ข่าว พ.ม.ป. สัมพันธ์
หน้า 4
หน้า 5
ข่าว พ.ม.ป. สัมพันธ์
รับมอบหน้ากากอนามัย จากทันตแพทย์หญิงอังคณา ลีโทชวลิต
วันพฤหัสบดี ที่ 3 กันยายน 2563 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
ได้รับความอนุเคราะห์จาก ทันตแพทย์หญิงอังคณา ลีโทชวลิต
มอบหน้ากากอนามัยให้กับครู และนักเรียน
ทั้งนี้โรงเรียนขอขอบพระคุณทันตแพทย์หญิงอังคณา ลีโทชวลิต ไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ตรวจสุขภาพอนามัยบุคลากรครู ประจำปีการศึกษา 2563
วันศุกร์ ที่ 28 สิงหาคม 2563 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
จัดสวัสดิการส่งเสริมสุขภาพอนามัย โดยตรวจสุขภาพบุคลากรครู และพนักงาน
ประจำปีการศึกษา 2563 โดยศูนย์ตรวจสุขภาพทรี ออร์ มาให้บริการตรวจสุขภาพที่โรงเรียน

<<โดย : Chichanok , Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ตรวจสุขภาพอนามัยนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563
วันศุกร์ ที่ 28 สิงหาคม 2563 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอนามัย ตรวจสุขภาพนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563
โดยศูนย์ตรวจสุขภาพทรี ออร์ มาให้บริการตรวจสุขภาพที่โรงเรียน

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ตรวจสุขภาพฟัน และเรียนรู้การแปรงฟันอย่างถูกวิธี
วันจันทร์ ที่ 31 สิงหาคม 2563 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
ได้รับความอนุเคราะห์จากคลินิกทันตกรรม สำนักงานเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์
มาให้บริการด้านการส่งเสริม และป้องกันโรคทางทันตกรรมแก่นักเรียน มีการมอบแปรงสีฟัน
พร้อมยาสีฟันแก่นักเรียน ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณสำนักงานเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์
และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่มาให้ความรู้ด้านสุขภาพปากและฟันกับนักเรียน

<<โดย : Chichanok ,Wanida : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมจิตอาสา ณ โบสถ์คริสต์ บ้านโป่งเกตุ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
วันพฤหัสบดี ที่ 27 สิงหาคม 2563 ครูและตัวแทนนักเรียน
โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ ได้จัดกิจกรรมจิตอาสา
บำเพ็ญประโยชน์ โดยทำความสะอาด บำรุงรักษาโบสถ์คริสต์
ณ บ้านโป่งเกตุ ตำบลห้วยทราย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

<<โดย :Supot : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

การแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์ดวลจุดโทษ ครั้งที่ 5
วันศุกร์ ที่ 21 สิงหาคม 2563 ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์ดวลจุดโทษ ครั้งที่ 5ระดับชั้นประถมศึกษา
เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2563
ณ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
และขอแสดงความยินดีกับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับชั้นประถมศึกษา

<<โดย : Wanida : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

แข่งขันยิงจรวดขวดน้ำ งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2563
วันศุกร์ ที่ 21 สิงหาคม 2563 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
เข้าร่วมแข่งขันยิงจรวดขวดน้ำ ประเภทแม่นยำ ระดับชั้นประถมศึกษา
และชั้นมัธยมศึกษา เนื่องในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2563
ณ อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ หว้ากอ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
และขอแสดงความยินดีกับรางวัลชมเชย ระดับมัธยมศึกษา

<<โดย : Wanida : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมแสดงความกตัญญูต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และผู้มีพระคุณ
วันพฤหัสบดี ที่ 20 สิงหาคม 2563 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
จัดกิจกรรมกิจกรรมแสดงความกตัญญูต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และผู้มีพระคุณ 2563
(ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3)โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ
1. เพื่อเทิดพระเกียรติแม่แห่งสวรรค์ คือพระแม่มารีย์องค์อุปถัมป์ของโรงเรียน
2. เพื่อเทิดพระเกียรติและแสดงถึงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระแม่แห่งแผ่นดิน
3. เพื่อให้นักเรียนแสดงความกตัญญูรูคุณต่อบิดา มารดา และผู้มีพระคุณ
4. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสดงศักยภาพตามความรู้ ความถนัด และความสนใจ โดยนักเรียนแต่ละระดับชั้นวางแผนขั้นตอนการจัดกิจกรรมเอง
โดยมีคุณครูประจำชั้นเป็นที่ปรึกษา

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ เนื่องในโอกาสเปิดปีการศึกษา 2563
วันศุกร์ ที่ 31 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
จัดกิจกรรมพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ เนื่องในโอกาสเปิดปีการศึกษา 2563
เพื่อขอพระพรจากพระคริสตเจ้าเพื่อให้คุ้มครองดูแลโรงเรียน คณะครู
และนักเรียนโรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ ให้ดำเนินกิจกรรมให้ประสบความสำเร็จ
และให้นักเรียนมีความตั้งใจต่อการเรียนไม่ประพฤติในทางที่ไม่ดี มีความสามารถในทุกๆ ด้าน

<<โดย : Chichanok : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์  ที่ตั้ง 134  ตำบล  ประจวบคีรีขันธ์  อำเภอ  เมืองประจวบฯ  จังหวัด  ประจวบคีรีขันธ์  สังกัด  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
โทรศัพท์ 0-3260-1321, 0-3255-1102  โทรสาร  0-3260-1321 ต่อ 14