ข่าว พ.ม.ป. สัมพันธ์
หน้า 5
ข่าว พ.ม.ป. สัมพันธ์
กิจกรรมการอยู่เข้าค่ายลูกเสือสำรอง
วันพฤหัสบดี ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
จัดกิจกรรมการอยู่เข้าค่ายลูกเสือสำรอง ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งประจวบคีรีขันธ์
ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ทั้งนี้มี วัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อให้นักเรียนรู้จักตนเอง รักแบ่งปันและช่วยเหลือผู้อื่นตามกำลังความสามารถ
2. เพื่อให้เกิดการค้นคว้าเรียนรู้ด้วยตนเอง และเรียนรู้แบบปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนพี่น้องแหล่งเรียนรู้ที่มีอยู่ และที่พบเห็น
3. เพื่อให้นักเรียนได้ รู้เข้าใจ และมีประสบการณ์การเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ชีวิตตามแบบเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง รัชกาลที่ 9
4. เพื่อนักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในชุมชน เห็นคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ และร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมจิตอาสา ณ บ้านพักผู้สูงอายุ และมูลนิธิสงเคราะห์เด็ก
วันเสาร์ ที่ 22 - วันอาทิตย์ ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2563 คณะผู้บริหาร ครูและตัวแทนนักเรียน
โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
ได้จัดกิจกรรมจิตอาสา มอบความสุข จัดเลี้ยงอาหาร
และมอบของอุปโภค บริโภค ให้กับผู้สูงอายุ ณ บ้านพักผู้สูงอายุ คามิลเลียน โซเซียล เซนเตอร์ จ. ปราจีนบุรี ร่วมพิธีมิสซาเรียนรู้ความเป็นมาของมูลนิธิพ่อเรย์ ดูแลเด็กและคนพิการ
ร่วมชมโบสถ์คริสต์ ศิลปะไทย ที่วัดมหาไถ่ พัทยา
และเยี่ยมเด็กๆ ณ มูลนิธิสงเคราะห์เด็ก พัทยา และเข้าชมห้างสรรพสินค้า Terminal 21 พัทยา

<<โดย : Salewan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ปีการศึกษา 2562
วันพุธ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
ได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
เพื่อสอนให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกซึ่งความรักความผูกพัน
ความปรารถนาดีต่อกัน มีความกตัญญูกตเวทีต่อครูผู้สอน และสถานศึกษา

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

พิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ ปิดปีการศึกษา 2562
วันอังคาร ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
จัดพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณ เนื่องในโอกาสปิดปีการศึกษา 2562
เพื่อขอพรก่อนปิดภาคเรียน เพื่ออวยพรให้แก่บุคลากร และนักเรียนทุกคนในโรงเรียน
ให้มีความสุข สุขภาพแข็งแรง ในช่วงปิดภาคเรียน

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมค่ายวาเลนไทน์ (Valentine's Camp)
วันพฤหัสบดี ที่ 13- วันศุกร์ ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
จัดกิจกรรมค่ายวาเลนไทน์ (Valentine's Camp) ตามบทพระวารสาร
"นี้คือบทบัญญัติของเราให้ท่านทั้งหลายรักกันและกันเหมือนดังที่เรารักท่าน" (ยอร์น 15:12)
โดยได้รับเกียรติ จากนางอรวรรณ ดวงเนตร ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านตำบาลคลองวาฬ
เป็นประธานเปิดกิจกรรมในครั้งนี้ การจัดกิจกรรมสร้างสรรค์มากมา ยเพื่อมุ่งเน้น
ให้เรียนเกิดความรักแก่ตนเอง ความรักต่อผู้อื่น ความรักต่อศัตรู รักสิ่งแวดล้อม
ความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ อย่างถูกต้องตามวัฒนธรรมไทย
เกิดประโยชน์ต่อสังคม แทรกเนื้อหาสาระความรู้ในยุคปัจจุบัน
ปรับเปลี่ยนทัศนคติให้นักเรียนด้านความรักอย่างถูกต้อง

