ข่าว พ.ม.ป. สัมพันธ์
หน้า 4
หน้า 5
ข่าว พ.ม.ป. สัมพันธ์
เปิดเรียนแบบนักเรียนมาเรียนที่โรงเรียน (ON SITE) ระดับชั้น ป.6,ม1
วันอังคาร ที่ 23 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
เปิดเรียนแบบนักเรียนมาเรียนที่โรงเรียน (ON SITE) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ตามแผนเผชิญเหตุรองรับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) 1
โดยดำเนินการตามวิธีป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ร่วมทำบุญถวายกฐิน สำนักสงฆ์ดอนเหียง
วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2564 คณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
ร่วมทำบุญถวายกฐิน ให้กับ สำนักสงฆ์ดอนเหียง อ.เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

อบรม online blended learning solution
วันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2564 คณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
อบรม online blended learning solution พร้อมเรียนรู้การใช้แอพพลิเคชั่น Learn Anywhere
เป็นการเรียนแบบผสมผสาน ตอบโจทย์ยุค New Normal

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์  ที่ตั้ง 134  ตำบล  ประจวบคีรีขันธ์  อำเภอ  เมืองประจวบฯ  จังหวัด  ประจวบคีรีขันธ์  สังกัด  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
โทรศัพท์ 0-3260-1321, 0-3255-1102  โทรสาร  0-3260-1321 ต่อ 14