โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์  มีภาระหน้าที่ที่จะพัฒนากระบวนการเรียนการสอน และการบริหารจัดการให้นักเรียนทุกคนมีความรู้  ความสามารถในด้านวิชาการ  สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม เป็นเยาวชนที่ดีอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข จึงได้กำหนดพันธกิจในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานของโรงเรียน
ปฏิทินปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 2556
ประจำเดือนพฤศจิกายน 2556
เดือน/ปี
วัน
วันที่
รายการปฏิบัติ
ผู้รับผิดชอบ
หมายเหตุ
พฤศจิกายน
 2556
ศุกร์ 1 โครงการส่งเสริมศักยภาพทางวิชาการ ฝ่ายอนุบาล  
- งานประเมินพัฒนาการระดับประถมวัย ฝ่ายอนุบาล  
- งานพัฒนาสื่อนวัตกรรมการเรียนการสอน ฝ่ายอนุบาล  
เสาร์ 2
- หยุด -
   
อาทิตย์ 3
- หยุด -
   
จันทร์ 4 ตรวจเครื่องแบบนักเรียน ฝ่ายปกครอง  
กิจกรรมเด็กดีศรีพระแม่  ฝ่ายปกครอง  
วันระลึกถึงศาสนนามคุณพ่อการ์โล  เดลลา โตร์เร ฝ่ายกิจกรรม  
ประชุมกรรมการบริหารภายในโรงเรียน ฝ่ายธุรการ-การเงิน  
โครงการพัฒนาห้องเรียน ฝ่ายอนุบาล  
ฝ่ายกิจกรรม  
อังคาร 5      
พุธ 6      
พฤหัสบดี 7 กิจกรรมค่าย English Camp ฝ่ายวิชาการ  
ศุกร์ 8 กิจกรรมค่าย English Camp ฝ่ายวิชาการ  
โครงการเกษตรพอเพียง (กิจกรรมยุวเกษตร) ฝ่ายอนุบาล  
เสาร์ 9
* กิจกรรมคณะ
   
อาทิตย์ 10
- หยุด -
   
จันทร์ 11 ประชุมกรรมการบริหารภายในโรงเรียน ฝ่ายธุรการ-การเงิน  
อังคาร 12      
พุธ 13      
พฤหัสบดี 14      
ศุกร์ 15      
เสาร์ 16
- หยุด -
   
อาทิตย์ 17
- หยุด -
  * วันลอยกระทง
จันทร์ 18 ประชุมกรรมการบริหารภายในโรงเรียน ฝ่ายธุรการ-การเงิน  
อังคาร 19      
พุธ 20      
พฤหัสบดี 21 โครงการวิชาการหนูน้อย (กิจกรรมพาน้องสู่อาเซียน) ฝ่ายอนุบาล  
ศุกร์ 22      
เสาร์ 23
- หยุด -
   
อาทิตย์ 24
- หยุด -
   
จันทร์ 25 ประชุมกรรมการบริหารภายในโรงเรียน ฝ่ายธุรการ-การเงิน *วันวชิราวุธ/วันประถมศึกษา
อังคาร 26      
พุธ 27     * วันสาธารณสุขแห่งชาติ
พฤหัสบดี 28 งานรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด (ครั้งที่ 2) ฝ่ายปกครอง  
ศุกร์ 29 โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน ฝ่ายอนุบาล  
ประชุมครูประจำเดือน ฝ่ายธุรการ-การเงิน  
เสาร์ 30      

 

 
ปรัชญา
คำขวัญ
คติพจน์
วิสัยทัศน์
เป้าหมาย
เอกลักษณ์/อัตลักษณ์
สีประจำโรงเรียน
โครงสร้างการบริหารงาน
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายนโยบายและแผน
ฝ่ายปกครอง
ฝ่ายกิจกรรม
ฝ่ายธุรการ-การเงิน
ฝ่ายอนุบาล
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
สุขศึกษาและพลศึกษา
โรงเรียนพระแม่มารีพระโขนง
โรงเรียนพระแม่มารีสาธุประดิษฐ์
รงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
โรงเรียนอนุบาลบ้านดรุณ
 
 

โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์  ที่ตั้ง 134  ตำบล  ประจวบคีรีขันธ์  อำเภอ  เมืองประจวบฯ  จังหวัด  ประจวบคีรีขันธ์  สังกัด  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
โทรศัพท์ 0-3260-1321, 0-3255-1102  โทรสาร  0-3260-1321 ต่อ 14