ข่าว พ.ม.ป. สัมพันธ์
หน้า 5
ข่าว พ.ม.ป. สัมพันธ์
ตรวจ นิเทศ และติดตามการบริหารจัดการโรงเรียนเอกชน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

วันจันทร์ ที่ 1 สิงหาคม 2559 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ตรวจ นิเทศ และติดตาม
การบริหารงานโรงเรียน เพื่อให้การใช้จ่ายเงินอุดหนุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ตรงตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยมีเป้าหมายติดตามการใช้เงินอุดหนุนรายบุคคล
เงินอุดหนุนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ
เงินอุดหนุนอาหารเสริม(นม) และเงินอุดหนุนอื่น
ท้ังนี้โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ ขอขอบพระคุณ
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ได้ให้คำแนะนำ ที่เป็นประโยชน์
ในการบริหารจัดการโรงเรียน ไว้ ณ ที่นี้ด้วย

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา
วันศุกร์ ที่ 22 กรกฎาคม 2559 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์

จัดกิจกรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา
ซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา โรงเรียนจัดให้มีการหล่อเทียน แห่เทียน
ถวายเทียน ทำบุญตักบาตร และการฟังพระธรรมเทศนา

ณ สำนักสงฆ์ดอนเหียง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ศิษย์เก่าที่เข้าศึกษาต่อ ณ วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ
ออกทัวร์ กรุงเทพ - หัวหิน-ชะอำ

วันศุกร์ ที่ 15- เสาร์ 16 กรกฎาคม 2559 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์

ศิษย์เก่าที่เข้าศึกษาต่อ ณ วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ
ประกอบไปด้วย นางสาวสุรินร์   สุขแสงทอง (ศิษย์เก่ารุ่น 28)
นาย จิรากร   เนาวบุตร (ศิษย์เก่ารุ่น 30) และนายกษิดิ์เดช   สวัสดิมงคล (ศิษย์เก่ารุ่น 30)
ออกทัวร์ กรุงเทพ - หัวหิน-ชะอำ บริษัทหมอเส็ง ไทยแลนด์ โดยบริษัทพรสกุลทัวร์
เพื่อฝึกประสบการณ์ทำงาน และมีรายได้ระหว่างเรียน

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมทัศนศึกษาสถานที่บำบัดยาเสพติด
วันพฤหัสบดี ที่ 14 กรกฎาคม 2559 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์

ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรเมืองประจวบคีรีขันธฺ์ จัดโครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน
ให้เยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด "กิจกรรมทัศนศึกษาสถานที่บำบัดยาเสพติด"
ณ วัดถ้ำกระบอก จังหวัดสระบุรี โดยมีนักเรียนเข้าร่วมจำนวน 30 คน
และคุณครูฐิตยุต งอนรถ ครูผู้ดูแล

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ เนตรนารี
ในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2559

วันศุกร์ ที่ 1 กรกฎาคม 2559 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์

นายฐิตยุต งอนรถ ผู้กำกับ และประธาน ลูกเสือโรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
นำคณะลูกเสือ เนตรนารี และผู้กำกับ ทำพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ
เนตรนารี ในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2559

ณ ลานอเนกประสงค์  โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ตรวจสุขภาพอนามัยนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559 
วันพฤหัสบดี ที่ 30 มิถนายน 2559 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์

จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน ซึ่งเป็นการตรวจสุขภาพอนามัยนักเรียน
ประจำปีการศึกษา 2559 โดยศูนย์ตรวจสุขภาพทรี ออร์ 
มาให้บริการตรวจสุขภาพที่โรงเรียน

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ (เพลงคนโง่สร้างบ้าน คนมีปัญญา)
วันศุกร์ ที่ 24 มิถนายน 2559 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์

จัดการเรียนการสอน เพื่อลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โดยจัดกิจกรรม เรียนรู้
เพลงคนโง่สร้างบ้าน คนมีปัญญา เป็นกิจกรรมกลุ่มเพื่อมุ่งเน้นให้นักเรียน
รู้จักหน้าที่ของตนเอง ซึ่งประกอบไปด้วยกิจกรรมดังนี้
วาดภาพ ร้องเพลง
เต้นประกอบเพลง ปั้นดินน้ำมัน
นักเรียนแบ่งหน้าที่กันตามความชอบ และความถนัด

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์  ที่ตั้ง 134  ตำบล  ประจวบคีรีขันธ์  อำเภอ  เมืองประจวบฯ  จังหวัด  ประจวบคีรีขันธ์  สังกัด  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
โทรศัพท์ 0-3260-1321, 0-3255-1102  โทรสาร  0-3260-1321 ต่อ 14