โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์  มีภาระหน้าที่ที่จะพัฒนากระบวนการเรียนการสอน และการบริหารจัดการให้นักเรียนทุกคนมีความรู้  ความสามารถในด้านวิชาการ  สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม เป็นเยาวชนที่ดีอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข จึงได้กำหนดพันธกิจในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานของโรงเรียน
ปฏิทินปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 2556
ประจำเดือนกรกฎาคม 2556
เดือน/ปี
วัน
วันที่
รายการปฏิบัติ
ผู้รับผิดชอบ
หมายเหตุ
กรกฎาคม
 2556
จันทร์
1
โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สู่ศตวรรษที่ 21 ฝ่ายกิจกรรม
วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ฝ่ายกิจกรรม
ตรวจเครื่องแบบนักเรียน ฝ่ายปกครอง
กิจกรรมเด็กดีศรีพระแม่  ฝ่ายปกครอง
ประชุมกรรมการบริหารภายในโรงเรียน ฝ่ายธุรการ-การเงิน
โครงการพัฒนาห้องเรียน ฝ่ายอนุบาล
ฝ่ายกิจกรรม
อังคาร
2
ครูส่งข้อสอบระหว่างภาคเรียนที่ 1 ฝ่ายวิชาการ * ทุกระดับชั้น 
พุธ
3
พฤหัสบดี
4
ศุกร์
5
เสาร์
6
* กิจกรรมคณะ
อาทิตย์
7
* ฟื้นฟูจิตใจนักเรียนคาทอลิก
คณะกรรมการร่วม
จันทร์
8
ประชุมกรรมการบริหารภายในโรงเรียน ฝ่ายธุรการ-การเงิน
อังคาร
9
กิจกรรมรำลึกผู้ก่อตั้งโรงเรียนในสังกัดคณะฯ ฝ่ายกิจกรรม
พุธ
10
พฤหัสบดี
11
ศุกร์
12
โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ฝ่ายอนุบาล
ฝ่ายปกครอง
เสาร์
13
- หยุด -
อาทิตย์
14
- หยุด -
จันทร์
15
ประชุมกรรมการบริหารภายในโรงเรียน ฝ่ายธุรการ-การเงิน
อังคาร
16
พุธ
17
พฤหัสบดี
18
ศุกร์
19
กิจกรรมค่ายพุทธบุตร ฝ่ายวิชาการ
เสาร์
20
กิจกรรมค่ายพุทธบุตร ฝ่ายวิชาการ
อาทิตย์
21
- หยุด -
จันทร์
22
ประชุมกรรมการบริหารภายในโรงเรียน ฝ่ายธุรการ-การเงิน * วันอาสาฬหบูชา
อังคาร
23
* วันเข้าพรรษา
พุธ
24
สอบระหว่างภาคเรียนที่ 1 ฝ่ายวิชาการ
พฤหัสบดี
25
สอบระหว่างภาคเรียนที่ 1 ฝ่ายวิชาการ
ศุกร์
26
สอบระหว่างภาคเรียนที่ 1 ฝ่ายวิชาการ
โครงการวิชาการหนูน้อย (กิจกรรมพาน้องสู่อาเซียน) ฝ่ายอนุบาล
ประชุมครูประจำเดือน ฝ่ายธุรการ-การเงิน
เสาร์
27
- หยุด -
อาทิตย์
28
- หยุด -
จันทร์
29
ประชุมกรรมการบริหารภายในโรงเรียน ฝ่ายธุรการ-การเงิน *วันภาษาไทยแห่งชาติ
อังคาร
30
พุธ
31
โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน ฝ่ายอนุบาล

 

 
ปรัชญา
คำขวัญ
คติพจน์
วิสัยทัศน์
เป้าหมาย
เอกลักษณ์/อัตลักษณ์
สีประจำโรงเรียน
โครงสร้างการบริหารงาน
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายนโยบายและแผน
ฝ่ายปกครอง
ฝ่ายกิจกรรม
ฝ่ายธุรการ-การเงิน
ฝ่ายอนุบาล
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
สุขศึกษาและพลศึกษา
โรงเรียนพระแม่มารีพระโขนง
โรงเรียนพระแม่มารีสาธุประดิษฐ์
รงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
โรงเรียนอนุบาลบ้านดรุณ
 
 

โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์  ที่ตั้ง 134  ตำบล  ประจวบคีรีขันธ์  อำเภอ  เมืองประจวบฯ  จังหวัด  ประจวบคีรีขันธ์  สังกัด  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
โทรศัพท์ 0-3260-1321, 0-3255-1102  โทรสาร  0-3260-1321 ต่อ 14