพลงมาร์ชไม่พร้อมกัน และปัญหาเกี่ยวกับเรื่อง การแยกขยะ
โดยมุ่งเน้นให้นักเรียน อธิบายวิธีแก้ปัญหา กล้าแสดงออก มั่นใจในตนเอง
การออกเสียง การนำเสนอข็อมูล และอธิบายขั้นตอนการแก้ปัญหา

<<โดย : Siriphan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

สวัสดิการอาหารว่างสำหรับคุณครู
วันศุกร์ ที่ 18 กันยายน 2558 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ ได้จัดสวัสดิการ
อาหารว่างสำหรับคุณครู โดยจัดเป็นประจำทุกๆ วัน

เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่บุคลากรในการทำงานมากขึ้น 

<<โดย : Siriphan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมเครื่องดื่มแลคตาซอย
วันศุกร์ ที่ 18 กันยายน 2558 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ ได้รับความอนุเคราะห์
จากเครื่องดื่มแลคตาซอย ได้เสียสละเวลามาแจกจ่ายเครื่องดื่มแก่นักเรียน
ทางโรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ขอขอบพระคุณเครื่องดื่มแลคตาซอย มา ณ ที่นี้ด้วย

<<โดย : Siriphan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรม พ.ม.ป. ออมทรัพย์
วันศุกร์ ที่ 18 กันยายน 2558 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
ร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)
สาขาประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรม พ.ม.ป. ออมทรัพย์
เพื่อให้นักเรียนรู้จักวางแผนในการใช้จ่ายเงิน และมีวินัยในการใช้จ่ายเงิน
ต่อยอดการเรียนรู้ทักษะกางวางแผนจัดการด้านการเงินให้กับนักเรียน
และปลูกฝังให้นักเรียนมีการแบ่งปัน ความมีน้ำใจ และเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้กับคนอื่นๆในสังคม

<<โดย : Siriphan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาลูกเสือที่เน้นทักษะชีวิต
วันพฤหัสบดี ที่ 17 กันยายน 2558 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาลูกเสือที่เน้นทักษะชีวิต
ซึ่งเน้นการพัฒนานักเรียน 6 ด้าน
คือ ด้านร่างกาย ด้านสติปัญญา ด้านจริยธรรม
ด้านจิตใจ ด้านสังคม และ ด้านจิตวิญญาณ มาพิจารณาร่วมกับ
แนวทางการพัฒนาลูกเสือไทย 8 ประการ
ได้แก่ พัฒนาการด้านร่างกาย ด้านสติปัญญา
ด้านจิตใจและศีลธรรม ด้านสร้างค่านิยมและเจตคติ ด้านสัมพันธภาพระหว่างบุคคล
ด้านสัมพันธภาพกับชุมชน ด้านสัมพันธภาพทางสังคม และด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
และใช้เหตุการณ์และสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจริงของเด็กนักเรียน

<<โดย : Siriphan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

วิเคราะห์ และเขียนสรุปเรื่อง "ทุ่งช้าง "
วันพฤหัสบดี ที่ 17 กันยายน 2558 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้สื่อภาพยนต์ ขาว-ดำ เรื่อง "ทุ่งช้าง " สมัยเมี่อเกือบ ร้อยปี..
ที่ทรงคุณค่า ควรแก่การเก็บรักษา
ถ่ายทำที่จังหวัดน่านเมื่อเกือบร้อยปี
วิถีชีวิตคนน่านเมื่อ100ปีมาแล้วไม่น่าเชื่อ

