ข่าว พ.ม.ป. สัมพันธ์
ข่าว พ.ม.ป. สัมพันธ์
กิจกรรมวันครู ประจำปีการศึกษา 2557
วันพุธ ที่ 14 มกราคม 2558 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
ได้จัดวันครุ
ประจำปีการศึกษา 2557
โดยจัดกิจกรรมระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์  อวยพรคุณคร
และนักเรียนมอบของขวัญให้กับคณะผู้บริหาร และคณะครู
พิธีทอดผ้าป่าการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
วันพุธ ที่ 14 มกราคม 2558 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
ได้จัดพิธีทอดผ้าป่าการศึกษา
โดยบริษัทพรสกุลทัวร์ 
คณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการบริหารโรงเรียน คณะผู้บริหาร
คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ศิษย์เก่า และนักเรียนโรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ 

ร่วมทำบุญการศึกษา  เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
ครอบครัว ศิริวิโรจน์ มอบทุนการศึกษา
วันที่ 9 มกราคม 2558  โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ ได้รับความอนุเคราะห์จาก
ครอบครัวศิริวิโรจน์
มอบทุนการศึกษา จำนวน 10,000 บาท เพื่อเป็นทุนการศึกษา
ให้กับนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อใช้ในการศึกษา ซึ่งโรงเรียนจะคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุนดังกล่าว
บริจาคทุนการศึกษาโดยมารดาของนักเรียน ซึ่งมีรายนามดังนี้

เด็กชายทวีวัฒน์   ศิริวิโรจน์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
เด็กหญิงจินดาพร ศิริวิโรจน์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
เด็กชายจักรพงศ์ ศิริวิโรจน์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
เด็กหญิงวลัยลักษณ์ ศิริวิโรจน์ นักเรียนชั้นอนุบาล 2

ทั้งนี้ทางโรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ขอขอบคุณครอบครัวศิริวิโรจน์
เป็นอย่างสูงยิ่งไว้ ณ โอกาสนี้ ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย รวมทั้งคุณความดีที่ท่านทั้งหลาย
ได้มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนในครั้งนี้ ได้โปรดดลบันดาล
ให้ท่านทั้งหลาย จงประสบแต่ความสุขความเจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไปเทอญ
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2558
วันที่ 9 มกราคม 2558  โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 
โดยจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้ตระหนักถึงคุณค่า บทบาท และความสำคัญของตนเอง เพื่อให้นักเรียนยึดมั่นในสถาบันชาติ  ศาสนา พระมหากษัตริย์
และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

และนักเรียนทุกคนจะมีโอกาสร่วมสนุก จากการจับของขวัญที่ได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหาร คณะครู 
และหน่วยงานภายนอก ซึ่งมีของขวัญมากมายสำหรับนักเรียน 

นอกจากนี้ยังมีการแสดงศักยภาพของนักเรียน และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย
มอบของขวัญปีใหม่ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ
วันพฤหัสบดี ที่ 8 มกราคม2558 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ ได้มอบของขวัญ
ร้องเพลง และอวยพร เนื่องในวันปีใหม่

ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ ร.ต.ต.สชีระ อุ่นจิต ที่มาให้ความปลอดภัยด้านการจราจร
ทางโรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ ขอขอบพระคุณ
สถานีตำรวจภูธรเมืองประจวบคีรีขันธ์ และ ร.ต.ต.สุชีระ อุ่นจิต มา ณ ที่นี้ด้วย
ทำความสะอาดโรงเรียน
วันจันทร์ ที่ 5 มกราคม 2557 ครูและนักเรียนโรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
ร่วมกันทำความสะอาดโรงเรียน เพื่อความสะอาด และเป็นระเบียบเรียบร้อย
พร้อมฝึกให้นักเรียนมีความรับผิดชอบ และความเสียสละในการอยู่ร่วมกันในสังคม
คณะครูศึกษาดูงาน ณ ประเทศสิงคโปร์
วันศุกร์ ที่ 26- วันอาทิตย์ 28 ธันวาคม 2557 คณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
ได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศสิงคโปร์ เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารและบุคลากร
ให้มีความรู้และประสบการณ์
เพื่อนำมาใช้กับนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้น
เสริมสร้างวิสัยทัศน์ใหม่ๆ หรือนวัตกรรมใหม่ๆ จากสถานที่ที่ไปศึกษา แล้วนำมาประยุกต์ใช้ในโรงเรียน
กิจกรรมคริสต์มาส (กลางคืน)
Merry christmas and Happy new year
วันพฤหัสบดี ที่ 25 ธันวาคม 2557 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
ได้จัดงานคริสต์มาส  เพื่อให้นักเรียนได้ทราบถึงประวัติความเป็นมาของวันคริสต์มาส
เปิดโอกาสให้นักเรียนแสดงความสามารถ
เนื่องในในเทศกาลรื่นเริง เพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในเทศกาลวันคริสต์มาส
เพื่อความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
กิจกรรมคริสต์มาส (กลางวัน)
Merry christmas and Happy new year
วันพุธ ที่ 24 ธันวาคม 2557 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
ได้จัดกิจกรรมคริสต์มาสให้กับเด็กๆ วจนพิธีกรรมสมโภชพระคริสตสมภพ
การแสดงกำเนิดพระเยซู (ภาคภาษาอังกฤษ)
ปล่อยลูกโป่งเพื่อส่งความสุขให้กับผู้อื่น
และกิจกรรม เกมต่างๆ มากมาย
กิจกรรม วิตามินซี Hicee (ไฮซี)
วันอังคาร ที่ 23 ธันวาคม 2557 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
ได้รับความอนุเคราะห์จากบริษัทผู้ผลิต วิตามินซี Hicee (ไฮซี) มาจัดกิจกรรมให้ความรู้
ด้านสุขภาพอนามัย และแจกวิตามินซี Hicee
ทางโรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ ขอขอบพระคุณ
บริษัทผู้ผลิต วิตามินซี Hicee (ไฮซี) ไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย
ร่วมแสดงความอาลัยแด่การจากไป สำหรับผู้ปกครองของนักเรียน 
วันพุธ ที่ 17 ธันวาคม 2557 คณะครู และนักเรียนโรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
ได้มอบพวงหรีดเพื่อไว้อาลัย และมอบเงินช่วยเหลือ ในพิธีงานศพ ของคุณแม่ราชินี ดาราซิงค์
มารดาของเด็กชายเด็กชายวิกกี้  ซิงห์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1 และเด็กหญิงโชเนีย ซิงห์
นักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ 3/2 ซึ่งเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ
โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ขออำนาจคุณพระศรีรัตนะตรัย สิ่งศักดิ์สิทธิ์
คุณความดีที่คุณแม่ราชินี ดาราซิงค์ ได้กระทำไว้เมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่
ตลอดถึงกุศลกรรมที่ ลูก หลาน ญาติพี่น้องและเพื่อน ๆ ได้ร่วมกันทำอุทิศให้
ได้โปรดดลบันดาลให้ดวงวิญญาณของคุณแม่ราชินี ดาราซิงค์
ได้ไปสู่สุคติในสัมปรายภพดังที่ปรารถนาด้วย เทอญ
แนะแนวศึกษาต่อ
วันศุกร์ ที่ 12 ธันวาคม 2557 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
ได้รับความอนุเคราะห์จากคณะอาจารย์ และนักศึกษา จากวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ให้การแนะแนวเพื่อเป็นทางเลือกในการศึกษาต่อ
ของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ทางโรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ ขอขอบพระคุณ
คณะอาจารย์ และนักศึกษา จากวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ ไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย
นักเรียนประกวดวงดนตรีแสดงสดรอบชิงชนะเลิศ
วันพุธ ที่ 10 ธันวาคม 2557 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
เข้าร่วมการประกวดวงดนตรีแสดงสด งาน "สดุดีวีรชน 8 ธันวาคม พ.ศ. 2484" ประจำปี 2557
ณ กองบิน 5 อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์
ผลการแข่งขันนักเรียนได้รางวัลชมเชย พร้อมเงินรางวัล 1,000 บาท
ซึ่งเป็นครั้งแรกที่นักเรียนได้มีโอกาสเข้าร่วมแข่งขันการประกวดวงดนตรี

ทางโรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ ขอขอบคุณผู้มีส่วนร่วมในการจัดงานในครั้งนี้
ขอขอบคุณ คุณครูฐิตยุต งอนรถ (คุณครูผู้ติดต่อประสานงานนำนักเรียนเข้าแข่งขัน)
และคุณครูพันธมิตร คำมา (คุณครูผู้ฝึกซ้อมนักเรียน) ไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย
รวมพลังต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล
วันอังคาร ที่ 9 ธันวาคม 2557 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
เข้าร่วมกิจกรรมรวมพลังต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นเนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล
ร่วมพิธีประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต และกล่าวคำปฏิญาณตน เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล

สนับสนุนการจัดกิจกรรมโดย สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัด
โดยมี นายวีระ ศรีวัฒนตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นำหัวหน้าส่วนราชการ
ข้าราชการ ประชาชน นักเรียน นักศึกษา จำนวนกว่า 1,400 คน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
นักเรียนประกวดวงดนตรีแสดงสด
วันจันทร์ ที่ 8 ธันวาคม 2557 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
เข้าร่วมการประกวดวงดนตรีแสดงสด งาน "สดุดีวีรชน 8 ธันวาคม พ.ศ. 2484" ประจำปี 2557
การจัดงานในปีนี้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-13 ธันวาคม 2557

ณ กองบิน 5 อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์

ทางโรงเรียนมุ่งเน้นให้นักเรียนได้แสดงความสามาถ เพื่อเกิดประสบการณ์ใหม่ๆ
และนักเรียนจะแข่งขันรอบชิงชนะเลิศในวัน ที่ 10 ธันวาคม 2557
ติดตามผลการแข่งขัน และภาพกิจกรรมได้ที่ www.pmrp.ac.th
คณะครูเดินเทิดพระเกียรติ 5 ธันวาคม 2557 
วันศุกร์ ที่ 5 ธันวาคม 2557 คณะครูโรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วม
ขบวนเดินเทิดพระเกียรติโดยเดินจากกองบิน 5 ถึง ศาลากลาง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

  และร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ พ.ม.ป. ถวายพระพร ร้อยใจภักดิ์ รักพ่อหลวง
วันพฤหัสบดี ที่ 4 ธันวาคม 2557 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรม
วันพ่อแห่งชาติ พ.ม.ป. ถวายพระพร ร้อยใจภักดิ์ รักพ่อหลวง
โดยให้นักเรียนแต่ละระดับชั้นจัดถวายพระพร
ประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ การแสดงประกอบบทเพลงพระราชนิพนธ์
และเรียนรู้เรื่องโครงการพระราชดำริ ซึ่งนักเรียนแต่ละชั้นเรียน มีการวางแผน เตรียมงาน และจัดงานเอง
โดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการดำเนินงานของห้องเรียน
กิจกรรมดังกล่าวนอกจากนักเรียนจะได้ถวายแสดงความจงรักภักดีแด่พระเจ้าอยู่หัวแล้ว
นักเรียนยังได้ฝึกทักษะด้านต่างๆ ที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
สัปดาห์ดาถวายพระพร พ.ม.ป. ร้อยใจภักดิ์ รักพ่อหลวง
วันจันทร์ ที่ 1 ธันวาคม 2557 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรม
สัปดาห์ถวายพระพร พ.ม.ป. ร้อยใจภักดิ์ รักพ่อหลวง
โดยให้นักเรียนแต่ละระดับชั้นจัดถวายพระพร
ซึ่งนักเรียนแต่ละชั้นเรียน มีการวางแผน เตรียมงาน และจัดงานเอง
โดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการดำเนินงานของห้องเรียน
กิจกรรมดังกล่าวนอกจากนักเรียนจะได้ถวายแสดงความจงรักภักดีแด่พระเจ้าอยู่หัวแล้ว
นักเรียนยังได้ฝึกทักษะด้านต่างๆ ที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

เข้ารับทุนการศึกษา “พระราชวิสุทธิคุณ หลวงพ่อเกตุ”
วันอาทิตย์ ที่ 30 พฤศจิกายน 2557 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ ได้รับความอนุเคราะห์
เข้ารับทุนการศึกษา “พระราชวิสุทธิคุณ หลวงพ่อเกตุ”จำนวน 8 ทุน ทุนการศึกษา 1,000 บาท

