โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์  มีภาระหน้าที่ที่จะพัฒนากระบวนการเรียนการสอน และการบริหารจัดการให้นักเรียนทุกคนมีความรู้  ความสามารถในด้านวิชาการ  สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม เป็นเยาวชนที่ดีอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข จึงได้กำหนดพันธกิจในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานของโรงเรียน
ปฏิทินปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 2556
ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2557
เดือน/ปี
วัน
วันที่
รายการปฏิบัติ
ผู้รับผิดชอบ
หมายเหตุ
กุมภาพันธ์
 2557
เสาร์
1
* กิจกรรมคณะ
 
อาทิตย์
2
- หยุด -
จันทร์
3
ตรวจเครื่องแบบนักเรียน ฝ่ายปกครอง  
กิจกรรมเด็กดีศรีพระแม่  ฝ่ายปกครอง  
ประชุมกรรมการบริหารภายในโรงเรียน ฝ่ายธุรการ-การเงิน  
งานนิเทศการสอน ฝ่ายอนุบาล  
อังคาร
4
โครงการพัฒนาห้องเรียน ฝ่ายอนุบาล
ฝ่ายกิจกรรม  
พุธ
5
 
พฤหัสบดี
6
 
ศุกร์
7
 
เสาร์
8
- หยุด -
 
อาทิตย์
9
- หยุด -
 
จันทร์
10
ประชุมกรรมการบริหารภายในโรงเรียน ฝ่ายธุรการ-การเงิน  
อังคาร
11
 
พุธ
12
 
พฤหัสบดี
13
กิจกรรมปิดกองลูกเสือประจำปี  2556 ฝ่ายกิจกรรม  
ศุกร์
14
 
เสาร์
15
- หยุด -
 
อาทิตย์
16
- หยุด -
 
จันทร์
17
ประชุมกรรมการบริหารภายในโรงเรียน ฝ่ายธุรการ-การเงิน  
โครงการสื่อสัมพันธ์บ้านโรงเรียน ฝ่ายอนุบาล  
อังคาร
18
 
พุธ
19
 
พฤหัสบดี
20
 
ศุกร์
21
โครงการวิชาการหนูน้อย (กิจกรรมพาน้องสู่อาเซียน) ฝ่ายอนุบาล  
เสาร์
22
- หยุด -
 
อาทิตย์
23
- หยุด -
 
จันทร์
24
ประชุมกรรมการบริหารภายในโรงเรียน ฝ่ายธุรการ-การเงิน  
ครูประจำวิชาส่งแฟ้ม ปพ.5            (คะแนนหน่วย อ่านคิดวิเคราะห์) ฝ่ายวิชาการ  
พุธ
26
 
พฤหัสบดี
27
 
ศุกร์
28
กิจกรรมมิสซาปิดปีการศึกษา ฝ่ายกิจกรรม  
ประชุมครูประจำเดือน ฝ่ายธุรการ-การเงิน  
โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน ฝ่ายอนุบาล  

 

 
ปรัชญา
คำขวัญ
คติพจน์
วิสัยทัศน์
เป้าหมาย
เอกลักษณ์/อัตลักษณ์
สีประจำโรงเรียน
โครงสร้างการบริหารงาน
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายนโยบายและแผน
ฝ่ายปกครอง
ฝ่ายกิจกรรม
ฝ่ายธุรการ-การเงิน
ฝ่ายอนุบาล
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
สุขศึกษาและพลศึกษา
โรงเรียนพระแม่มารีพระโขนง
โรงเรียนพระแม่มารีสาธุประดิษฐ์
รงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
โรงเรียนอนุบาลบ้านดรุณ
 
 

โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์  ที่ตั้ง 134  ตำบล  ประจวบคีรีขันธ์  อำเภอ  เมืองประจวบฯ  จังหวัด  ประจวบคีรีขันธ์  สังกัด  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
โทรศัพท์ 0-3260-1321, 0-3255-1102  โทรสาร  0-3260-1321 ต่อ 14