และให้นักเรียนวิเคราะห์ และเขียนสรุปเรื่อง ดูภาพยนต์เรื่องนี้ คลิกที่นี่

<<โดย : Siriphan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

วจนพิธีกรรมฉลองแม่พระทรงบังเกิด
วันจันทร์ ที่ 14 กันยายน 2558 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
ได้จัดพิธีฉลองแม่พระองค์อุปถัมภ์ของโรงเรียน ฉลองศาสนามเจ้าคณะฯ
โดยมีคุณแม่มาลินี ฉันทวโรดม อธิการิณีเจ้าคณะ
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีนี้ด้วย เริ่มวจนพิธีกรรมฉลองแม่พระทรงบังเกิด เวลา 09.00 น.
แห่รูปพระแม่บริเวณโรงเรียน วางดอกไม้หน้าพระรูปแม่พระ
การแสดงเทิดพระเกียรติพระแม่มารี ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมุ่งเน้นให้นักเรียน
ได้ฝึกและปฏิบัติจริง ตั้งแต่การจัดสถานที่ การแสดงละคร
การร้องเพลง รีวิวประกอบเพลงแม่พระ ออกแบบชุดแต่งกาย

การแสดงทั้งหมดนักเรียนทุกคนได้มีส่วนในการแสดงความสามารถ โดยไม่ต้องแต่งตัวสวยงาม
ทั้งนี้เพื่อมุ่งเน้นการแสดงความสามารถที่เป็นพื้นฐานสำคัญในการประกอบอาชีพ
และการดำเนินชีวิตในสังคมอย่างมีคุณภาพพร้อมเป็นพลเมืองที่ดีในสังคม

<<โดย : Siriphan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

งานฉลองแม่พระองค์อุปถัมภ์ของโรงเรียน และฉลองศาสนามเจ้าคณะฯ
วันเสาร์ ที่ 12 กันยายน 2558 คณะครูโรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
ได้เดินทางไปร่วมงานฉลองแม่พระองค์อุปถัมภ์ของโรงเรียน
และฉลองศาสนามเจ้าคณะฯ ณ โรงเรียนพระแม่มารีสาธุประดิษฐ์
โดยร่วมรับประทานอาหารค่ำร่วมกัน ชมการแสดงของคณะครู
จากโรงเรียนในสังกัดคณะภคินีพระราชินีมาเรีย ที่ร่วมกันแสดง
และอวยพรให้กับ คุณแม่มาลินี ฉันทวโรดม
อธิการิณีเจ้าคณะ
บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น และสนุกสนาน

<<โดย : Siriphan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

โครงการอบรมบุคลากรครูโรงเรียนในสังกัด
" การจัดการเรียนการสอน STEM EDUCATION "

วันเสาร์ ที่ 12 กันยายน 2558 คณะครูโรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
ร่วมโครงการอบรมบุคลากรครูโรงเรียนในสังกัด
เรื่อง " การจัดการเรียนการสอน
STEM EDUCATION " เพื่อพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

ณ โรงเรียนพระแม่มารีสาธุประดิษฐ์
นักเรียนชั้น ป.1 - ป.2 เรียนรู้และฝึกทักษะการซักผ้าอย่างถูกวิธี
วันจันทร์ ที่ 1กันยายน 2558 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน เรียนรูู้และฝึกปฏิบัติจริง เพื่อฝึกทักษะการซักผ้าอย่างถูกวิธี
ฝึกความรับผิดชอบ เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างถูกวิธี