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมเรียนรู้บูรณาการพิธีทอดผ้าป่า
วันพฤหัสบดี ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
จัดกิจกรรมเรียนรู้บูรณาการพิธีทอดผ้าป่าเพื่อเรียนรู้ประเพณีการทำบุญ
อีกอย่างหนึ่งของพุทธศาสนิกชน โดยมีพระสงฆ์ จากสำนักสงฆ์บ้านดอนเหียง
มาให้ความรู้แก่นักเรียน

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

พิธีทอดผ้าป่าการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
วันพฤหัสบดี ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
ได้จัดพิธีทอดผ้าป่าการศึกษา โดยบริษัทบีโยริ ไทยแลนด์ จำกัด (แม่มุ้ยกินแซ่บ)
ศิษย์เก่าโรงเรียนพระแม่มารีสาธุประดิษฐ์ (รุ่นที่ 1,2) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (รุ่นที่ 34)
บริษัทพรสกุลทัวร์ คณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการบริหารโรงเรียน คณะผู้บริหาร
คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาผู้ปกครอง และนักเรียน โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
ร่วมทำบุญการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
นำเงินรายได้ไปพัฒนาปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ เช่น จัดซื้อหนังสือ เข้าห้องสมุด
เพื่อส่งเสริมการรักการอ่านเสริมความรู้ ห้องคอมพิวเตอร์เพื่อสร้างความรู้ ฯลฯ
รวมทั้งจัดหาจัดซื้อสื่อ วัสดุอุปกรณ์ ที่ใช้ในการเรียนการสอนสำหรับนักเรียน
และปรับปรุงภูมิทัศน์ในโรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

แนะแนวเพื่อการศึกษาต่อ
วันศุกร์ ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
เข้ารับการแนะแนว เพื่อการศึกษาต่อ โดยวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
ทั้งนี้ทางโรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ขอขอบพระคุณ
คณะอาจารย์วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ เป็นอย่างสูง ที่ได้นำความรู้
และแนวทางการศึกษาต่อมาเผยแพร่ให้กับนักเรียน

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการวันมาฆบูชา ปีการศึกษา 2562
วันศุกร์ ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
จัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการวันมาฆบูชา ให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดฐานกิจกรรม
โดยตัวแทนนักเรียนแต่ละห้องเป็นผู้จัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเรื่องหัวข้อต่างๆ
เกี่ยวกับวันมาฆบูชา และนักเรียนทุกคนเข้าร่วมกิจกรรมฐานการเรียนรู้
โดยมีคุณครูเป็นที่ปรึกษา และดูแลความเรียบร้อยในการจัดกิจกรรม

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรม พ.ม.ป.เรียนรู้ ป้องกัน "ไวรัสโคโรน่า"
วันจันทร์ ที่ 27 มกราคม 2563 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
จัดกิจกรรม พ.ม.ป.เรียนรู้ ป้องกัน"ไวรัสโคโรน่า" โดยจัดกิจกรรมเป็นฐานการเรียนรู้
เพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมวันตรุษจีน พ.ม.ป.ร่วมส่งเสริมภาษาและวัฒนธรรมจีน
วันที่ 23-24 มกราคม 2563 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
จัดกิจกรรมวันตรุษจีน พ.ม.ป. ร่วมส่งเสริมภาษาและวัฒนธรรมจีน
เพื่อให้นักเรียนได้ทราบถึงวัตถุประสงค์ ประวัติความเป็นมาของวันตรุษจีน
เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีในวิชาภาษาจีน และภาษาอังกฤษมากขึ้น สามารถนำภาษาจีน
และภาษาอังกฤษ ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้
นอกจากนี้ยังจัดการเรียนรู้บูรณาการ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

เยี่ยมบ้านคุณครู
วันอังคาร ที่ 14 มกราคม 2563 ตัวแทนครูและนักเรียนโรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
ได้เดินทางไปเยี่ยมบ้านครู เพื่อมอบของขวัญให้กับบิดา มารดาของคุณคร
ู เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ และวันครู ซึ่งผู้บริหารได้เล็งเห็นความสำคัญ
ของการดูแลคุณครู และครอบครัวของคุณครู เพื่อให้เกิดสัมพันธภาพที่ดีร่วมกัน
ระหว่างครอบครัวของคุณครู รวมทั้งเป็นการสร้างขวัญ
และกำลังใจให้กับคุณครูอีกด้วย

