ข่าว พ.ม.ป. สัมพันธ์
หน้า 4
หน้า 5
ข่าว พ.ม.ป. สัมพันธ์
กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์
กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ที่มุ่งเน้นการปฏิบัติ
ทดลอง สังเกต และบันทึกผล เพื่อให้นักเรียนสนุก
ไม่รู้สึกเบื่อ กล้าคิด กล้าทำ กล้าแสดงออก กล้าทดลอง
ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น สรุป และลงความเห็นได้

<<โดย : Wanida : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ร่วมพิธีมิสซาปลงศพ คุณครูออกัสติน ธงชัย กาญจนานุรักษ์
วันที่ 10 กันยายน 2563 คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
ร่วมไว้อาลัยกับการจากไป ของคุณครูออกัสติน ธงชัย กาญจนานุรักษ์ โดยร่วมพิธีมิสซาปลงศพ
ตามธรรมเนียมศาสนาคริสต์ นิกายโรมันคาทอลิก ณ วัดแม่พระสายประคํา จ.ประจวบคีรีขันธ์
และร่วมส่งร่างคุณครูเพื่อทำพิธีฝังที่สุสาน ณ สุสานวังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

พิธีฉลองแม่พระองค์อุปถัมภ์ของโรงเรียน 2563
วันจันทร์ ที่ 14 กันยายน 2563 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
ได้จัดพิธีฉลองแม่พระองค์อุปถัมภ์ของโรงเรียน โดยมีพิธีมิสซาฉลองแม่พระทรงบังเกิด
แห่รูปพระแม่บริเวณโรงเรียนวางดอกไม้หน้าพระรูปแม่พระ
และการแสดงเทิดพระเกียรติพระแม่มารีย์

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมการเรียนการสอนเสริม(วันเสาร์) เรียนพิเศษกีฬาวอลเลย์บอล
กิจกรรมการเรียนการสอนเสริม(วันเสาร์) เรียนพิเศษกีฬาวอลเลย์บอล เพื่อส่งเสริมและฝึกให้นักเรียนมีความรู้
ทักษะในการเล่นกีฬาวอลเล่ย์บอล ช่วยเสริมสร้างสมรรถภาพทางด้านร่างกายให้มีความสมบูรณ์แข็งแรง
เตรียมความพร้อมเพื่อร่วมแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล และเพื่อให้นักเรียนใช้เวลาให้เกิดประโยชน์

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563 
วันจันทร์ ที่ 12 - วันศุกร์ ที่ 16 ตุลาคม 2563 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่อง
ในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
13 ตุลาคม 2563 โดยมีพิธีถวายบังคม วางพวงมาลา การแสดงความน้อมรำลึก
โดยนักเรียนแต่ละระดับชั้นร่วมการวางแผน ขั้นตอนการจัดกิจกรรม ดำเนินการจัดกิจกรรม
ตามความสามารถและความถนัด โดยมีครูประจำชั้นเป็นที่ปรึกษา

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมทำบุญตักบาตร 13 ตุลาคม 2563
วันจันทร์ ที่ 12 ตุลาคม 2563 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมจิตอาสา 13 ตุลาคม 2563
วันพฤหัสบดี ที่ 15 ตุลาคม 2563 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
จัดกิจกรรมจิตอาสา น้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2563

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

พิธีถวายบังคม และวางพวงมาลาน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต
วันอังคาร ที่ 13 ตุลาคม 2563 คณะครูโรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
จัดพิธีถวายบังคม และวางพวงมาลาน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2563
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร การแสดงความน้อมรำลึก

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

วันปิยมหาราช พุทธศักราช 2563
วันพฤหัสบดี ที่ 22 ตุลาคม 2563 คณะครูโรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
จัดพิธีถวายบังคม และวางพวงมาลาน้อมรำลึก เนื่องในวันปิยมหาราช วันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 พุทธศักราช 2563
และมีกิจกรรมฐานการเรียนรู้บูรณาการความรู้เกี่ยวกับวันปิยมหาราช

'

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

เรียนรู้บูรณาการประเพณีลอยกระทง 2563
วันจันทร์ ที่ 26 - วันศุกร์ ที่ 30 ตุลาคม 2563 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
จัดการเรียนการสอน เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้บูรณาการประเพณีลอยกระทง
โดยมีการเรียนรู้เพลงลอยกระทง (ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน)
สอบกิจกรรมเข้าจังหวะ มีการจัดกลุ่มวางแผนการทำงาน การแสดง
กระบวนแห่กระทง ตามความสามารถ และความถนัด
ฝึกความเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรม พ.ม.ป. ร่วมสืบสาน ประเพณีลอยกระทง 2563
วันศุกร์ ที่ 30 ตุลาคม 2563 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
จัดกิจกรรม พ.ม.ป. ร่วมสืบสาน ประเพณีลองกระทง โดยมีการเรียนรู้เพลงลอยกระทง
(ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาจีน) สอบกิจกรรมเข้าจังหวะ มีการจัดกลุ่มวางแผนการทำงาน
การแสดง กระบวนแห่กระทง ตามความสามารถ และความถนัด ฝึกความเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี
โดยจัดให้มีกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการประเพณีลอยกระทง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์  ที่ตั้ง 134  ตำบล  ประจวบคีรีขันธ์  อำเภอ  เมืองประจวบฯ  จังหวัด  ประจวบคีรีขันธ์  สังกัด  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
โทรศัพท์ 0-3260-1321, 0-3255-1102  โทรสาร  0-3260-1321 ต่อ 14