รวมถึงช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง ให้นักเรียนสามารถ
ช่วยเหลือตนเองได้มากยิ่งขึ้น
เรียนเสริมวันเสาร์ เรียนดนตรีไทย และหุ่นยนต์
วันเสาร์ ที่ 5 กันยายน 2558 โรงเรียนพระแม่ประจวบคีรีขันธ์
จัดกิจกรรม
การเรียนการสอนเสริมในวันเสาร์ของทุกสัปดาห์ ซึ่งนอกจากจะมีการเรียนในวิชาหลัก
คือภาษาไทย คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ แล้ว
ยังมีวิชาเลือกตามความสนใจของนักเรียน
คือ ดนตรีไทย คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์
และกีฬา ซึ่งนอกจากจะได้ความรู้มากมายแล้ว
ยังฝึกให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อีกด้วย
การท่องสูตรคูณ การท่องคำศัพย์ภาษาอังกฤษ
วันศุกร์ ที่ 4 กันยายน 2558 โรงเรียนพระแม่ประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรม
ให้นักเรียนตั้งกรรมการขึ้นเพื่อผลักดันเรื่องการท่องสูตรคูณ
การท่องคำศัพย์ภาษาอังกฤษ การค้นหาศักยภาพของเพืีอนๆในห้องของตนเอง
จิตอาสา และเรียนรู้เรื่องการทำความสะอาดอย่างถูกวิธี
วันศุกร์ ที่ 4 กันยายน 2558 เนื่องจากเมื่อวานนี้ตอนช่วงเย็นได้เกิดพายุหมุน
อย่างรุนแรงที่
โรงเรียนพระแม่ประจวบคีรีขันธ์ ทำให้บริเวณภายในโรงเรียนสกปรกมากๆ.
ในเช้านี้บรรดานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที 3
จึงมีจิตอาสาช่วยกันทำความสะอาดบริเวณทั้งหมด
และในขณะเดียวกันคุณครูก็เก็บคะแนนการปฏิบัติจริงในรายวิชาการงานอาชีพฯ ด้วย

พร้อมกับการสอนวิธีทำความสะอาดที่ถูกต้อง งานนี้อิ่มทั้งบุญอิ่มทั้งคะแนนด้วย
อบรมโครงการขยายผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี
ทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)

วันพฤหัสบดี ที่ 3 - ศุกร์ ที่ 4 กันยายน 2558 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
ได้ส่งบุคลากรเข้า
อบรมโครงการขยายผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี
ทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT) รุ่นที่ 3
ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาลูกเสือที่เน้นทักษะชีวิต
วันพฤหัสบดี ที่ 3 กันยายน 2558 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนวิชาลูกเสือที่เน้นทักษะชีวิต
ซึ่งเน้นการพัฒนานักเรียน 6 ด้าน
คือ ด้านร่างกาย ด้านสติปัญญา ด้านจริยธรรม
ด้านจิตใจ ด้านสังคม และ ด้านจิตวิญญาณ มาพิจารณาร่วมกับ
แนวทางการพัฒนาลูกเสือไทย 8 ประการ
ได้แก่ พัฒนาการด้านร่างกาย ด้านสติปัญญา
ด้านจิตใจและศีลธรรม ด้านสร้างค่านิยมและเจตคติ ด้านสัมพันธภาพระหว่างบุคคล
ด้านสัมพันธภาพกับชุมชน ด้านสัมพันธภาพทางสังคม และด้านความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม
และใช้เหตุการณ์และสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นจริงของเด็กนักเรียน

<<โดย : Siriphan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

เรียนรู้และฝึกทักษะการซักผ้าอย่างถูกวิธี
วันพุธ ที่ 2 กันยายน 2558 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน การเรียนรู้เรื่อง " เงินฝืดเงินเฟ้อ "
โดยศึกษาค้นคว้าจากแท็ปเล็ท และทำงานเป็นกลุ่ม มีการสรุปข้อมูลที่ได้และบันทึก
หลังจากนั้นครูทดสอบความเข้าใจโดยเรียนนักเรียนทีละคนมาเล่าให้ครูฟัง

ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - มัธยมศึกษาปีที่ 3
เรียนรู้และฝึกทักษะการซักผ้าอย่างถูกวิธี
วันจันทร์ ที่ 31 สิงหาคม 2558 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน เรียนรูู้และฝึกปฏิบัติจริง เพื่อฝึกทักษะการซักผ้าอย่างถูกวิธี
ฝึกความรับผิดชอบ เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างถูกวิธี

รวมถึงช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง ให้นักเรียนสามารถ
ช่วยเหลือตนเองได้มากยิ่งขึ้น
โครงการอบรมครูหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

