โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์  มีภาระหน้าที่ที่จะพัฒนากระบวนการเรียนการสอน และการบริหารจัดการให้นักเรียนทุกคนมีความรู้  ความสามารถในด้านวิชาการ  สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม เป็นเยาวชนที่ดีอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข จึงได้กำหนดพันธกิจในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานของโรงเรียน
ปฏิทินปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 2556
ประจำเดือนสิงหาคม 2556
เดือน/ปี
วัน
วันที่
รายการปฏิบัติ
ผู้รับผิดชอบ
หมายเหตุ
สิงหาคม
 2556
พฤหัสบดี
1
ครูส่งแผนนิเทศการสอน ฝ่ายวิชาการ
โครงการพัฒนาห้องเรียน ฝ่ายอนุบาล
ฝ่ายกิจกรรม
ศุกร์
2
เสาร์
3
- หยุด -
อาทิตย์
4
- หยุด -
* วันสื่อสารแห่งชาติ 
จันทร์
5
ส่งแบบบันทึกผลการเรียนประจำรายวิชา (ปพ.5) ฝ่ายวิชาการ * จัดพิมพ์ส่งฝ่ายวิชาการ
ตรวจเครื่องแบบนักเรียน ฝ่ายปกครอง
กิจกรรมเด็กดีศรีพระแม่ (คัดเลือกและประเมิน) ฝ่ายปกครอง
งานนิเทศการสอน ฝ่ายอนุบาล
ฝ่ายวิชาการ
ประชุมกรรมการบริหารภายในโรงเรียน ฝ่ายธุรการ-การเงิน
อังคาร
6
พุธ
7
พฤหัสบดี
8
ศุกร์
9
โครงการเทิดพระเกียรติ ฝ่ายกิจกรรม
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ฝ่ายกิจกรรม
โครงการค่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ * ภูมิปัญญาไทย
- กิจกรรมเปิดประตูสู่อาชีพและสืบสานวิถีไทย ฝ่ายวิชาการ
โครงการวิชาการหนูน้อย ฝ่ายอนุบาล
 (กิจกรรมตลาดนัดวิชาการสู่ศตวรรษที่ 21)
เสาร์
10
- หยุด -
อาทิตย์
11
- หยุด -
จันทร์
12
- หยุด วันแม่แห่งชาติ -
* วันแม่แห่งชาติ
อังคาร
13
พุธ
14
พฤหัสบดี
15
ศุกร์
16
โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ ฝ่ายวิชาการ
  - กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์
เสาร์
17
* กิจกรรมคณะ(ฉลองคณะ)
อาทิตย์
18
- หยุด -
* วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
จันทร์
19
ประชุมกรรมการบริหารภายในโรงเรียน ฝ่ายธุรการ-การเงิน
อังคาร
20
พุธ
21
* วันสารทจีน
พฤหัสบดี
22
ศุกร์
23
เสาร์
24
- หยุด -
อาทิตย์
25
- หยุด -
จันทร์
26
ประชุมกรรมการบริหารภายในโรงเรียน ฝ่ายธุรการ-การเงิน
อังคาร
27
พุธ
28
พฤหัสบดี
29
ศุกร์
30
โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน ฝ่ายอนุบาล
ประชุมครูประจำเดือน ฝ่ายธุรการ-การเงิน
เสาร์
31
- หยุด -

 

 
ปรัชญา
คำขวัญ
คติพจน์
วิสัยทัศน์
เป้าหมาย
เอกลักษณ์/อัตลักษณ์
สีประจำโรงเรียน
โครงสร้างการบริหารงาน
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายนโยบายและแผน
ฝ่ายปกครอง
ฝ่ายกิจกรรม
ฝ่ายธุรการ-การเงิน
ฝ่ายอนุบาล
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
สุขศึกษาและพลศึกษา
โรงเรียนพระแม่มารีพระโขนง
โรงเรียนพระแม่มารีสาธุประดิษฐ์
รงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
โรงเรียนอนุบาลบ้านดรุณ
 
 

โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์  ที่ตั้ง 134  ตำบล  ประจวบคีรีขันธ์  อำเภอ  เมืองประจวบฯ  จังหวัด  ประจวบคีรีขันธ์  สังกัด  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
โทรศัพท์ 0-3260-1321, 0-3255-1102  โทรสาร  0-3260-1321 ต่อ 14