โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์  มีภาระหน้าที่ที่จะพัฒนากระบวนการเรียนการสอน และการบริหารจัดการให้นักเรียนทุกคนมีความรู้  ความสามารถในด้านวิชาการ  สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม เป็นเยาวชนที่ดีอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข จึงได้กำหนดพันธกิจในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานของโรงเรียน
ปฏิทินปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 2556
ประจำเดือนตุลาคม 2556
เดือน/ปี
วัน
วันที่
รายการปฏิบัติ
ผู้รับผิดชอบ
หมายเหตุ
ตุลาคม
 2556
อังคาร
1
สอบปลายภาค   ภาคเรียนที่ 1 ฝ่ายวิชาการ  
พุธ
2
สอบปลายภาค   ภาคเรียนที่ 1 ฝ่ายวิชาการ
พฤหัสบดี
3
สอบปลายภาค   ภาคเรียนที่ 1 ฝ่ายวิชาการ  
ศุกร์
4
ปิดภาคเรียนที่ 1/2556  
โครงการ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสู่ศตวรรตที่ 21 ฝ่ายกิจกรรม  
งานอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ-สามัญรุ่นใหญ่ ฝ่ายกิจกรรม  
เสาร์
5
งานอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ-สามัญรุ่นใหญ่ ฝ่ายกิจกรรม
อาทิตย์
6
งานอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือสามัญ-สามัญรุ่นใหญ่ ฝ่ายกิจกรรม  
จันทร์
7
* กิจกรรมคณะ
 
อังคาร
8
* กิจกรรมคณะ
 
พุธ
9
* กิจกรรมคณะ
 
พฤหัสบดี
10
* กิจกรรมคณะ
 
ศุกร์
11
ครูประจำวิชาส่งคะแนนครูประจำชั้น ฝ่ายวิชาการ  
เสาร์
12
- หยุด -
 
อาทิตย์
13
- หยุด -
* วันตำรวจ 
จันทร์
14
ส่งแบบบันทึกผลการเรียนประจำรายวิชา (ปพ.5) ฝ่ายวิชาการ * วันประชาธิปไตย 
(ส่งเป็นแฟ้มงาน)
ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
(ภาคี 4 ฝ่าย)
ฝ่ายธุรการ-การเงิน  
อังคาร
15
* กิจกรรมคณะ
พุธ
16
 
พฤหัสบดี
17
ครูประจำชั้นส่งสมุดพก (ปพ.6) * กิจกรรมคณะ
ศุกร์
18
ส่งโครงการครั้งที่ 1 ฝ่ายนโยบายฯ * กิจกรรมคณะ
เสาร์
19
- หยุด -
* วันออกพรรษา
อาทิตย์
20
- หยุด -
 
จันทร์
21
ประชุมกรรมการบริหารภายในโรงเรียน ฝ่ายธุรการ-การเงิน  
อังคาร
22
 
พุธ
23
* วันปิยมหาราช
พฤหัสบดี
24
 
ศุกร์
25
ประชุมครูประจำเดือน(ประชุมเปิดภาคเรียน) ฝ่ายธุรการ-การเงิน  
เสาร์
26
- หยุด -
 
อาทิตย์
27
- หยุด -
 
จันทร์
28
เปิดภาคเรียนที่ 2  
อังคาร
29
 
พุธ
30
 
พฤหัสบดี
31
งานปฐมนิเทศนักเรียนทุกระดับชั้น
(ภาคเรียนที่ 2)
ฝ่ายปกครอง  
งานเยี่ยมบ้านนักเรียน  (ภาคเรียนที่ 2
เริ่มทุกระดับชั้น)                   
ฝ่ายปกครอง  
ฝ่ายอนุบาล  

 

 
ปรัชญา
คำขวัญ
คติพจน์
วิสัยทัศน์
เป้าหมาย
เอกลักษณ์/อัตลักษณ์
สีประจำโรงเรียน
โครงสร้างการบริหารงาน
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายนโยบายและแผน
ฝ่ายปกครอง
ฝ่ายกิจกรรม
ฝ่ายธุรการ-การเงิน
ฝ่ายอนุบาล
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
สุขศึกษาและพลศึกษา
โรงเรียนพระแม่มารีพระโขนง
โรงเรียนพระแม่มารีสาธุประดิษฐ์
รงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
โรงเรียนอนุบาลบ้านดรุณ
 
 

โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์  ที่ตั้ง 134  ตำบล  ประจวบคีรีขันธ์  อำเภอ  เมืองประจวบฯ  จังหวัด  ประจวบคีรีขันธ์  สังกัด  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
โทรศัพท์ 0-3260-1321, 0-3255-1102  โทรสาร  0-3260-1321 ต่อ 14