วันพฤหัสบดี ที่ 20 - อาทิตย์ ที่ 23 สิงหาคม 2558 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
โครงการอบรมครูหลักสูตรการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาครูผู้สอนให้ใช้คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์
สำหรับห้องเรียน
ผลิตสื่อ นำสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และสื่อที่มีอยู่มาช่วยในการจัดการเรียนการสอน
อันจะส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
กิจกรรมการเรียนรู้สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
วันจันทร์ ที่ 17 - ศุกร์ ที่ 21 สิงหาคม 2558 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
จัดกิจกรรมการเรียนรู้สัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ โดยนักเรียนทุกคนต้องฝึกปฏิบัติ
การแสดงทางวิทยาศาสตร์ การแข่งขันยิงจรวดขวดน้ำ
ร่วมแข่งขันกิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ
วันอังคาร ที่ 18 - เสาร์ ที่ 22 สิงหาคม 2558 นักเรียนโรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
ร่วมแข่งขันกิจกรรมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ โดยมีรายการแข่งขัน ดังนี้
การแข่งขันตอบปัญหา "ตามรอยพระบาท ร.๔ ที่หว้ากอ"
การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์   การแข่งขันยิงจรวดขวดน้ำ 
และแข่งขันดวลจุดโทษ "หว้ากอคัพ"
ณ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

<<โดย : Siriphan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ร่วมแสดงความอาลัยแด่การจากไปของผู้ปกครองนักเรียน 
วันอังคาร ที่ 18 สิงหาคม 2558 ครูและโรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
ได้ร่วมไว้อาลัย และมอบเงินช่วยเหลือ ในพิธีงานศพ ของคุณพ่อปรีดา พูนทอง
บิดาของเด็กหญิงณัฐธิดา พูนทอง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ขออำนาจคุณพระศรีรัตนะตรัย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ 
คุณความดีที่ คุณพ่อปรีดา พูนทอง ได้กระทำไว้เมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่
ตลอดถึงกุศลกรรมที่ ญาติพี่น้องและเพื่อน ๆ ได้ร่วมกันทำอุทิศให้
ได้โปรดดลบันดาลให้ดวงวิญญาณของ คุณพ่อปรีดา พูนทอง
ได้ไปสู่สุคติในสัมปรายภพดังที่ปรารถนาด้วย เทอญ

<<โดย : Siriphan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ร่วมแข่งขันคณิตคิดเร็ว และภาษาอังกฤษชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 16
และเข้าร่วมคัดเลือกเป็นตัวแทนการแข่งขันจินตคณิตนานาชาติ
ครั้ง 16 ณ ประเทศอเมริกา

วันเสาร์ ที่ 15 สิงหาคม 2558 นักเรียนโรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
ร่วมแข่งขันคณิตคิดเร็ว และภาษาอังกฤษชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 16
และเข้าร่วมคัดเลือกเป็นตัวแทนการแข่งขันจินตคณิตนานาชาติ ครั้งที่ 16 ณ ประเทศอเมริกา
เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถทางการคำนวณและภาษาอังกฤษ
เนื่องด้วยวิชาคณิตศาสตร์ และวิชาภาษาอังกฤษเป็นวิชาซึ่งมีความสำคัญต่อการเรียน
และชีวิตประจำวันเป็นอย่างมาก และเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ทดสอบทักษะพื้นฐานของตนเอง

ณ แจ้งวัฒนะฮอลล์ ชั้น 5.5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ
ทั้งนี้ทางโรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ ขอขอบพระคุณท่านผู้ปกครองทุกท่าน
ที่ให้การสนับสนุนบุตรหลานของท่าน ไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย

<<โดย : Siriphan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญคุณพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ
วันเสาร์ ที่ 15 สิงหาคม 2558 นักเรียนโรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
ร่วมประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญคุณพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ
จัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
เพื่อเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ณ วัดคลองวาฬ พระอารามหลวง ต.คลองวาฬ อ.เมืองฯ จ.ประจวบคีรีขันธ์

