โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์  มีภาระหน้าที่ที่จะพัฒนากระบวนการเรียนการสอน และการบริหารจัดการให้นักเรียนทุกคนมีความรู้  ความสามารถในด้านวิชาการ  สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม เป็นเยาวชนที่ดีอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข จึงได้กำหนดพันธกิจในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานของโรงเรียน
ปฏิทินปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 2556
ประจำเดือนพฤษภาคม 2556
เดือน/ปี
วัน
วันที่
รายการปฏิบัติ
ผู้รับผิดชอบ
หมายเหตุ
พฤษภาคม
 2556
พุธ
1
จำหน่ายเครื่องแบบและแบบเรียน อ.1-อ.3
ฝ่ายธุรการ-การเงิน
*วันแรงงานแห่งชาติ
โครงการระบบสารสนเทศ
ฝ่ายธุรการ-การเงิน
 
   - งานการเงิน และบัญชี  
โครงการมารีย์อุปถัมภ์
ฝ่ายนโยบายฯ
 
โครงการพัฒนาบุคลากร
ฝ่ายนโยบายฯ
 
โครงการสรรหาบุคลากร
ฝ่ายนโยบายฯ
 
โครงการครูดีศรีพระแม่
ฝ่ายนโยบายฯ
 
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ฝ่ายนโยบายฯ
 
โครงการการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ฝ่ายนโยบายฯ
 
ฝ่ายอนุบาล
 
กิจกรรม ICT เพื่อครู สู่ศตวรรษที่ 21
ฝ่ายนโยบายฯ
 
พฤหัสบดี
2
จำหน่ายเครื่องแบบและแบบเรียน ป.1-ป.4 ฝ่ายธุรการ-การเงิน  
ศุกร์
3
จำหน่ายเครื่องแบบและแบบเรียน ป.5-ม.3 ฝ่ายธุรการ-การเงิน  
เสาร์
4
* กิจกรรมคณะ    
อาทิตย์
5
- หยุด  -
* วันฉัตรมงคล
อบรมครูคำสอน ฝ่ายกิจการโรงเรียน * ในสังกัดคณ
จันทร์
6
สัมมนาพนักงาน  โรงเรียนในสังกัด คณะกรรมการในสังกัด * วันหยุดชดเชย
* วันฉัตรมงคล
อังคาร
7
สัมมนาพนักงาน  โรงเรียนในสังกัด คณะกรรมการในสังกัด  
พุธ
8
สัมมนาพนักงาน  โรงเรียนในสังกัด คณะกรรมการในสังกัด * วันกาชาดสากล
พฤหัสบดี
9
ประชุมกรรมการบริหารภายในโรงเรียน ฝ่ายธุรการ-การเงิน  
ศุกร์
10
ประชุมครูเปิดปีการศึกษา ฝ่ายธุรการ-การเงิน  
เสาร์
11
- หยุด -
 
อาทิตย์
12
- หยุด -
* วันพยาบาลสากล
จันทร์
13
* วันพืชมงคล
อังคาร
14
โครงการพัฒนาห้องเรียน ทุกระดับชั้น ฝ่ายอนุบาล  
ฝ่ายกิจกรรม  
พฤหัสบดี
16
เปิดภาคเรียนปีการศึกษา 2556 ทุกระดับชั้น  
โครงการพัฒนาหลักสูตรและวัดผล ฝ่ายวิชาการ  
โครงการพัฒนาสื่อและนวัตกรรม ฝ่ายวิชาการ  
โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ฝ่ายกิจกรรม  
กิจกรรมฟันสวยยิ้มใส ฝ่ายกิจกรรม  
กิจกรรมอนามัยในโรงเรียน ฝ่ายกิจกรรม  
โครงการดูแลรักษาปรับปรุงอาคารสถานที่ ฝ่ายกิจกรรม  
กิจกรรม 5 ส. สู่ศตวรรษที่ 21 ฝ่ายกิจกรรม  
โครงการจิตตาภิบาลภายในโรงเรียน ฝ่ายกิจกรรม  
โครงการประชาสัมพันธ์ ฝ่ายธุรการ-การเงิน  
  - กิจกรรมเสียงตามสาย  
  - งานสาส์นพระแม่มารีย์  
  - งานสื่อสารสัมพันธ์  
โครงการระบบสารสนเทศ ฝ่ายธุรการ-การเงิน  
  - งานสถิติ-ทะเบียนครู  
  - งานสถิติ-ทะเบียนนักเรียน  
โครงการส่งเสริมศักยภาพทางวิชาการ ฝ่ายอนุบาล  
- งานประเมินพัฒนาการระดับปฐมวัย ฝ่ายอนุบาล  
- งานพัฒนาสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอน ฝ่ายอนุบาล  
ศุกร์
17
 
เสาร์
18
- หยุด -
 
อาทิตย์
19
- หยุด -
 
จันทร์
20
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม  ฝ่ายปกครอง  
ฝ่ายอนุบาล  
กิจกรรมมารยาทไทย ฝ่ายปกครอง  
กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียง ฝ่ายปกครอง  
กิจกรรมเด็กดีศรีพระแม่ ฝ่ายปกครอง  
โครงการโรงเรียนสีขาว ฝ่ายปกครอง  
งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ฝ่ายปกครอง  
งานจัดระเบียบสังคมในโรงเรียน ฝ่ายปกครอง  
งานรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดในโรงเรียน ฝ่ายปกครอง  
ตรวจเครื่องแบบนักเรียน ฝ่ายปกครอง  
ประชุมกรรมการบริหารภายในโรงเรียน ฝ่ายธุรการ-การเงิน  
อังคาร
21
 
พุธ
22
 
พฤหัสบดี
23
กิจกรรมมิสซาเปิดปีการศึกษา  2556 ฝ่ายกิจกรรม  
งานปฐมนิเทศนักเรียนทุกระดับชั้น ฝ่ายปกครอง  
งานเยี่ยมบ้านนักเรียน  ฝ่ายปกครอง  
(ภาคเรียนที่ 1 เริ่มทุกระดับชั้น) ฝ่ายอนุบาล  
ศุกร์
24
- หยุด  วันวิสาขบูชา - * วันวิสาขบูชา
เสาร์
25
- หยุด -
 
อาทิตย์
26
- หยุด -
 
จันทร์
27
ประชุมกรรมการบริหารภายในโรงเรียน ฝ่ายธุรการ-การเงิน  
อังคาร
28
 
พุธ
29
 
พฤหัสบดี
30
 
ศุกร์
31
* วันงดสูบบุรี่โลก

 

 
ปรัชญา
คำขวัญ
คติพจน์
วิสัยทัศน์
เป้าหมาย
เอกลักษณ์/อัตลักษณ์
สีประจำโรงเรียน
โครงสร้างการบริหารงาน
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายนโยบายและแผน
ฝ่ายปกครอง
ฝ่ายกิจกรรม
ฝ่ายธุรการ-การเงิน
ฝ่ายอนุบาล
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
สุขศึกษาและพลศึกษา
โรงเรียนพระแม่มารีพระโขนง
โรงเรียนพระแม่มารีสาธุประดิษฐ์
รงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
โรงเรียนอนุบาลบ้านดรุณ
 
 

โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์  ที่ตั้ง 134  ตำบล  ประจวบคีรีขันธ์  อำเภอ  เมืองประจวบฯ  จังหวัด  ประจวบคีรีขันธ์  สังกัด  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
โทรศัพท์ 0-3260-1321, 0-3255-1102  โทรสาร  0-3260-1321 ต่อ 14