<<โดย : Wanida : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมวันครู ปีการศึกษา 2562
วันพุธ ที่ 15 มกราคม 2563 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
จัดกิจกรรมวันครู ปีการศึกษา 2562 ซึ่งดำเนินการจัดกิจกรรมโดย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ อวยพรคุณครู นักเรียนมอบของที่ดอกไม้ให้กับคณะครู
และการแสดงของนักเรียนแต่ละชั้นที่มอบให้คุณครู

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ฟ้า-ขาว เกมส์ การแข่งขันกีฬานักเรียน 2019
วันที่ 10,13 มกราคม 2563 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
จัดกิจกรรม ฟ้า-ขาว เกมส์ การแข่งขันกีฬานักเรียน จัดกิจกรรม
โดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มุ่งเน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้กฎกติกาการแข่งขัน
เพื่อให้นักเรียนรู้และเข้าใจการทำงานเป็นทีม คิดวางแผนการทำงานร่วมกัน
ทำงานตามแผน รู้ขั้นตอน การทำงาน ประเมินการทำงาน คิดสร้างสรรค์งานที่ทำ
รู้จักความประหยัด โดยวางแผนการใช้และสามารถนำวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่
สามารถปฏิบัติการเป็นผู้นำผู้ตามที่ดี และนักเรียนได้แสดงความสามารถ
ตามความชอบ ความถนัด ความรู้ และพรสวรรค์ที่มีตามที่ได้เรียน และฝึกฝน

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

การแข่งขันประกวดขบวนพาเหรดนักเรียน
วันจันทร์ ที่ 11 มกราคม 2563 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
ได้จัดให้มีการแข่งขัน ประกวดขบวนพาเหรดนักเรียน โดยกิจกรรมในครั้งนี้
ทางโรงเรียนหวังปลูกฝัง ส่งเสริม สนับสนุน และกระตุ้นให้ผู้เรียน
ได้เกิดการเรียนรู้ด้านต่างๆ ปฏิบัติจริงด้วยตนเอง
และสามารถนำไปใช้ในชีวิตได้ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1.เพื่อให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้ เกิดคุณธรรม-จริยธรรม ระเบียบวินัยจากการปฏิบัติจริง
2. เพื่อให้นักเรียนรู้และเข้าใจการทำงานเป็นทีม คิดวางแผนการทำงานร่วมกัน
ทำงานตามแผน รู้ขั้นตอน การทำงาน ประเมินการทำงาน คิดสร้างสรรค์งานที่ทำ
3.เพื่อรู้ เข้าใจ และปฏบัติ เรื่องความประหยัด โดยวางแผนการใช้และสามารถนำวัสดุที่ใช้แล้ว
กลับมาใช้ใหม่ 4.เพื่อรู้เข้าใจและสามารถปฏิบัติการเป็นผู้นำผู้ตามที่ด
ีตามหลักประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข
5.เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความสามารถ ตามความชอบ ความถนัด ความรู้
และพรสวรรค์ที่มีตามที่ได้เรียน และฝึกฝน

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ผลการจับรางวัลหางบัตร งานคริสต์มาสแฟร์ 2019
วันศุกร์ ที่ 10 มกราคม 2563 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
ได้ประกาศผลการจับรางวัลหางบัตร งานคริสต์มาสแฟร์ 2019
นักเรียน ผู้ปกครอง หรือผู้ที่ถูกรางวัล สามารถมารับรางวัลได้ที่ห้องธุรการ-การเงิน
ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป จนถึง วันที่ 31 มกราคม 2563 (รับรางวัลให้นำหางบัตรมาด้วย)
ทั้งนี้ทางโรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ขอขอบพระคุณผู้ปกครองนักเรียนทุกท่าน
ที่ให้ความร่วมมือ และสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน ไว้ ณ ที่นี้ด้วย

