ข่าว พ.ม.ป. สัมพันธ์
หน้า 4
หน้า 5
ข่าว พ.ม.ป. สัมพันธ์
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1)
วันพุธ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
จัดกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ปีการศึกษา 2563 (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1)
โดยช่วงเช้าจัดกิจกรรมเดินทางไกล และฐานการเรียนรู้ 5 ฐาน คือ ฐานศาลหลักเมือง
ฐานสะพานบางนางรม ฐานป่าชายเลน ฐานวาดภาพประทับใจ และฐานจิตอาสา
ช่วงบ่ายจัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้ 3 ฐาน คือ ฐานชาติ ฐานศาสนา และฐานพระมหากษัตริย์

<<โดย : Thitayut : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2)
วันอังคาร ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
จัดกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ปีการศึกษา 2563 (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2)
โดยช่วงเช้าจัดกิจกรรมเดินทางไกล และฐานการเรียนรู้ 5 ฐาน คือ ฐานศาลหลักเมือง
ฐานสะพานบางนางรม ฐานป่าชายเลน ฐานวาดภาพประทับใจ และฐานจิตอาสา
ช่วงบ่ายจัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้ 3 ฐาน คือ ฐานชาติ ฐานศาสนา และฐานพระมหากษัตริย์

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3)
วันจันทร์ ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
จัดกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี ปีการศึกษา 2563 (ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3)
โดยช่วงเช้าจัดกิจกรรมเดินทางไกล และฐานการเรียนรู้ 5 ฐาน คือ ฐานศาลหลักเมือง
ฐานสะพานบางนางรม ฐานป่าชายเลน ฐานวาดภาพประทับใจ และฐานจิตอาสา
ช่วงบ่ายจัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้ 3 ฐาน คือ ฐานชาติ ฐานศาสนา และฐานพระมหากษัตริย์

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมการเรียนการสอนติวเตอร์ เช้า-เย็น
โรงเรียนพระแม่มารีจัดกิจกรรมการเรียนการสอนติวเตอร์ เช้า-เย็น
โดยช่วงเช้าเน้นสอนภาษาอังกฤษรายบุคคล หรือกลุ่มย่อยๆ
ช่วงเย็นสอนเสริมเพื่อทบทวนความรู้ แก้ไขข้อบกพร่องในการเรียนของนักเรียน
สอนการบ้าน ทบทวนบทเรียน และช่วยสอนเสริมเพื่อให้นักเรียนมีความรู้เพิ่มมากขึ้น

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

งานประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563(ป.1และ ม.3)
วันจันทร์ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
จัดงานประชุมผู้ปกครอง ระชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 3
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 เพื่อพบคุณครูประจำชั้น รับทราบ และแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาของโรงเรียน รับแบบรายงานผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรายบุคคล ปพ.6 (สมุดพก)
และรับเงินค่าอุปกรณ์การเรียน ตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี
โดยดำเนินการตามวิธีป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมเรียนรู้บรูณาการภาษาอังกฤษกับวันวาเลนไทน์
กิจกรรมเรียนรู้บรูณาการภาษาอังกฤษกับวันวาเลนไทน์
โดยให้นักเรียนทำ chocolate fondue สื่อสัญญาลักษณ์ ที่แสดงออกถึงความรัก
ที่คนทั่วไปมักมอบให้กันเพื่อกระตุ้นความสนใจในการเรียนภาษาอังกฤษ
และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

<<โดย : Phattharawadee , Hawa : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมการเรียนการสอนเสริม(วันเสาร์)
เรียนพิเศษกีฬาวอลเลย์บอล ภาษาจีน ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์(สอนเป็นภาษาอังกฤษ)
เพื่อส่งเสริมและฝึกให้นักเรียนมีความรู้ ทักษะในการเล่นกีฬาวอลเล่ย์บอล
ช่วยเสริมสร้างสมรรถภาพทางด้านร่างกายให้มีความสมบูรณ์แข็งแรง
เตรียมความพร้อมเพื่อร่วมแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล เพิ่มทักษะความรู้ทั้งวิชาคณิตศาสตร์
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และเพื่อให้นักเรียนใช้เวลาให้เกิดประโยชน์