ณ วัดเกาะหลัก (พระอารามหลวง) อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ซึ่งมีการทำพิธีมอบทุนการศึกษา ให้แก่นักเรียน ที่เรียนดีแต่ยากจน ให้กับโรงเรียนประจำจังหวัด
และโรงเรียนต่างๆ เป็นประจำทุกปี
UFUN TEAM โดย คุณไมเคิล มอบทุนการศึกษา
วันอาทิตย์ ที่ 23 พฤศจิกายน 2557 "โครงการคืนกำไรให้ให้สังคม" UFUN TAEM คุณไมเคิล
มอบทุนการศึกษา 30,000 บาท ให้นักเรียนโรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
พิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
วันอังคาร ที่ 25 พฤศจิกายน 2557 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสดุดี เนื่องในวันวชิราวุธ
โดยมี นายบุญเทียม อังสวัสดิ์ ผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
นำคณะลูกเสือและผู้บังคับบัญชา
ให้การต้อนรับนายวีระ ศรีวัฒนตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ในการเป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี
พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 6
เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย
เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ณ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย อ.เมืองฯ จ.ประจวบคีรีขันธ์
ซึ่งมีลูกเสือ เนตรนารี และผู้บังคับบัญชา เข้าร่วมพิธี จำนวน 1,291 คน

โดยได้รับการสนับสนุนจากหลายหน่วยงาน ประกอบด้วย โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์
สถานีตำรวจภูธรเมืองประจวบคีรีขันธ์ และโรงเรียนประจวบวิทยาลัย
โอกาสนี้ ได้มอบประกาศเกียรติคุณบัตรผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่นด้วย

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมเตรียมผู้นำและผู้ประสานงานค่ายมารีสัมพันธ์
วันเสาร์ ที่ 22 พฤศจิกายน 2557 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรม
เตรียมผู้นำและผู้ประสานงานค่ายมารีสัมพันธ์โรงเรียนในสังกัดคณะภคินีพระราชินีมาเรีย
และโรงเรียนเซนต์กาเบรียลสันติพัฒนา
เพื่อให้นักเรียนผู้นำและผู้ประสานงานของแต่ละโรงเรียน
วางแผนการจัดกิจกรรม มีกิจกรรมด้านต่างๆ ดังน
ี้ ด้านวิชาการ ด้านนันทนาการ ด้านกีฬา ด้านศิลปวัฒนธรรม
ด้านจิตสาธารณะ และกิจกรรมละลายพฤติกรรม

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

เจ้าหน้าที่ตำรวจ ให้ความรู้เกี่ยวกับการจราจร
วันอังคาร ที่ 18 พฤศจิกายน 2557 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ ได้รับความอนุเคราะห์
จากเจ้าหน้าที่ตำรวจมาให้ความรู้เกี่ยวกับการจราจร
โดย ร.ต.ต.สชีระ อุ่นจิต
ทางโรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ ขอขอบพระคุณ
สถานีตำรวจภูธรเมืองประจวบคีรีขันธ์ และ ร.ต.ต.สุชีระ อุ่นจิต มา ณ ที่นี้ด้วย
กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ/สามัญรุ่นใหญ่
วันศุกร์ ที่ 14-16 พฤศจิกายน 2557 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรม
อยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ/สามัญรุ่นใหญ่
ณ ค่ายลูกเสือ ชั่วคราว  สวนสยามกรุงเทพมหานคร
กิจกรรมวันที่ 16 พฤศจิกายน วันที่สาม มีกิจกรรมเรียนวิชาพิเศษการว่ายน้ำ และพิธีปิดกองลูกเสือ
กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ/สามัญรุ่นใหญ่
วันศุกร์ ที่ 14-16 พฤศจิกายน 2557 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรม
อยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ/สามัญรุ่นใหญ่
ณ ค่ายลูกเสือ ชั่วคราว  สวนสยามกรุงเทพมหานคร
กิจกรรมวันที่ 15 พฤศจิกายน วันที่สองช่วงบ่าย-ค่ำ มีกิจกรรม
การเดินทางไกล เล่นเครื่องเล่นในสวนสยาม และกิจกรรมรอบกองไฟ
กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ/สามัญรุ่นใหญ่
วันศุกร์ ที่ 14-16 พฤศจิกายน 2557 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรม
อยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ/สามัญรุ่นใหญ่
ณ ค่ายลูกเสือ ชั่วคราว  สวนสยามกรุงเทพมหานคร
กิจกรรมวันที่ 15 พฤศจิกายน วันที่สองครึ่งวันเช้า มีกิจกรรมเปิดกองลูกเสือ ฐานผจญภัยต่างๆ
กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ/สามัญรุ่นใหญ่
วันศุกร์ ที่ 14-16 พฤศจิกายน 2557 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรม
อยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ/สามัญรุ่นใหญ่
ณ ค่ายลูกเสือ ชั่วคราว  สวนสยามกรุงเทพมหานคร
กิจกรรมวันที่ 14 พฤศจิกายน วันแรกของการอยู่ค่ายพักแรม มีกิจกรรมฐานการเรียนรู้ 15 ฐานการเรียนรู้
เพื่อเรียนรู้ กฎของลูกเสือ , มารยาท , การแต่งกาย , เพลงปลุกใจ / เพลงลูกเสือ / เพลงพระราชนิพนธ์
ระเบียบแถว และทดสอบเงื่อนต่าง ๆ
ทัศนศึกษาวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร (วัดโพธิ์)
และพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้มิวเซียมสยาม ( museumsiam)

