ข่าว พ.ม.ป. สัมพันธ์
หน้า 1
หน้า 2
หน้า 3
หน้า 4
หน้า 5
ข่าว พ.ม.ป. สัมพันธ์
ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยชุด ATK นักเรียนมาเรียน ON SITE
วันจันทร์ ที่ 17 มกราคม 2565 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
ดำเนินการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยชุด ATK และตรวจสุขภาพนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 1 อนุบาล 2 ประถมศึกษาปีที่ 3
ประถมศึกษาปีที่ 6 มัธยมศึกษาปีที่ 2 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มาเรียนที่โรงเรียน (ON SITE) ตามมาตรการ
และประกาศของกระทรวงสาธารณสุข โดยดำเนินการตามวิธีป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ตรวจATKเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19
วันพฤหัสบดี ที่ 6 มกราคม 2565 ผู้บริหาร คณะครูและพนักงานโรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
ตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ด้วยชุดตรวจ ATK เพื่อตรวจคัดกรองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19)
หลังเทศกาลปีใหม่ และเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน และเปิดเรียนแบบนักเรียนมาเรียนที่โรงเรียน (ON SITE)

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

เปิดเรียนแบบ ON SITE ระดับชั้น อ.1อ.2ป.1ป.2ป.6 และ ม.2
วันจันทร์ ที่ 20- วันศุกร์ ที่ 24 ธันวาคม 2564 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
เปิดเรียนแบบนักเรียนมาเรียนที่โรงเรียน (ON SITE) ระดับชั้นอนุบาล 1 อนุบาล 2 ประถมศึกษาปีที่ 1 ประถมศึกษาปีที่ 2
ประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยดำเนินการตามวิธีป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

 วจนพิธีกรรมสมโภชพระคริสตสมภพ
วันศุกร์ ที่ 24 ธันวาคม 2564 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ ได้มีวจนพิธีกรรมสมโภชพระคริสตสมภพ
และกิจกรรมคริสต์มาสสำหรับคณะครูและนักเรียน โดยจัดกิจกรรมภายใต้มาตรการการป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

เปิดเรียนแบบ ON SITE และตรวจหาเชื้อโควิด-19ด้วยชุดATK
วันจันทร์ ที่ 13-15 ธันวาคม 2564 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
เปิดเรียนแบบนักเรียนมาเรียนที่โรงเรียน (ON SITE) ระดับชั้นอนุบาล 3 ประถมศึกษาปีที่ 3 ประถมศึกษาปีที่ 4
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 พร้อมกับดำเนินการ ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยชุด ATK และตรวจสุขภาพประจำปี นักเรียนระดับอนุบาล 3
และประถมศึกษาปีที่ 3 ตามมาตรการและประกาศของกระทรวงสาธารณสุข
โดยดำเนินการตามวิธีป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

เปิดเรียนแบบ ON SITE และตรวจหาเชื้อโควิด-19 (ATK) และตรวจสุขภาพ
วันจันทร์ ที่ 20 ธันวาคม 2564 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ เปิดเรียนแบบนักเรียนมาเรียนที่โรงเรียน (ON SITE)
ระดับชั้นอนุบาล 1 อนุบาล 2 ประถมศึกษาปีที่ 1 ประถมศึกษาปีที่ 2 ประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
พร้อมกับดำเนินการ ตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยชุด ATK และตรวจสุขภาพประจำปี นักเรียนระดับอนุบาล 2 และประถมศึกษาปีที่ 1
ตามมาตรการและประกาศของกระทรวงสาธารณสุข โดยดำเนินการตามวิธีป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

เปิดเรียนแบบนักเรียนมาเรียนที่โรงเรียน (ON SITE) ป.4 ม.1 และ ม.3
วันอังคาร ที่ 7 ธันวาคม – 9 ธันวาคม 2564 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ เปิดเรียนแบบนักเรียนมาเรียนที่โรงเรียน (ON SITE)
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โดยปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุรองรับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
โดยดำเนินการตามวิธีป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์  ที่ตั้ง 134  ตำบล  ประจวบคีรีขันธ์  อำเภอ  เมืองประจวบฯ  จังหวัด  ประจวบคีรีขันธ์  สังกัด  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
โทรศัพท์ 0-3260-1321, 0-3255-1102  โทรสาร  0-3260-1321 ต่อ 14