<<โดย : Sirawan , Phattharawadee: ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

มอบผลไม้มงคลให้กับคุณครู เนื่องในเทศกาลตรุษจีน
วันจันทร์ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้อำนวยการโรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
ร่วมกับฝ่ายนโยบายและแผน มอบผลไม้มงคลให้กับคุณครู เนื่องในเทศกาลตรุษจีน
ซึ่งผู้บริหารได้เล็งเห็นความสำคัญของการดูแลคุณครู สร้างขวัญ
และกำลังใจให้กับคุณครูในการทำงาน

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

เปิดการเรียนการสอน 1 กุมภาพันธ์ 2564
วันจันทร์ ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
เปิดการเรียนการสอนระดับชั้น อนุบาล 1-มัธยมศึกษาปีที่ 3
โดยดำเนินการตามวิธีป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ตลาดนัดวิชาการ (นิเทศการสอนแบบกัลยาณมิตร)คุณครูระดับชั้นอนุบาล
วันพุธ ที่ 27 - วันศุกร์ ที่ 29 มกราคม 2564 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
จัดกิจกรรมตลาดนัดวิชาการ (นิเทศการสอนแบบกัลยาณมิตร)
เพื่อพัฒนาคุณภาพของการจัดการเรียนรู้ ปรับปรุงคุณภาพด้านการเรียนการสอน
เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน และสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างครู เรียนรู้
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในการทำงานร่วมกันเกี่ยวกับการจัดการเรียนสอน

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ตลาดนัดวิชาการ (นิเทศการสอนแบบกัลยาณมิตร)
วันพุธ ที่ 27 - วันศุกร์ ที่ 29 มกราคม 2564 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
จัดกิจกรรมตลาดนัดวิชาการ (นิเทศการสอนแบบกัลยาณมิตร)
เพื่อพัฒนาคุณภาพของการจัดการเรียนรู้ ปรับปรุงคุณภาพด้านการเรียนการสอน
เพื่อพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน และสร้างความสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างครู เรียนรู้
แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในการทำงานร่วมกันเกี่ยวกับการจัดการเรียนสอน

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมวันครู ปีการศึกษา 2563
วันศุกร์ ที่ 15 มกราคม 2564 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
จัดกิจกรรมวันครู ปีการศึกษา 2563 ซึ่งดำเนินการจัดกิจกรรม
เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริมเชิดชูเกียรติครูและวิชาชีพครู
โดยดำเนินการตามวิธีป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ส่งมอบใบงานให้กับนักเรียน ระดับ อ.3 และ ม.1-ม.3
วันพุธ ที่ 13 มกราคม 2564 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
ได้ดำเนินการส่งมอบใบงานให้กับนักเรียน และผู้ปกครอง
ระดับชั้นอนุบาล 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โ
ดยดำเนินการตามวิธีป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
อย่างเคร่งครัด ทางโรงเรียนขอขอบคุณท่านผู้ปกครองทุกท่าน
ที่ให้ความร่วมมือ ติดตาม ดูแล ช่วยเหลือ สนับสนุน และแก้ปัญหา
มีส่วนร่วมดำเนินงานในการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ส่งมอบใบงานให้กับนักเรียน ระดับ อ.2 และ ป.4-ป.6
วันอังคาร ที่ 12 มกราคม 2564 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
ได้ดำเนินการส่งมอบใบงานให้กับนักเรียน และผู้ปกครอง
ระดับชั้นอนุบาล 2 และประถมศึกษาปีที่ 4-6
โดยดำเนินการตามวิธีป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
อย่างเคร่งครัด ทางโรงเรียนขอขอบคุณท่านผู้ปกครองทุกท่าน
ที่ให้ความร่วมมือ ติดตาม ดูแล ช่วยเหลือ สนับสนุน และแก้ปัญหา
มีส่วนร่วมดำเนินงานในการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ส่งมอบใบงานให้กับนักเรียน ระดับ อ.1 และ ป.1-ป.3
วันจันทร์ ที่ 11 มกราคม 2564 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
ได้ดำเนินการส่งมอบใบงานให้กับนักเรียน และผู้ปกครอง
ระดับชั้นอนุบาล 1 และประถมศึกษาปีที่ 1-3
โดยดำเนินการตามวิธีป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
อย่างเคร่งครัด ทางโรงเรียนขอขอบคุณท่านผู้ปกครองทุกท่าน
ที่ให้ความร่วมมือ ติดตาม ดูแล ช่วยเหลือ สนับสนุน และแก้ปัญหา
มีส่วนร่วมดำเนินงานในการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