วันศุกร์ ที่ 14 พฤศจิกายน 2557 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรมทัศนศึกษา
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร (วัดโพธิ์)
และพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้มิวเซียมสยาม ( museumsiam)
นักเรียนได้สนุกกับการศึกษาหาความรู้นอกสถานที่ การอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมปัจจุบัน
และเปิดประสบการณ์ใหม่ๆ มากมาย
สืบสานประเพณีลอยกระทง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1-มัธยมศึกษาปีที่ 3
วันพฤหัสบดี ที่ 6 พฤศจิกายน 2557 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง
โดยมีการร่วมกันทำกระทง ร้องเพลง รำวง และแห่กระทงมาลอย
เพื่ออนุรักษ์ประเพณีลอยกระทงของไทยให้สืบต่อไป
สืบสานประเพณีลอยกระทง ระดับชั้นอนุบาล
วันพฤหัสบดี ที่ 6 พฤศจิกายน 2557 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ฝ่ายอนุบาล
จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง
โดยมีการร่วมกันทำกระทง ร้องเพลง รำวง และแห่กระทงมาลอย
เพื่ออนุรักษ์ประเพณีลอยกระทงของไทยให้สืบต่อไป
เรียนรู้บูรณาการเทศกาลวันลอยกระทง
วันพุธ ที่ 5 พฤศจิกายน 2557 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ ส่งตัวแทนครูเข้าร่วม
ประชุมการจัดงานวันต่อต้านคอร์รัปชัน
(ประเทศไทย) ซึ่งเป็นกิจกรรมเดินรณรงค์
รวมพลังต่อต้านการทุจริต เพื่อกระตุ้นให้สังคมและทุกภาคส่วนได้ตระหนัก
ถึงผลเสียหายร้ายแรงที่เกิดจากการทุจริตคอร์รัปชัน
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัด ชั้น 2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ทั้งนี้ทางโรงเรียนได้ร่วมรณรงค์ให้นักเรียนแต่งคำขวัญการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และกิจกรรมอื่นๆ
เรียนรู้บูรณาการเทศกาลวันลอยกระทง
วันจันทร์ ที่ 3-6 พฤศจิกายน 2557 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรมเรียนรู้แบบบูรณาการ
8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
และวิชาหน้าที่พลเมือง โดยมีกิจกรรม อาทิเช่น กิจกรรมเล่าประวัติวันลอยกระทง
เล่าประวัติเพลงวันลอยกระทง แสดงละครส่งเสริมคุณธรรมเกี่ยวกับวันลอยกระทง
ร้องเพลงลอยกระทงภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
รำวงพื้นบ้าน เรียนรู้และออกแบบกระทงตามหลักคณิตศาสตร์
ร่วมแต่งกายแบบไทยๆ ประกวดนางนพมาศ และนายนพมาศ
เจ้าหน้าที่ตำรวจ ให้ความรู้เพื่อการเฝ้าระวังเหตุร้ายช่วงเทศกาลลอยกระทง
วันอังคาร ที่ 4 พฤศจิกายน 2557 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ ได้รับความอนุเคราะห์จาก
สถานีตำรวจภูธรเมืองประจวบคีรีขันธ์
ส่งเจ้าหน้าที่ตำรวจ ร.ต.ต.สชีระ อุ่นจิต
มาให้ความรู้เฝ้าระวังวัยรุ่นกลุ่มเสี่ยงที่อาจประพฤติตนไม่เหมาะสม
อาจตกเป็นเหยื่อถูกคุกคามทางเพศ เหยื่อค้ามนุษย์
อุบัติเหตุพลัดตกน้ำ พฤติกรรมเสี่ยง
ในการมีเพศสัมพันธ์ หรือเหตุการณ์อันตราย ขณะร่วมงานเทศกาลลอยกระทง

