ข่าว พ.ม.ป. สัมพันธ์
หน้า 5
ข่าว พ.ม.ป. สัมพันธ์
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ (ทำขนมไทย "ข้าวต้มมัด")
วันพฤหัสบดี ที่ 23 มิถนายน 2559 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์

จัดการเรียนการสอน เพื่อลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โดยจัดกิจกรรม เรียนรู้
เรื่อง ขนมข้าวต้มมัด ซึ่งนักเรียนได้เรียนรู้ และปฏิบัติ วิธีทำขนมข้าวต้มมัด ทีละขั้นตอน
และได้รับประทานขนมฝีมือตนเอง เป็นอาหารว่างสำหรับวันนี้ด้วย

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559
วันพฤหัสบดี ที่ 23 มิถนายน 2559 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์

จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมุ่งเน้นให้นักเรียน
ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับในหลวง ซึ่งทรงเป็น "ครูของแผ่นดิน"
แสดงความเคารพ ความกตัญญูกตเวทีต่อครูผู้มีพระคุณ
เพื่อให้นักเรียนแสดงออกในทางที่ถูกที่ควร ในโอกาสที่เหมาะสม

เพื่อให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมระลึกถึงพระคุณของคุณครู
และนักเรียนได้เรียนรู้ และปฏิบัติการจัดพานดอกไม้ธูปเทียน

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมเตรียมวันไหว้ครู
วันพุธ ที่ 22 มิถนายน 2559 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์

จัดกิจกรรมเตรียมกิจกรรมวันไหว้ครู โดยให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วม ในการจัดกิจกรรม
ซึ่งนักเรียนสมัครใจตามความถนัดของตนเอง
โดยมีคุณครูประจำชั้นเป็นที่ปรึกษา และคุณครูพิเศษเป็นคณะกรรมการตัดสิน

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมค่ายเตรียมผู้นำนักเรียน "พลังเต็มวัย หัวใจเกินร้อย"
และค่ายเตรียมความพร้อมสู่รั้ว ฟ้า-ขาว

วันศุกร์ ที่ 17 วันอาทิตย์ ที่ 19 มิถนายน 2559 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์

จัดกิจกรรมค่ายกิจกรรมค่ายเตรียมผู้นำนักเรียน "พลังเต็มวัย หัวใจเกินร้อย"
และค่ายเตรียมความพร้อมสู่รั้ว ฟ้า-ขาว
เพื่อเพื่อสร้างเสริมความรักความสามัคคี เพื่อเป็นการส่งเสริมการเป็นผู้นำ
และผู้ตามที่ดีให้แก่นักเรียน และเพื่อฝึกการทำงาน
และกิจกรรมของโรงเรียนอย่างเป็นระบบ

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน
และคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ครั้งที่ 1/2559
วันศุกร์ ที่ 17 มิถนายน 2559 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์

จัดประชุมคณะกรรมการบริหารโรงเรียน และประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย ครั้งที่ 1/2559
เพื่อให้การดำเนินการจัดการศึกษาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมแจกเครื่องดื่มโอวัลตินภูเขาไฟ
วันพฤหัสบดี ที่ 16 มิถนายน 2559 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
ร่วมกับ
บริษัทเอบี ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจน์ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่าย
เครื่องดื่มมอลต์บำรุงร่างกาย ตรา "โอวัลติน"
จัดกิจกรรมแจกเครื่องดื่มโอวัลตินภูเขาไฟ
ทั้งนี้ทางโรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ ขอขอบพระคุณ
บริษัทเอบี ฟู้ด แอนด์ เบฟเวอร์เรจน์ (ประเทศไทย) จำกัด ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ในครั้งนี้

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมจากพี่ๆ จิตอาสา
วันพุธ ที่ 8 - ศุกร์ ที่ 10 มิถนายน 2559 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
ได้ให้
ความร่วมมือกับพี่ๆ จิตอาสา มาช่วยดูแลนักเรียนระดับเนอสเซอรี่
เพื่อช่วยส่งเสริมพัฒนาสติปัญญา อารมณ์ และทักษะการดำเนินชีวิตของเด็กได้เป็นอย่างดี

