ข่าว พ.ม.ป. สัมพันธ์
หน้า 5
ข่าว พ.ม.ป. สัมพันธ์
ผลการจับรางวัลหางบัตร งานคริสต์มาสแฟร์ 2019
วันศุกร์ ที่ 10 มกราคม 2563 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
ได้ประกาศผลการจับรางวัลหางบัตร งานคริสต์มาสแฟร์ 2019
นักเรียน ผู้ปกครอง หรือผู้ที่ถูกรางวัล สามารถมารับรางวัลได้ที่ห้องธุรการ-การเงิน
ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป จนถึง วันที่ 31 มกราคม 2563 (รับรางวัลให้นำหางบัตรมาด้วย)
ทั้งนี้ทางโรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ขอขอบพระคุณผู้ปกครองนักเรียนทุกท่าน
ที่ให้ความร่วมมือ และสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน ไว้ ณ ที่นี้ด้วย

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปีการศึกษา 2562
วันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โดยจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน
ได้ตระหนักถึงคุณค่า บทบาท และความสำคัญของตนเอง เพื่อให้นักเรียนยึดมั่น
ในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และนักเรียนทุกคนจะมีโอกาสร่วมสนุก
จากการจับของขวัญที่ได้รับการสนับสนุน จากผู้บริหาร และคณะครู
ซึ่งมีของขวัญมากมายสำหรับนักเรียนรับประทานอาหารร่วมกัน
นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอวยพรปีใหม่ให้กับผู้บริหาร คณะครู พนักงาน
การแข่งขันกีฬานักเรียน และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ และรับประทานอาหารค่ำ เนื่องในโอกาสวันปีใหม่
วันเสาร์ ที่ 28 ธันวาคม 2562 ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
ร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ และรับประทานอาหารค่ำ เนื่องในโอกาสวันปีใหม่
โดยล่องเรือแม่น้ำเจ้าพระยารับประทานอาหารค่ำ the chaophraya cruise ไอคอนสยาม
เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับคณะครู ให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ศึกษาดูงาน ณ ประเทศเกาหลี
วันที่ 23 - 26 ธันวาคม 2562 คณะครูโรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
ได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศเกาหลี เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
ให้มีความรู้และประสบการณ์ เพื่อนำมาใช้กับนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้นเสริมสร้างวิสัยทัศน์ใหม่ๆ หรือนวัตกรรมใหม่ๆ
จากสถานที่ที่ไปศึกษาแล้วนำมาประยุกต์ใช้ในโรงเรียน

<<โดย : Kunnika : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ร่วมพิธีวางพวงมาลา สดุดีวีรชน 8 ธันวาคม 2484 ประจำปี 2562
วันที่ 8 ธันวาคม 2562 ตัวแทนครูและนักเรียนโรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
ร่วมพิธีวางพวงมาลา สดุดีวีรชน 8 ธันวาคม 2484 ประจำปี 2562
ณ อนุสาวรีย์วีรชน กองบิน 5 อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

<<โดย : Thitayut : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมคริสต์มาส (กลางวัน) Merry Christmas and Happy new year2020
วันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2562 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
ได้จัดกิจกรรมคริสต์มาสให้กับเด็กๆ วจนพิธีกรรมสมโภชพระคริสตสมภพ
ปล่อยลูกโป่งเพื่อส่งความสุขให้กับผู้อื่น และกิจกรรม เกมต่างๆ มากมาย

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมคริสต์มาส (กลางคืน) งานคริสต์มาสแฟร์2019
วันเสาร์ ที่ 21 ธันวาคม 2562 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
ได้จัดงานคริสต์มาสแฟร์ ประจำปีการศึกษา 2562
เพื่อให้นักเรียนได้ทราบถึงประวัติความเป็นมาของวันคริสต์มาส
เปิดโอกาสให้นักเรียนแสดงความสามารถเนื่องในในเทศกาลรื่นเริงเพื่อเฉลิมฉลอง
เนื่องในเทศกาลวันคริสต์มาส เพื่อความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการกิจกรรมคริสต์มาส 2562
วันพุธ ที่ 12 ธันวาคม 2562 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
จัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการกิจกรรมคริสต์มาส(เตรียมกิจกรรมคริสต์มาส)
โดยให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการสร้างบรรยากาศงานคริสต์มาส
โดยจัดให้มีกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการกิจกรรมคริสต์มาส 8 กลุ่มสารการเรียนรู้
ตามความถนัดและความสนใจของนักเรียน

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ร่วมกิจกรรมในพิธีอันเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562
วันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม 2562 ตัวแทนครูโรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
ร่วมกิจกรรมในพิธีอันเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562
เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วางพานพุ่มดอกไม้ และการถวายบังคม
ณ เวทีลานเอนกประสงค์ หน้าศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

<<โดย : Kunnika : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมเรียนรู้บูรณาการ 5 ธันวาคม 2562
วันพุธ ที่ 4 ธันวาคม 2562 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
จัดกิจกรรมเรียนรู้บูรณาการ 5 ธันวาคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ และวันดินโลก โดยจัดให้มีกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ
8 กลุ่มสารการเรียนรู้

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์  ที่ตั้ง 134  ตำบล  ประจวบคีรีขันธ์  อำเภอ  เมืองประจวบฯ  จังหวัด  ประจวบคีรีขันธ์  สังกัด  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
โทรศัพท์ 0-3260-1321, 0-3255-1102  โทรสาร  0-3260-1321 ต่อ 14