โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์  มีภาระหน้าที่ที่จะพัฒนากระบวนการเรียนการสอน และการบริหารจัดการให้นักเรียนทุกคนมีความรู้  ความสามารถในด้านวิชาการ  สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม เป็นเยาวชนที่ดีอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข จึงได้กำหนดพันธกิจในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานของโรงเรียน
ปฏิทินปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 2556
ประจำเดือนมีนาคม 2557
เดือน/ปี
วัน
วันที่
รายการปฏิบัติ
ผู้รับผิดชอบ
หมายเหตุ
มีนาคม
 2557
เสาร์
1
- หยุด -
 
อาทิตย์
2
- หยุด -
จันทร์
3
กิจกรรมติดตามผลผู้เรียน ฝ่ายกิจกรรม  
สอบปลายภาคเรียนที่ 2  (ทุกระดับชั้น) ฝ่ายวิชาการ  
อังคาร
4
สอบปลายภาคเรียนที่ 2  (ทุกระดับชั้น) ฝ่ายวิชาการ  
พุธ
5
สอบปลายภาคเรียนที่ 2  (ทุกระดับชั้น) ฝ่ายวิชาการ  
พฤหัสบดี
6
- ปิดภาคเรียน  ปีการศึกษา  2556 -
ศุกร์
7
ครูรายวิชาส่งคะแนนให้ครูประจำชั้น ฝ่ายวิชาการ  
เสาร์
8
ฝ่ายวิชาการ  
อาทิตย์
9
* กิจกรรมคณะ
 
จันทร์
10
 
อังคาร
11
ครูประจำวิชาส่งแบบบันทึกผลการเรียนประจำรายวิชา (ปพ.5) ฝ่ายวิชาการ  
พุธ
12
 
พฤหัสบดี
13
 
ศุกร์
14
 
เสาร์
15
กิจกรรมวันสำเร็จการศึกษา ฝ่ายอนุบาล  
ฝ่ายวิชาการ  
อาทิตย์
16
* กิจกรรมคณะ
 
จันทร์
17
ครูประจำชั้นส่ง ปพ. 6 ฝ่ายวิชาการ  
* กิจกรรมคณะ
 
อังคาร
18
* กิจกรรมคณะ
 
พุธ
19
* กิจกรรมคณะ
 
พฤหัสบดี
20
* กิจกรรมคณะ
 
ส่งโครงการ ฝ่ายนโยบาย  
ศุกร์
21
* กิจกรรมคณะ
 
เสาร์
22
* กิจกรรมคณะ
 
อาทิตย์
23
- หยุด -
 
จันทร์
24
 - เปิดภาคเรียนภาคฤดูร้อน -
(ระดับอนุบาล  ประถม มัธยม )
ฝ่ายวิชาการ  
 
อังคาร
25
อนุมัติผลการเรียน ประกาศผลการเรียนทุกระดับชั้น ฝ่ายวิชาการ  
พุธ
26
เริ่มเขียนรายงานประจำปี (SAR) ฝ่ายนโยบาย  
พฤหัสบดี
27
 
ศุกร์
28
 
เสาร์
27
- หยุด -
 
อาทิตย์
28
- หยุด -
 
จันทร์
27
 
อังคาร
28
 
พุธ
29
 
พฤหัสบดี
30
ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
(ภาคี 4 ฝ่าย)
ฝ่ายธุรการ-การเงิน  
โครงการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ฝ่ายนโยบาย  
ฝ่ายอนุบาล  
ศุกร์
31
- หยุด -
 

 

 
ปรัชญา
คำขวัญ
คติพจน์
วิสัยทัศน์
เป้าหมาย
เอกลักษณ์/อัตลักษณ์
สีประจำโรงเรียน
โครงสร้างการบริหารงาน
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายนโยบายและแผน
ฝ่ายปกครอง
ฝ่ายกิจกรรม
ฝ่ายธุรการ-การเงิน
ฝ่ายอนุบาล
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
สุขศึกษาและพลศึกษา
โรงเรียนพระแม่มารีพระโขนง
โรงเรียนพระแม่มารีสาธุประดิษฐ์
รงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
โรงเรียนอนุบาลบ้านดรุณ
 
 

โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์  ที่ตั้ง 134  ตำบล  ประจวบคีรีขันธ์  อำเภอ  เมืองประจวบฯ  จังหวัด  ประจวบคีรีขันธ์  สังกัด  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
โทรศัพท์ 0-3260-1321, 0-3255-1102  โทรสาร  0-3260-1321 ต่อ 14