<<โดย : Siriphan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
และถวายราชสดุดี

วันพุธ ที่ 12 สิงหาคม 2558 คณะครูโรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล และถวายราชสดุด
เนื่องในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558
ณ บริเวณลานพิธีหน้าศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

<<โดย : Siriphan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ และกิจกรรม Walk for mom เดินเพื่อแม่
วันอังคาร ที่ 11 สิงหาคม 2558 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ และกิจกรรม Walk for mom ซึ่งจัดกิจกรรมขึ้น
เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558
เสริมสร้างความสามัคคีของบุคลากรและนักเรียนภายในโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพของบุคลากรและนักเรียน ในการร่วมออกกำลังกายทำให้สุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง

ปลูกฝังให้บุคลากรและนักเรียนรักการออกกำลังกาย
และเสริมสร้างความมีน้ำใจเป็นนักกีฬา 

<<โดย : Siriphan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2558
วันจันทร์ ที่ 10 สิงหาคม 2558 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2558 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ

1. เพื่อเทิดพระเกียรติแม่แห่งสวรรค์ คือพระแม่มารีย์องค์อุปถัมป์ของโรงเรียน
2. เพื่อเทิดพระเกียรติและแสดงถึงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
    พระบรมราชินีนาถ
3. เพื่อให้นักเรียนแสดงความกตัญญูกตเวทีและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้เลี้ยงดู
4. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสดงศักยภาพ ของตนเอง ความถนัด ความสามารถ ความสนใจ
      และมีทักษะในการคิด วิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ คิดวางแผน คิดแก้ไข

โดยนักเรียนแต่ละระดับชั้นจัดกิจกรรมให้กับแม่ด้วยตนเอง ซึ่งมีการวางแผน
และจัดเตรียมงานภายในห้องเรียน โดยมีคุณครูประจำชั้นเป็นที่ปรึกษา

<<โดย : Siriphan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

อมรมสัมมนา เรื่อง นวัฒกรรมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
และ หลักสูตรเทคนิคการประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้

วันพฤหัสบดี ที่ 30 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2558 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
จัดอมรมสัมมนา เรื่อง นวัฒกรรมการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และ หลักสูตรเทคนิคการประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
ณ  โรงแรมหัวหิน แกรนด์ แอนด์ พลาซ่า อ. หัวหิน  จ.ประจวบคีรีขันธ์
โดยวิทยากร อาจารย์ธัญญา  เรืองแก้ว ตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมการวัดและประเมินผลการเรียนรู้

อาจารย์เครือรัตน์  เรืองแก้ว ตำแหน่ง บรรณาธิการบริหาร  สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ

<<โดย : Siriphan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา
วันอังคาร ที่ 28 กรกฎาคม 2558 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
จัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา โดยร่วมกิจกรรมหล่อเทียนจำนำพรรษา
ร่วมกิจกรรมถวายผ้าอาบน้ำฝน และจตุปัจจัย แก่พระภิกษุสามเณร ร่วมทำบุญ
ตักบาตร ฟังธรรมเทศนา
โดยนักเรียนทุกระดับชั้นมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม
ณ สำนักสงฆ์ดอนเหียง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

<<โดย : Siriphan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ทัศนศึกษา ณ โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ
วันพุธ ที่ 22 - วันศุกร์ ที่ 24 กรกฎาคม 2558 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
จัดกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่ ณ โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ
บ้านหนองคอกไก่
ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี

<<โดย : Siriphan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์  ที่ตั้ง 134  ตำบล  ประจวบคีรีขันธ์  อำเภอ  เมืองประจวบฯ  จังหวัด  ประจวบคีรีขันธ์  สังกัด  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
โทรศัพท์ 0-3260-1321, 0-3255-1102  โทรสาร  0-3260-1321 ต่อ 14