โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์  มีภาระหน้าที่ที่จะพัฒนากระบวนการเรียนการสอน และการบริหารจัดการให้นักเรียนทุกคนมีความรู้  ความสามารถในด้านวิชาการ  สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม เป็นเยาวชนที่ดีอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข จึงได้กำหนดพันธกิจในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานของโรงเรียน

นโยบายการศึกษาของโรงเรียน

1. เน้นคุณภาพด้านวิชาการ โดยมุ่งเน้นให้มีความรู้เพื่อเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพในอนาคต

2. ปลูกฝัง และอบรมจริยธรรม ฝึกฝนให้นักเรียนมีคุณธรรม สามัคคีธรรม และความรับผิดชอบ 
   เพื่อความดีของส่วนรวม มีความกตัญญูต่อสถาบัน และผู้มีพระคุณ

3. ปลูกฝังให้นักเรียนยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี
   ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข เป็นที่เคารพ  รักระเบียบวินัย    ยินดีช่วยเหลือผู้ที่อ่อนแอกว่า และรู้จักใช้วิจารณญาณต่อปัญหาต่างๆในชีวิต

4. ส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนาตนเองในด้านร่างกาย  สติปัญญาตลอดจนเอกลักษณ์    และบุคลิกภาพเฉพาะตนให้เจริญเติบโตในทางที่ควร


 

 
ปรัชญา
คำขวัญ
คติพจน์
วิสัยทัศน์
เป้าหมาย
เอกลักษณ์/อัตลักษณ์
สีประจำโรงเรียน
โครงสร้างการบริหารงาน
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายนโยบายและแผน
ฝ่ายปกครอง
ฝ่ายกิจกรรม
ฝ่ายธุรการ-การเงิน
ฝ่ายอนุบาล
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
สุขศึกษาและพลศึกษา
โรงเรียนพระแม่มารีพระโขนง
โรงเรียนพระแม่มารีสาธุประดิษฐ์
รงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
โรงเรียนอนุบาลบ้านดรุณ
 

โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์  ที่ตั้ง 134  ตำบล  ประจวบคีรีขันธ์  อำเภอ  เมืองประจวบฯ  จังหวัด  ประจวบคีรีขันธ์  สังกัด  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
โทรศัพท์ 0-3260-1321, 0-3255-1102  โทรสาร  0-3260-1321 ต่อ 14