โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์  มีภาระหน้าที่ที่จะพัฒนากระบวนการเรียนการสอน และการบริหารจัดการให้นักเรียนทุกคนมีความรู้  ความสามารถในด้านวิชาการ  สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม เป็นเยาวชนที่ดีอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข จึงได้กำหนดพันธกิจในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานของโรงเรียน

 

   โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ มุ่งจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐาน
การศึกษาเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ อบรมบ่มนิสัยให้ผู้เรียนเป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรม มีเอกลักษณ์ของ
โรงเรียนคาทอลิกที่ปรากฏเด่นชัด มีจิตสาธารณะมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ดำรงตนอย่างมีความสุข
ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความรู้ความสามารถตามศักยภาพ มีนิสัยสร้างเสริมสุขภาพ
ส่วนตนมีจิตสำนึกในการรักความเป็นไทยอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทยและสิ่งแวดล้อม ยึดมั่น
ในระบอบประชาธิปไตย และสามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

 

 

 

 
ปรัชญา
คำขวัญ
คติพจน์
วิสัยทัศน์
เป้าหมาย
เอกลักษณ์/อัตลักษณ์
สีประจำโรงเรียน
โครงสร้างการบริหารงาน
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายนโยบายและแผน
ฝ่ายปกครอง
ฝ่ายกิจกรรม
ฝ่ายธุรการ-การเงิน
ฝ่ายอนุบาล
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
สุขศึกษาและพลศึกษา
โรงเรียนพระแม่มารีพระโขนง
โรงเรียนพระแม่มารีสาธุประดิษฐ์
รงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
โรงเรียนอนุบาลบ้านดรุณ
 

โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์  ที่ตั้ง 134  ตำบล  ประจวบคีรีขันธ์  อำเภอ  เมืองประจวบฯ  จังหวัด  ประจวบคีรีขันธ์  สังกัด  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
โทรศัพท์ 0-3260-1321, 0-3255-1102  โทรสาร  0-3260-1321 ต่อ 14