โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์  มีภาระหน้าที่ที่จะพัฒนากระบวนการเรียนการสอน และการบริหารจัดการให้นักเรียนทุกคนมีความรู้  ความสามารถในด้านวิชาการ  สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม เป็นเยาวชนที่ดีอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข จึงได้กำหนดพันธกิจในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานของโรงเรียน
ปฏิทินปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 2556
ประจำเดือนเมษายน 2557
เดือน/ปี
วัน
วันที่
รายการปฏิบัติ
ผู้รับผิดชอบ
หมายเหตุ
เมษายน
 2557
อังคาร
1
 
พุธ
2
 
พฤหัสบดี
3
 
ศุกร์
4
 
เสาร์
5
* กิจกรรมคณะ                 
(32 ปี การจากไปของคุณพ่อการ์โล เดลลาโตร์เร)
 
อาทิตย์
6
- หยุด -
* วันจักรี
จันทร์
7
* วันอนามัยโลก
อังคาร
8
 
พุธ
9
 
พฤหัสบดี
10
 
ศุกร์
11
 
เสาร์
12
- หยุด -
 
อาทิตย์
13
- หยุด -
*วันสงกรานต์
จันทร์
14
- หยุด -
*วันสงกรานต์
อังคาร
15
- หยุด -
*วันสงกรานต์
พุธ
16
 
พฤหัสบดี
17
 
ศุกร์
18
 
เสาร์
19
- หยุด -
 
อาทิตย์
20
- หยุด -
 
จันทร์
21
 
อังคาร
22
 
พุธ
23
 
พฤหัสบดี
24
 
ศุกร์
25
 
เสาร์
26
- หยุด -
 
อาทิตย์
27
- หยุด -
 
จันทร์
28
 
อังคาร
29
 
พุธ
30
 - ปิดภาคเรียนภาคฤดูร้อน -
 

 

 
ปรัชญา
คำขวัญ
คติพจน์
วิสัยทัศน์
เป้าหมาย
เอกลักษณ์/อัตลักษณ์
สีประจำโรงเรียน
โครงสร้างการบริหารงาน
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายนโยบายและแผน
ฝ่ายปกครอง
ฝ่ายกิจกรรม
ฝ่ายธุรการ-การเงิน
ฝ่ายอนุบาล
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
สุขศึกษาและพลศึกษา
โรงเรียนพระแม่มารีพระโขนง
โรงเรียนพระแม่มารีสาธุประดิษฐ์
รงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
โรงเรียนอนุบาลบ้านดรุณ
 
 

โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์  ที่ตั้ง 134  ตำบล  ประจวบคีรีขันธ์  อำเภอ  เมืองประจวบฯ  จังหวัด  ประจวบคีรีขันธ์  สังกัด  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
โทรศัพท์ 0-3260-1321, 0-3255-1102  โทรสาร  0-3260-1321 ต่อ 14