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปีการศึกษา 2562
วันศุกร์ที่ 10 มกราคม 2563 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โดยจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน
ได้ตระหนักถึงคุณค่า บทบาท และความสำคัญของตนเอง เพื่อให้นักเรียนยึดมั่น
ในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และนักเรียนทุกคนจะมีโอกาสร่วมสนุก
จากการจับของขวัญที่ได้รับการสนับสนุน จากผู้บริหาร และคณะครู
ซึ่งมีของขวัญมากมายสำหรับนักเรียนรับประทานอาหารร่วมกัน
นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอวยพรปีใหม่ให้กับผู้บริหาร คณะครู พนักงาน
การแข่งขันกีฬานักเรียน และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ และรับประทานอาหารค่ำ เนื่องในโอกาสวันปีใหม่
วันเสาร์ ที่ 28 ธันวาคม 2562 ผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
ร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ และรับประทานอาหารค่ำ เนื่องในโอกาสวันปีใหม่
โดยล่องเรือแม่น้ำเจ้าพระยารับประทานอาหารค่ำ the chaophraya cruise ไอคอนสยาม
เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับคณะครู ให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ศึกษาดูงาน ณ ประเทศเกาหลี
วันที่ 23 - 26 ธันวาคม 2562 คณะครูโรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
ได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศเกาหลี เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร
ให้มีความรู้และประสบการณ์ เพื่อนำมาใช้กับนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้นเสริมสร้างวิสัยทัศน์ใหม่ๆ หรือนวัตกรรมใหม่ๆ
จากสถานที่ที่ไปศึกษาแล้วนำมาประยุกต์ใช้ในโรงเรียน

<<โดย : Kunnika : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ร่วมพิธีวางพวงมาลา สดุดีวีรชน 8 ธันวาคม 2484 ประจำปี 2562
วันที่ 8 ธันวาคม 2562 ตัวแทนครูและนักเรียนโรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
ร่วมพิธีวางพวงมาลา สดุดีวีรชน 8 ธันวาคม 2484 ประจำปี 2562
ณ อนุสาวรีย์วีรชน กองบิน 5 อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

<<โดย : Thitayut : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมคริสต์มาส (กลางวัน) Merry Christmas and Happy new year2020
วันอังคารที่ 24 ธันวาคม 2562 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
ได้จัดกิจกรรมคริสต์มาสให้กับเด็กๆ วจนพิธีกรรมสมโภชพระคริสตสมภพ
ปล่อยลูกโป่งเพื่อส่งความสุขให้กับผู้อื่น และกิจกรรม เกมต่างๆ มากมาย

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมคริสต์มาส (กลางคืน) งานคริสต์มาสแฟร์2019
วันเสาร์ ที่ 21 ธันวาคม 2562 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
ได้จัดงานคริสต์มาสแฟร์ ประจำปีการศึกษา 2562
เพื่อให้นักเรียนได้ทราบถึงประวัติความเป็นมาของวันคริสต์มาส
เปิดโอกาสให้นักเรียนแสดงความสามารถเนื่องในในเทศกาลรื่นเริงเพื่อเฉลิมฉลอง
เนื่องในเทศกาลวันคริสต์มาส เพื่อความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการกิจกรรมคริสต์มาส 2562
วันพุธ ที่ 12 ธันวาคม 2562 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
จัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการกิจกรรมคริสต์มาส(เตรียมกิจกรรมคริสต์มาส)
โดยให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการสร้างบรรยากาศงานคริสต์มาส
โดยจัดให้มีกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการกิจกรรมคริสต์มาส 8 กลุ่มสารการเรียนรู้
ตามความถนัดและความสนใจของนักเรียน

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ร่วมกิจกรรมในพิธีอันเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562
วันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม 2562 ตัวแทนครูโรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
ร่วมกิจกรรมในพิธีอันเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562
เพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วางพานพุ่มดอกไม้ และการถวายบังคม
ณ เวทีลานเอนกประสงค์ หน้าศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

<<โดย : Kunnika : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมเรียนรู้บูรณาการ 5 ธันวาคม 2562
วันพุธ ที่ 4 ธันวาคม 2562 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
จัดกิจกรรมเรียนรู้บูรณาการ 5 ธันวาคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ
ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ และวันดินโลก โดยจัดให้มีกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการ
8 กลุ่มสารการเรียนรู้

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์  ที่ตั้ง 134  ตำบล  ประจวบคีรีขันธ์  อำเภอ  เมืองประจวบฯ  จังหวัด  ประจวบคีรีขันธ์  สังกัด  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
โทรศัพท์ 0-3260-1321, 0-3255-1102  โทรสาร  0-3260-1321 ต่อ 14