โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์  มีภาระหน้าที่ที่จะพัฒนากระบวนการเรียนการสอน และการบริหารจัดการให้นักเรียนทุกคนมีความรู้  ความสามารถในด้านวิชาการ  สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม เป็นเยาวชนที่ดีอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข จึงได้กำหนดพันธกิจในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานของโรงเรียน
ปฏิทินปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 2556
ประจำเดือนมกราคม 2557
เดือน/ปี
วัน
วันที่
รายการปฏิบัติ
ผู้รับผิดชอบ
หมายเหตุ
มกราคม
 2557
พุธ
1
- หยุด -
* วันขึ้นปีใหม่
พฤหัสบดี
2
 
ตรวจเครื่องแบบนักเรียน ฝ่ายปกครอง  
กิจกรรมเด็กดีศรีพระแม่  ฝ่ายปกครอง  
โครงการพัฒนาห้องเรียน ฝ่ายอนุบาล  
ฝ่ายกิจกรรม  
ศุกร์
3
 
เสาร์
4
โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสู่ศตวรรษที่ 21 ฝ่ายกิจกรรม  
   - กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือสำรอง ฝ่ายกิจกรรม  
อาทิตย์
5
   - กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือสำรอง ฝ่ายกิจกรรม  
จันทร์
6
ครูส่งแผนนิเทศการสอน  ภาคเรียนที่ 2 ฝ่ายวิชาการ  
ประชุมกรรมการบริหารภายในโรงเรียน ฝ่ายธุรการ-การเงิน  
อังคาร
7
 
พุธ
8
 
พฤหัสบดี
9
 
ศุกร์
10
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม(ครั้งที่ 2) ฝ่ายอนุบาล  
ฝ่ายปกครอง  
วันเด็กแห่งชาติ ฝ่ายกิจกรรม  
เสาร์
11
* กิจกรรมคณะ
 
อาทิตย์
12
- หยุด -
 
จันทร์
13
ประชุมกรรมการบริหารภายในโรงเรียน ฝ่ายธุรการ-การเงิน  
งานนิเทศการสอนครั้งที่ 2 ฝ่ายวิชาการ  
อังคาร
14
ครูส่งข้อสอบระหว่างภาคเรียนที่ 2 ฝ่ายวิชาการ  
พุธ
15
กิจกรรมมุฑิตาจิต ฝ่ายนโยบาย  
กิจกรรมเชิดชูเกียรติครู ฝ่ายนโยบาย  
พฤหัสบดี
16
คณะครูเข้าร่วมกิจกรรมวันครู ของจังหวัด ฝ่ายกิจกรรม  
ศุกร์
17
โครงการวิชาการหนูน้อย (กิจกรรมพาน้องสู่อาเซียน) ฝ่ายอนุบาล  
เสาร์
18
โครงการวิชาการสัญจร ฝ่ายวิชาการ  
อาทิตย์
19
- หยุด -
 
จันทร์
20
ประชุมกรรมการบริหารภายในโรงเรียน ฝ่ายธุรการ-การเงิน  
อังคาร
21
 
พุธ
22
สอบระหว่างภาคเรียนที่ 2 ฝ่ายวิชาการ  
พฤหัสบดี
23
สอบระหว่างภาคเรียนที่ 2 ฝ่ายวิชาการ  
ศุกร์
24
สอบระหว่างภาคเรียนที่ 2 ฝ่ายวิชาการ  
เสาร์
25
โครงการค่ายวิชาการ ฝ่ายวิชาการ  
 - กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ  
อาทิตย์
26
 - กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ฝ่ายวิชาการ  
จันทร์
27
ประชุมกรรมการบริหารภายในโรงเรียน ฝ่ายธุรการ-การเงิน  
อังคาร
28
 
พุธ
29
โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน ฝ่ายอนุบาล  
พฤหัสบดี
30
ส่งแฟ้ม ปพ.5 (เวลาเรียน คุณลักษณะ ) ฝ่ายวิชาการ  
ศุกร์
31
ประชุมครูประจำเดือน ฝ่ายธุรการ-การเงิน  
โครงการอนุบาลสัญจร ฝ่ายอนุบาล  

 

 
ปรัชญา
คำขวัญ
คติพจน์
วิสัยทัศน์
เป้าหมาย
เอกลักษณ์/อัตลักษณ์
สีประจำโรงเรียน
โครงสร้างการบริหารงาน
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายนโยบายและแผน
ฝ่ายปกครอง
ฝ่ายกิจกรรม
ฝ่ายธุรการ-การเงิน
ฝ่ายอนุบาล
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
สุขศึกษาและพลศึกษา
โรงเรียนพระแม่มารีพระโขนง
โรงเรียนพระแม่มารีสาธุประดิษฐ์
รงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
โรงเรียนอนุบาลบ้านดรุณ
 
 

โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์  ที่ตั้ง 134  ตำบล  ประจวบคีรีขันธ์  อำเภอ  เมืองประจวบฯ  จังหวัด  ประจวบคีรีขันธ์  สังกัด  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
โทรศัพท์ 0-3260-1321, 0-3255-1102  โทรสาร  0-3260-1321 ต่อ 14