โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์  มีภาระหน้าที่ที่จะพัฒนากระบวนการเรียนการสอน และการบริหารจัดการให้นักเรียนทุกคนมีความรู้  ความสามารถในด้านวิชาการ  สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม เป็นเยาวชนที่ดีอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข จึงได้กำหนดพันธกิจในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานของโรงเรียน
 
สีฟ้า
เป็นสีของท้องฟ้า  ซึ่งมีความกว้างไกลไพศาล ไร้พรมแดน แทนความหมายที่ว่าจิตตารมย์
ของผู้ก่อตั้งโรงเรียน ได้เปิดโอกาสให้นักเรียนทุกชนชั้นทุกระดับ  ได้มีการศึกษามีความสามารถ
ในการดำเนินชีวิต  ในโลกอย่างสันติ  รู้จักช่วยเหลือผู้อื่น  มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
รวมทั้งตัดสินปัญหาต่างๆ ด้วยสติปัญญา  คุณธรรม  จริยธรรม
สีขาว
เป็นสีของความบริสุทธิ์  สะอาด  เปรียบเสมือน  พระแม่มารีอา  องค์อุปถัมภ์ของโรงเรียน
ซึ่งหมายความว่า  นักเรียนของโรงเรียนพระแม่มารีจะเป็นผู้ที่มีจิตใจสะอาด  บริสุทธิ์  มองโลกในแง่ดี

 

 
ปรัชญา
คำขวัญ
คติพจน์
วิสัยทัศน์
เป้าหมาย
เอกลักษณ์/อัตลักษณ
สีประจำโรงเรียน
โครงสร้างการบริหารงาน
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายนโยบายและแผน
ฝ่ายปกครอง
ฝ่ายกิจกรรม
ฝ่ายธุรการ-การเงิน
ฝ่ายอนุบาล
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
สุขศึกษาและพลศึกษา
โรงเรียนพระแม่มารีพระโขนง
โรงเรียนพระแม่มารีสาธุประดิษฐ์
รงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
โรงเรียนอนุบาลบ้านดรุณ
 
 
 

โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์  ที่ตั้ง 134  ตำบล  ประจวบคีรีขันธ์  อำเภอ  เมืองประจวบฯ  จังหวัด  ประจวบคีรีขันธ์  สังกัด  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
โทรศัพท์ 0-3260-1321, 0-3255-1102  โทรสาร  0-3260-1321 ต่อ 14