รณรงค์ไม่ให้เล่นโคมลอย ประทัดยักษ์ พุลดอกไม้ไฟซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อตนเองและผู้อื่น
ทางโรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ ขอขอบพระคุณ
สถานีตำรวจภูธรเมืองประจวบคีรีขันธ์ และ ร.ต.ต.สุชีระ อุ่นจิต มา ณ ที่นี้ด้วย
จัดกิจกรรมวันฮาโลวีน ( Halloween)
วันศุกร์ ที่ 31 ตุลาคม 2557 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
จัดกิจกรรมวันฮาโลวีน
โดยกลุ่มสาระการเรียนภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
เพื่อมุ่งเน้นให้นักเรียนได้เรียนรู้ถึงวัฒนธรรมของชาวตะวันตก
โดยกิจกรรมมุ่งเน้นการพูด
เล่าเรื่องภาษาอังกฤษ และ
คำศัพท์เกี่ยวกับวันฮาโลวีน ซึ่งนักเรียนมีการวางแผนการแต่งกายแบบประหยัด
ค้นคว้าประวัติวันฮาโลวีน พร้อมทั้งประวัติของผีที่ตนแต่งกาย

บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน รอยยิ้ม และเสียงหัวเราะ สอดแทรกไปด้วยทักษะความรู้มากมาย
สวดสายประคำระลึกถึงแม่พระ
วันพฤหัสบดี ที่ 30 ตุลาคม 2557 วัดแม่พระสายประคำร่วมกับโรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดสายประคำระลึกถึงแม่พระ
เนื่องในเดือนแห่งแม่พระสายประคำ
ในโอกาสปิดเดือนแม่พระ
ทั้งเพื่อแสดงออกถึงความศรัทธาต่อแม่พระ
พร้อมกันนี้หลังพิธียังได้ร่วมรับประทานอาหารว่างร่วมกัน
พิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันปิยมหาราช ประจำปี 2557
วันพฤหัสบดี ที่ 23 ตุลาคม 2557 คณะครูฝ่ายอนุบาลโรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันปิยมหาราช
ที่พระบรมราชานุสาวรีย์ฯ รัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
| โดยมี นายวีระ ศรีวัฒนตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานในพิธี
พร้อมด้วยผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด เหล่ากาชาดจังหวัด
ซึ่งจังหวัดได้จัดพิธีถวายราชสักการะในครั้งนี้ขึ้น เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติ
และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ที่ทรงมีต่อพสกนิกรทุกหมู่เหล่า
และประเทศชาตินานับประการ อาทิ การพัฒนาด้านการศึกษา การทหาร การสื่อสาร การรถไฟ
การปฏิรูประเบียบบริหารราชการแผ่นดิน การสุขาภิบาล การศาล การศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
และที่สำคัญทรงโปรดให้มีการเลิกทาส โดยมิได้มีการเสียเลือดเนื้อแต่อย่างใด

ซึ่งตรงกับวันที่ 23 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่ 5 ที่ทรงเป็นที่รักใคร่อย่างล้นเหลือของพสกนิกรทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ พระองค์จึงได้รับการถวายพระราชสมัญญานามว่า
"สมเด็จพระปิยมหาราช" ซึ่งมีความหมายว่า
"พระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน"
คณะครูศึกษาดูงาน
วันศุกร์ ที่ 17 - เสาร์ ที่ 18 ตุลาคม 2557 คณะครูโรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ
ศึกษาดูงานมหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 7 ณ อิมแพค เมืองทองธานี

งานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 19  ( Expo Thailand 2014) ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
และอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สู่การยกระดับคุณภาพผู้เรียน "
ณ โรงเรียนพระแม่มารีสาธุประดิษฐ์
คณะครูช่วยเตรียมงานฉลองวัด
วันเสาร์ ที่ 11 กันยายน 2557 คณะครูโรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ ช่วยเตรียมงานฉลองวัด
แม่พระสายประคำ อ. เมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์
โดยจัดสถานที่ ผูกผ้า และจัดดอกไม
ประชุมวางแผนงานวิชาการสัมพันธ์ โรงเรียนในสังกัดภคินีพระราชินีมาเรีย
วันเสาร์ ที่ 27 กันยายน 2557 ผู้อำนวยการโรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ซิสเตอร์ สุมณฑาปั้วเฮงทรัพย์
คณะครูโรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ โรงเรียนพระแม่มารีสาธุประดิษฐ์
และโรงเรียนพระแม่มารีพระโขนง
จำนวน 18 ท่าน ประชุมวางแผนงานวิชาการสัมพันธ์
โรงเรียนในสังกัดภคินีพระราชินีมาเรีย
ที่จะมีขึ้นในวันเสาร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2557 นี้
ประชุม ณ โรงแรมหัวหินแกรนด์ แอนด์ พลาซ่า อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
แสดงศักยภาพทางด้านดนตรี และการแสดง ของนักเรียน
วันศุกร์ ที่ 26 กันยายน 2557 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ ได้นำนักเรียนไปทำการแสดง
ดนตรีและการแสดงต่างๆ ณ ลานวัฒนธรรมเมืองสามอ่าว ต่อต้านยาเสพติด อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์

โดยมีวงดนตรีแสดงสด 3 วง และการแสดงทั้งหมด 11 ชุดการแสดง และมีนักเรียนทำหน้าที่เป็นพิธีกร
โดยทั้งหมดเป็นผลของการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภายในโรงเรียนที่มุ่งเน้นให้นักเรียน
แสดงศักยภาพที่มีในตนเอง นักเรียนมีส่วนคิด วางแผน และแก้ปัญหาด้วยตนเอง

ทางโรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ ขอขอบพระคุณ
ท่านนายกเกรียงไกร ไกรทอง นายกเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์
ซิสเตอร์สุมณฑา ปั้วเฮงทรัพย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
คุณครูฐิตยุต งอนรถ หัวหน้าวงดนตรี Horse Power และทีมงาน
คณะครูทุกๆท่าน และท่านผู้ปกครอง
ที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ใหม่ ๆ
และมีส่วนร่วมส่งผลให้กิจกรรมดังกล่าวผ่านพ้นไปด้วยดี ขอขอบพระคุณไว้ ณ ที่นี้ด้วย
มัคคุเทศก์น้อย
วันอาทิตย์ ที่ 21 กันยายน 2557 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ ร่วมด้วยบริษัท พรสกุลทัวร์ จำกัด
คณะครูพิเศษผู้สอนวิชามัคคุเทศก์ให้กับนักเรียน ได้คัดเลือกนักเรียนปฏิบัติหน้าที่มัคคุเทศก์น้อย

ต้อนรับคณะทัวร์ซึ่งเป็นผู้อำนวยการและคุณครู จากโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน
เพื่อสร้างให้รู้จักทรัพยากรการท่องเที่ยวของท้องถิ่นตน มีความรู้ความสามารถ
ทักษะในการนำเสนอแหล่งท่องเที่ยว และภูมิปัญญาของท้องถิ่นได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
เพื่อก่อให้เกิดกระบวนการสร้างเสริมประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยวให้แก่นักเรียน
นักเรียนได้นำความรู้ที่ได้เรียนจากห้องเรียนวิชามัคคุเทศก์มาใช้ในการปฏิบัติงานจริง
ทางโรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ ขอขอบพระคุณ
ท่านผู้อำนวยการสุชาดา พุทธนิมนต์ คณะครูโรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางเขน
และบริษัท พรสกุลทัวร์ จำกัด ที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้รับประสบการณ์อันมีค่า

หากมีข้อผิดพลาดบกพร่องในการต้อนรับ ต้องขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย

 

โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์  ที่ตั้ง 134  ตำบล  ประจวบคีรีขันธ์  อำเภอ  เมืองประจวบฯ  จังหวัด  ประจวบคีรีขันธ์  สังกัด  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
โทรศัพท์ 0-3260-1321, 0-3255-1102  โทรสาร  0-3260-1321 ต่อ 14