โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์  มีภาระหน้าที่ที่จะพัฒนากระบวนการเรียนการสอน และการบริหารจัดการให้นักเรียนทุกคนมีความรู้  ความสามารถในด้านวิชาการ  สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม เป็นเยาวชนที่ดีอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข จึงได้กำหนดพันธกิจในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานของโรงเรียน
ปฏิทินปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 2556
ประจำเดือนธันวาคม 2556
เดือน/ปี
วัน
วันที่
รายการปฏิบัติ
ผู้รับผิดชอบ
หมายเหตุ
ธันวาคม
 2556
อาทิตย์
1
- หยุด -
* วันเอดส์โลก
จันทร์
2
ตรวจเครื่องแบบนักเรียน ฝ่ายปกครอง  
กิจกรรมเด็กดีศรีพระแม่ ฝ่ายปกครอง  
ประชุมกรรมการบริหารภายในโรงเรียน ฝ่ายธุรการ-การเงิน  
โครงการพัฒนาห้องเรียน ฝ่ายอนุบาล  
ฝ่ายกิจกรรม  
อังคาร
3
 
พุธ
4
โครงการค่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ * วันสิ่งแวดล้อมไทย 
กิจกรรมเปิดประตูสู่อาชีพและสืบสานวิถีไทย ฝ่ายวิชาการ  
โครงการห้องสมุด ฝ่ายวิชาการ  
- กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุดสู่สมาคมอาเซียน  
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ฝ่ายกิจกรรม  
โครงการวิชาการหนูน้อย  ฝ่ายอนุบาล  
(กิจกรรมตลาดนัดวิชาการสู่ศตวรรษที่ 21)  
พฤหัสบดี
5
- หยุด วันพ่อแห่งชาติ -
* วันพ่อแห่งชาติ
ศุกร์
6
 
เสาร์
7
* กิจกรรมคณะ
อาทิตย์
8
- หยุด -
 
จันทร์
9
ประชุมกรรมการบริหารภายในโรงเรียน ฝ่ายธุรการ-การเงิน  
อังคาร
10
- หยุด  วันรัฐธรรมนูญ -
* วันรัฐธรรมนูญ
พุธ
11
 
พฤหัสบดี
12
 
ศุกร์
13
โครงการวิชาการหนูน้อย (กิจกรรมพาน้องสู่อาเซียน) ฝ่ายอนุบาล  
เสาร์
14
- หยุด -
 
อาทิตย์
15
- หยุด -
 
จันทร์
16
ประชุมกรรมการบริหารภายในโรงเรียน ฝ่ายธุรการ-การเงิน * วันกีฬาแห่งชาติ
อังคาร
17
 
พุธ
18
 
พฤหัสบดี
19
 
ศุกร์
20
 
เสาร์
21
กิจกรรมคริสต์มาสชุมชน ฝ่ายกิจกรรม  
อาทิตย์
22
- หยุด -
 
จันทร์
23
ประชุมกรรมการบริหารภายในโรงเรียน ฝ่ายธุรการ-การเงิน  
อังคาร
24
กิจกรรมคริสต์มาส ฝ่ายกิจกรรม  
พุธ
25
- หยุด วันคริสต์มาส -  
กิจกรรมทัศนศึกษาบุคลากร ฝ่ายนโยบาย  
พฤหัสบดี
26
กิจกรรมทัศนศึกษาบุคลากร ฝ่ายนโยบาย * วันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ
ศุกร์
27
กิจกรรมทัศนศึกษาบุคลากร ฝ่ายนโยบาย  
เสาร์
28
กิจกรรมทัศนศึกษาบุคลากร ฝ่ายนโยบาย  
อาทิตย์
29
- หยุด -
 
จันทร์
30
- หยุด -
 
อังคาร
31
- หยุด -
* วันสิ้นปี

 

 
ปรัชญา
คำขวัญ
คติพจน์
วิสัยทัศน์
เป้าหมาย
เอกลักษณ์/อัตลักษณ์
สีประจำโรงเรียน
โครงสร้างการบริหารงาน
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายนโยบายและแผน
ฝ่ายปกครอง
ฝ่ายกิจกรรม
ฝ่ายธุรการ-การเงิน
ฝ่ายอนุบาล
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
สุขศึกษาและพลศึกษา
โรงเรียนพระแม่มารีพระโขนง
โรงเรียนพระแม่มารีสาธุประดิษฐ์
รงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
โรงเรียนอนุบาลบ้านดรุณ
 
 

โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์  ที่ตั้ง 134  ตำบล  ประจวบคีรีขันธ์  อำเภอ  เมืองประจวบฯ  จังหวัด  ประจวบคีรีขันธ์  สังกัด  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
โทรศัพท์ 0-3260-1321, 0-3255-1102  โทรสาร  0-3260-1321 ต่อ 14