งานเลี้ยงสังสรรค์ เนื่องในโอกาสวันปีใหม่
วันอังคาร ที่ 29 ธันวาคม 2563 ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
ร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ และรับประทานอาหารค่ำ เนื่องในโอกาสวันปีใหม่
เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ ให้กับคณะครู ให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมคริสต์มาส (กลางวัน) Merry Christmas and Happy new year2021
วันพฤหัสบดี ที่ 24 ธันวาคม 2563 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ ได้จัดกิจกรรมคริสต์มาสให้กับเด็กๆ วจนพิธีกรรมสมโภชพระคริสตสมภพ ปล่อยลูกโป่งเพื่อส่งความสุขให้กับผู้อื่น กิจกรรม เกมต่างๆ มากมาย โดยจัดกิจกรรมภายใต้มาตรการการป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติ

กิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการกิจกรรมคริสต์มาสกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ
กิจกรรมคริสต์มาสกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โดยให้นักเรียนออกแบบการ์ดคริสต์มาส
ค้นคว้า และเขียนคำอวยพรเป็นภาษาอังกฤษ และภาษาจีน

<<โดย : Sirawan , Phattharawadee , Suwanan: ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

เรียนรู้บูรณาการกิจกรรมคริสต์มาส(แต่งตัวละครบังเกิดพระกุมาร)
วันอังคาร ที่ 22 ธันวาคม 2563 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
จัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการกิจกรรมคริสต์มาส เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้
บทบาทหน้าที่ของตนเอง มีการบริหารจัดการ เพื่อแต่งตัวเป็นตัวละคร
ในบทบาทสมมติการแสดงบังเกิดพระกุมาร โดยจัดให้มีกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ
กิจกรรมคริสต์มาส 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ตามความถนัดและความสนใจของนักเรียน

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ตรวจคัดกรองเพื่อป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19
รงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์มีการตรวจคัดกรองไข้ และอาการทางเดินหายใจของนักเรียน
ครู และพนักงาน มีการทำความสะอาดพื้น และพื้นผิวสัมผัสต่างๆ ทุกวัน
สวมหน้ากากอนามัย ล้างมืออย่างสม่ำเสมอ ใช้เจลแอลกอฮอล์ และเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล
เพื่อเป็นการป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการกิจกรรมคริสต์มาส 2563
วันพฤหัสบดี ที่ 3 ธันวาคม 2563 และภายในเดือนธันวาคม 2563 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
จัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการกิจกรรมคริสต์มาส(เตรียมกิจกรรมคริสต์มาส)
โดยให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการสร้างบรรยากาศงานคริสต์มาส
โดยจัดให้มีกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการกิจกรรมคริสต์มาส 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ตามความสามารถ ความถนัด และความสนใจของนักเรียน

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

พิธีวางพวงมาลากิจกรรมวันสดุดีวีรชน "ลูกเสือตรีบุญยิ่ง ศิริเสถียร"
วันศุกร์ ที่ 9 ธันวาคม 2563 เวลา 09.30 น. ตัวแทนครูและนักเรียนโรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
ร่วมพิธีวางพวงมาลากิจกรรมวันสดุดีวีรชน "ลูกเสือตรีบุญยิ่ง ศิริเสถียร" เพื่อเป็นการรําลึกถึง
ลูกเสือตรีบุญยิ่ง ศิริเสถียร ผู้สร้างวีรกรรมอันกล้าหาญร่วมกับทหารกองบินน้อยที่ 5
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ต่อสู้กับกองทัพญี่ปุ่นในสงครามมหาเอเชียบูรพา

