โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์  มีภาระหน้าที่ที่จะพัฒนากระบวนการเรียนการสอน และการบริหารจัดการให้นักเรียนทุกคนมีความรู้  ความสามารถในด้านวิชาการ  สามารถวิเคราะห์และแก้ไขปัญหาด้วยตนเอง เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม เป็นเยาวชนที่ดีอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข จึงได้กำหนดพันธกิจในการพัฒนาคุณภาพการดำเนินงานของโรงเรียน
ปฏิทินปฏิบัติงาน ประจำปีการศึกษา 2556
ประจำเดือนกันยายน 2556
เดือน/ปี
วัน
วันที่
รายการปฏิบัติ
ผู้รับผิดชอบ
หมายเหตุ
กันยายน
 2556
อาทิตย์
1
- หยุด -
* วันสืบ นาคะเสถียร 
จันทร์
2
ตรวจเครื่องแบบนักเรียน ฝ่ายปกครอง
กิจกรรมเด็กดีศรีพระแม่ (คัดเลือกและประเมิน) ฝ่ายปกครอง
ประชุมกรรมการบริหารภายในโรงเรียน ฝ่ายธุรการ-การเงิน
โครงการพัฒนาห้องเรียน ฝ่ายอนุบาล
ฝ่ายกิจกรรม
อังคาร
3
พุธ
4
พฤหัสบดี
5
กิจกรรมฉลองแม่พระองค์อุปถัมภ์โรงเรียน ฝ่ายกิจกรรม
ศุกร์
6
เสาร์
7
* กิจกรรมคณะ (ฉลองศาสนนามเจ้าคณะ)
อาทิตย์
8
ฉลององค์อุปถัมภ์ของโรงเรียนในสังกัดคณะฯ คณะฯ
จันทร์
9
ประชุมกรรมการบริหารภายในโรงเรียน ฝ่ายธุรการ-การเงิน
อังคาร
10
กิจกรรม Sport  Hero ฝ่ายกิจกรรม
พุธ
11
โครงการกีฬา ฟ้า-ขาวสัมพันธ์  ครั้งที่ 22 ฝ่ายกิจกรรม
พฤหัสบดี
12
โครงการกีฬา ฟ้า-ขาวสัมพันธ์  ครั้งที่ 22 ฝ่ายกิจกรรม
ศุกร์
13
โครงการกีฬา ฟ้า-ขาวสัมพันธ์  ครั้งที่ 22 ฝ่ายกิจกรรม
โครงการ Sport  Junior ฝ่ายอนุบาล
เสาร์
14
- หยุด -
อาทิตย์
15
- หยุด -
* วันศิลป์ พีระศรี
จันทร์
16
ประชุมกรรมการบริหารภายในโรงเรียน ฝ่ายธุรการ-การเงิน * วันโอโซนโลก
อังคาร
17
พุธ
18
พฤหัสบดี
19
* วันพิพิธภัณฑ์ไทย 
ศุกร์
20
โครงการวิชาการหนูน้อย (กิจกรรมพาน้องสู่อาเซียน) ฝ่ายอนุบาล * วันเยาวชนแห่งชาติ
เสาร์
21
- หยุด -
อาทิตย์
22
- หยุด -
จันทร์
23
ประชุมกรรมการบริหารภายในโรงเรียน ฝ่ายธุรการ-การเงิน
อังคาร
24
โครงการเกษตรพอเพียง (กิจกรรมอาหารสมุนไพร) ฝ่ายอนุบาล * วันมหิดล
พุธ
25
พฤหัสบดี
26
ศุกร์
27
โครงการสื่อสัมพันธ์บ้านโรงเรียน ฝ่ายอนุบาล * วันทะเลโลก
ศุกร์
27
ประชุมครูประจำเดือน ฝ่ายธุรการ-การเงิน
เสาร์
28
- หยุด -
อาทิตย์
29
- หยุด -
จันทร์
30
ประชุมกรรมการบริหารภายในโรงเรียน ฝ่ายธุรการ-การเงิน
โครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน ฝ่ายอนุบาล

 

 
ปรัชญา
คำขวัญ
คติพจน์
วิสัยทัศน์
เป้าหมาย
เอกลักษณ์/อัตลักษณ์
สีประจำโรงเรียน
โครงสร้างการบริหารงาน
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายนโยบายและแผน
ฝ่ายปกครอง
ฝ่ายกิจกรรม
ฝ่ายธุรการ-การเงิน
ฝ่ายอนุบาล
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
สุขศึกษาและพลศึกษา
โรงเรียนพระแม่มารีพระโขนง
โรงเรียนพระแม่มารีสาธุประดิษฐ์
รงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
โรงเรียนอนุบาลบ้านดรุณ
 
 

โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์  ที่ตั้ง 134  ตำบล  ประจวบคีรีขันธ์  อำเภอ  เมืองประจวบฯ  จังหวัด  ประจวบคีรีขันธ์  สังกัด  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
โทรศัพท์ 0-3260-1321, 0-3255-1102  โทรสาร  0-3260-1321 ต่อ 14