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรม "UZU The Idol Star Challenge 2016 "
วันศุกร์ ที่ 10 มิถุนายน 2558 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับ
บริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด จัดกิจกรรม "
UZU The Idol Star
Challenge 2016 "
กิจกรรมเพื่อกระตุ้นให้วัยรุ่นในปัจจุบัน รู้จักใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์
และก่อให้เกิดประโยชน์ ทั้งต่อตนเองและสังคม พร้อมทั้งแจกผลิตภัณฑ์ยูสุ เจเล่ และเบนโตะ
ทั้งนี้ทางโรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ ขอขอบพระคุณ
บริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ในครั้งนี้

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

พิธีมิสซาขอบพระคุณ เนื่องในโอกาสเปิดปีการศึกษา 1/2559 และ
ร่วมถวายพระพรเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 

วันพฤหัสบดี ที่ 9 มิถุนายน 2558 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
จัดกิจกรรมพิธีมิสซาขอบพระคุณ
เนื่องในโอกาสเปิดปีการศึกษา 1/2559 เพื่อขอพระพรจาก
พระคริสตเจ้าเพื่อให้คุ้มครองดูแลโรงเรียน
คณะครู และนักเรียนโรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
ให้ดำเนินกิจกรรมให้ประสบความสำเร็จ และให้นักเรียนมีความตั้งใจต่อการเรียน
ไม่ประพฤติในทางที่ไม่ดี มีความสามารถในทุกๆ ด้าน

พร้อมทั้งร่วมสวดถวายพระพร เจริญจิตภาวนาถวายพระพร
เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมแจกชงชิมเครื่องดื่มไมโล และกิจกรรมปลูกสำนึกให้นักเรียน
รักการเล่นกีฬาและออกกำลังกาย

วันจันทร์ ที่ 6 มิถนายน 2559 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
ร่วมกับ
บริษัทเนสท์เล่ (ไทย) จำกัด
จัดกิจกรรมแจกชงชิมเครื่องดื่มไมโล
และกิจกรรมปลูกสำนึกให้นักเรียนรักการเล่นกีฬาและออกกำลังกาย
ทั้งนี้ทางโรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ ขอขอบพระคุณ
บริษัทเนสท์เล่ (ไทย) จำกัด ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ในครั้งนี้

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ร่วมแสดงความอาลัยแด่การจากไปของบิดาของคุณครูระพีพรรณ หอมชื่น
วันจันทร์ ที่ 23 พฤษภาคม คณะครู โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพ  และมอบเงินช่วยเหลือ ในพิธีงานศพ ของคุณพ่อสมนึก อาญสัญจร
บิดาของคุณครูระพีพรรณ หอมชื่น
โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ขออำนาจคุณพระศรีรัตนะตรัย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ 
คุณความดีที่ของคุณพ่อสมนึก อาญสัญจร  ได้กระทำไว้เมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่
ตลอดถึงกุศลกรรมที่ ญาติพี่น้องและเพื่อน ๆ ได้ร่วมกันทำอุทิศให้
ได้โปรดดลบันดาลให้ดวงวิญญาณของคุณพ่อสมนึก อาญสัญจร
ได้ไปสู่สุคติในสัมปรายภพดังที่ปรารถนาด้วย เทอญ

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

พิธีบูชาขอบพระคุณ โอกาสฉลองพระวินัย
และระเบียบปฏิบัติของคณะได้รับการรับรองเป็นการถาวรสืบไป
และปฏิญาณตนครั้งแรก "นวกเณรี มารีอา กอแรตตี ทิพพิรุณ จิวประสาท...

วันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม 2559 คณะครูและตัวแทนนักเรียนร่วมแสดงความยินดีใน
โอกาส
ฉลองพระวินัยและระเบียบปฏิบัติของคณะได้รับการรับรองเป็นการถาวรสืบไป
และปฏิญาณตนครั้งแรก "นวกเณรี มารีอา กอแรตตี ทิพพิรุณ จิวประสาท...
โดยพระคาร์ดินัลฟรังซิส เซเวียร์ เกรียงศักดิ์ โกวิทวาณิช, ประธานพิธี

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

เปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2559
วันจันทร์ ที่ 16 พฤษภาคม 2559 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์

เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์  ที่ตั้ง 134  ตำบล  ประจวบคีรีขันธ์  อำเภอ  เมืองประจวบฯ  จังหวัด  ประจวบคีรีขันธ์  สังกัด  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
โทรศัพท์ 0-3260-1321, 0-3255-1102  โทรสาร  0-3260-1321 ต่อ 14