<<โดย : Chaiwat : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

พิธีวางพานพุ่มเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ 5 ธันวาคม 2563
วันเสาร์ ที่ 5 ธันวาคม 2563 ตัวแทนครูโรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
บริเวณมณฑลพิธีสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติฯ หน้าศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่ทรงมีต่ออาณาประชาราษฎร์ตลอดระยะเวลากว่า 70 ปี ที่ทรงครองราชย์

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

วางพวงมาลา สดุดีวีรชน 8 ธันวาคม 2484 ประจำปี 2563
วันที่ 8 ธันวาคม 2563 ตัวแทนครูและนักเรียนโรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
ร่วมพิธีวางพวงมาลา สดุดีวีรชน 8 ธันวาคม 2484 ประจำปี 2563 ณ อนุสาวรีย์วีรชน
กองบิน 5 อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมเรียนรู้บูรณาการ 5 ธันวาคม 2563
วันศุกร์ ที่ 4 ธันวาคม 2563 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
จัดกิจกรรมเรียนรู้บูรณาการ 5 ธันวาคม วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ และวันดินโลก
โดยจัดให้มีกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
โดยนักเรียนแบ่งกลุ่มศึกษาหาความรู้ และจัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้ 25 ฐาน

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

รับทุนการศึกษามูลนิธิพระราชวิสุทธิคุณ
วันจันทร์ ที่ 30 พฤศจิกายน 2563 นักเรียนที่ได้รับคัดเลือก จำนวน 6 คน
โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
ได้รับทุนการศึกษาเรียนดี ประพฤติดี และยากจน
โดยมูลนิธิพระราชวิสุทธิคุณ (จิตฺตสาโร ภิกขุ เกตตุ วงศ์แหวน)
ณ ศาลาการเปรียญ วัดเกาะหลัก พระอารามหลวง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

<<โดย : Titayut : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

การอบรมสัมมนา เรื่อง การสร้างความสัมพันธ์ในองค์กร ประจำปี 2563
วันเสาร์ ที่ 19 กันยายน 2563 ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
อบรมสัมมนา เรื่อง การสร้างความสัมพันธ์ในองค์กร โดยวิทยากร คุณพ่อประสิทธิ์ เครือสุวรรณ
ประจำปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประชุมมารีย์ โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ร่วมพิธีเปิดและเสกอาคารเรียนโรงเรียนพระแม่มารีอุบลราชธานี
วันพฤหัสบดี ที่ 19 พฤศจิกายน 2563 ผู้บริหาร คณะครูและตัวแทนนักเรียนโรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
ร่วมพิธีเปิดและเสกอาคารเรียนโรงเรียนพระแม่มารีอุบลราชธานี อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
ศึกษาดูงานที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต บุรีรัมย์ และอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง

<<โดย : Salewan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ทัศนศึกษามหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2563
วันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2563 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ ทัศนศึกษามหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2563 ภายใต้นโยบายหลัก (Concept)
"จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน"
และมีแนวคิดหลัก (Theme) ในหัวข้อ BCG Model (Bio-Circular-Green Economy)
เพื่อให้นักเรียนได้เข้าถึงข้อมูล องค์ความรู้ ประสบการณ์การลงมือทำ และมีส่วนร่วมกับกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์
ในรูปแบบที่แปลกใหม่ สนุกสนาน ซึ่งจะก่อให้เกิดทัศนคติเชิงบวก กระตุ้นการคิดและการตั้งคำถาม
และนำไปสู่การแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life-long learning) ต่อไป
ณ อาคารชาเลนเจอร์ 2 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
วันศุกร์ ที่ 30 ตุลาคม 2563 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
จัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยนักเรียนแต่ละระดับชั้นร่วมกันศึกษาค้นคว้า
วางแผน เขียนขั้นตอน ฝึกซ้อมบทและขับร้องบทเพลงพระราชนิพนธ์

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์  ที่ตั้ง 134  ตำบล  ประจวบคีรีขันธ์  อำเภอ  เมืองประจวบฯ  จังหวัด  ประจวบคีรีขันธ์  สังกัด  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
โทรศัพท์ 0-3260-1321, 0-3255-1102  โทรสาร  0-3260-1321 ต่อ 14