ข่าว พ.ม.ป. สัมพันธ์
หน้า 5
ข่าว พ.ม.ป. สัมพันธ์
พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ เนื่องในโอกาสเปิดปีการศึกษา2562
วันพุธ ที่ 12 มิถุนายน 2562 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
จัดกิจกรรมพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ เนื่องในโอกาสเปิดปีการศึกษา2562
เพื่อขอพระพรจากพระคริสตเจ้าเพื่อให้คุ้มครองดูแลโรงเรียน คณะครู
และนักเรียนโรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ ให้ดำเนินกิจกรรม
ให้ประสบความสำเร็จ และให้นักเรียนมีความตั้งใจต่อการเรียน
ไม่ประพฤติในทางที่ไม่ดี มีความสามารถในทุกๆ ด้าน

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ
วันที่ 3 มิถุนายน 2562 คณะครูโรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ
พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ ลานพิธีอเนกประสงค์
ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติ

กิจกรรมรณรงค์ป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติด และบุหรี่
วันศุกร์ ที่ 31 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
กิจกรรมรณรงค์ป้องกัน แก้ไขปัญหายาเสพติด และบุหรี่
เนื่องในวันวันงดสูบบุหรี่โลก และวันต่อต้านยาเสพติด 26 มิถุนายน 2562

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมฐานการเรียนรู้บูรณาการ วันงดสูบบุหรี่โลก
วันศุกร์ ที่ 31 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
จัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก และวันต่อต้านยาเสพติด
โดยจัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้บูรณาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
ซึ่งมุ่งเน้นส่งเสริมให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติจริง

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมถวายพระพรชัยมงคล พระบรมราชินี
วันศุกร์ ที่ 31 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
จัดกิจกรรมถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ
พระบรมราชินี ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2562

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ตรวจสุขภาพปาก ฟัน และเรียนรู้การแปรงฟันอย่างถูกวิธี
วันจันทร์ ที่ 27 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
ได้รับความอนุเคราะห์จากโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์
มาให้บริการตรวจสุขภาพปาก ฟัน และให้ความรู้เกี่ยวกับการแปรงฟันอย่างถูกวิธี
ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณโรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน
ที่มาให้ความรู้ด้านสุขภาพปากและฟันกับนักเรียน

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

งานประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
วันเสาร์ ที่ 18 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
จัดงานประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
เพื่อประชุมเพื่อรับทราบ และแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาของโรงเรียน
และรับเงินค่าเครื่องแบบนักเรียน ตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

1 พฤษภาคม ระลึกถึงนักบุญยอแซฟ กรรมกร
วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
จัดกิจกรรมระลึกถึงนักบุญยอแซฟ กรรมกร องค์อุปถัมภ์ของคณะภคินีพระราชินีมาเรีย

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา 2562
วันศุกร์ ที่ 17 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
จัดกิจกรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา ซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
โรงเรียนจัดให้มีการทำบุญตักบาตร การฟังพระธรรมเทศนา
และกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการวันวิสาขบูชา

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ต้อนรับเปิดเทอม ปีการศึกษา 2562
วันอังคาร ที่ 14 พฤษภาคม โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

อมรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ STEM to STEAM
วันที่ 7 -10 พฤษภาคม 2562 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
จัดอมรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ STEM to STEAM
สำหรับครูโรงเรียนเอกชนระดับปฐมวัย และการศึกษาขั้นพื้นฐาน และอมรมเชิงปฏิบัติ
"การประกันคุณภาพการศึกษา และการประเมินแนวใหม่ "

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์  ที่ตั้ง 134  ตำบล  ประจวบคีรีขันธ์  อำเภอ  เมืองประจวบฯ  จังหวัด  ประจวบคีรีขันธ์  สังกัด  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
โทรศัพท์ 0-3260-1321, 0-3255-1102  โทรสาร  0-3260-1321 ต่อ 14