ข่าว พ.ม.ป. สัมพันธ์
หน้า 5
ข่าว พ.ม.ป. สัมพันธ์
กิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันศุกร์ ที่ 26 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 10 28 กรกฎาคม 2562 คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน
ร่วมแสดงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา
วันพฤหัสบดี ที่ 11 และวันศุกร์ ที่ 12 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
จัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา
ซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ และปฏิบัติจริง

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ร่วมแสดงความยินดีกับคุณครูบัณฑิตใหม่
วันจันทร์ ที่ 15 กรกฎาคม 2562 ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน
โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ ร่วมแสดงความยินดีกับคุณครูสันติ เทียนนาค
และคุณครูดวงฤทัย หารไชย เนื่องในโอกาสสำเร็จการศึกษา
และเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา
วันศุกร์ ที่ 12 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
จัดกิจกรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา
ซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา โรงเรียนจัดให้มีการหล่อเทียน
แห่เทียน ถวายเทียน ทำบุญตักบาตร และการฟังพระธรรมเทศนา
ณ สำนักสงฆ์ดอนเหียง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

วจนพิธีกรรมวันคล้ายวันเกิด คุณพ่อการ์โล เดลลา โตร์เร
บิดาผู้ตั้งคณะภคินีพระราชินีมาเรีย และผู้ก่อตั้งโรงเรียน
ในสังกัดคณะภคินีพระราชินีมาเรีย

วันอังคาร ที่ 9 กรกฎาคม 2562 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
ได้มีวจนพิธีกรรมวันคล้ายวันเกิด คุณพ่อการ์โล เดลลา โตร์เร
บิดาผู้ตั้งคณะภคินีพระราชินีมาเรีย และผู้ก่อตั้งโรงเรียน
ในสังกัดคณะภคินีพระราชินีมาเรีย โดยมีพิธีรำลึกถึง คุณพ่อการ์โล เดลลาโตร์เร
ตัวแทนคณะผู้บริหาร มอบพวงมาลัยให้รูปของคุณพ่อ
เพื่อเป็นการแสดงถึงความกตัญญูรู้คุณ และความเคารพต่อท่าน

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ เนตรนารี
ในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ และพิธีเปิดกองลูกเสือ

วันจันทร์ ที่ 1 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
ทำพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ เนตรนารี
ในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือ แห่งชาติ และพิธีเปิดกองลูกเสือ
โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ ประจำปีการศึกษา 2562
ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมค่ายเตรียมผู้นำนักเรียน "พลังเต็มวัย หัวใจเกินร้อย"
และค่ายเตรียมความพร้อมสู่รั้ว ฟ้า-ขาว
 
วันศุกร์ ที่ 21- วันอาทิตย์ ที่ 23 มิถุนายน 2562 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
จัดกิจกรรมค่ายกิจกรรมค่ายเตรียมผู้นำนักเรียน "พลังเต็มวัย หัวใจเกินร้อย"
และค่ายเตรียมความพร้อมสู่รั้ว ฟ้า-ขาว ปีการศึกษา 2562
เพื่อสร้างศักยภาพการเป็นผู้นำผู้ตามที่ดี เพื่อเรียนรู้การเป็นผู้นำที่ดี
ตามแนวทางผู้นำศาสนา และผู้นำประเทศ เพื่อฝึกการทำงานเป็นทีม
ทำงานอย่างเป็นระบบ และเพื่อค้นพบศักยภาพการเป็นผู้นำ
สามารถนำไปใช้ในชีวิตประวันได้

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562
วันพฤหัสบดี ที่ 20 มิถุนายน 2562 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562
โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนแสดงความเคารพ ความกตัญญูกตเวทีต่อครูผู้มีพระคุณ
เพื่อให้นักเรียนแสดงออกในทางที่ถูกที่ควร ในโอกาสที่เหมาะสม
เพื่อให้นักเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรมระลึกถึงพระคุณของคุณครู
และนักเรียนได้เรียนรู้ และปฏิบัติ การจัดพานดอกไม้ธูปเทียน

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมเตรียมพานไหว้คร
วันพุธ ที่ 19 มิถุนายน 2562 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
จัดกิจกรรมเตรียมพานไหว้ครู เนื่องในกิจกรรมวันไหว้ครู 2562
นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับวันไหว้ครู เพื่อให้นักเรียนเกิดประสบการณ์ในการทำงานร่วมกัน
การทำงานตามขั้นตอน การวางแผนการดำเนินงาน และการประเมินผล
มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ช่วยสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในกลุ่ม
ในการทำงานร่วมกัน และฝึกความเป็นผู้นำ-ผู้ตามที่ดี
โดยมีคุณครูประจำชั้นเป็นที่ปรึกษา และคุณครูพิเศษเป็นคณะกรรมการตัดสิน

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์  ที่ตั้ง 134  ตำบล  ประจวบคีรีขันธ์  อำเภอ  เมืองประจวบฯ  จังหวัด  ประจวบคีรีขันธ์  สังกัด  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
โทรศัพท์ 0-3260-1321, 0-3255-1102  โทรสาร  0-3260-1321 ต่อ 14