ข่าว พ.ม.ป. สัมพันธ์
ข่าว พ.ม.ป. สัมพันธ์
รายการรับมอบทุนการศึกษานักเรียน

เนื่องด้วย วันอาทิตย์ ที่ 30 พฤศจิกายน 2557 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ ได้รับความอนุเคราะห์
เข้ารับทุนการศึกษา “พระราชวิสุทธิคุณ หลวงพ่อเกตุ”จำนวน 8 ทุน ทุนการศึกษา 1,000 บาท ณ วัดเกาะหลัก (พระอารามหลวง)
ทั้งนี้ทางโรงเรียนได้มอบเงินให้กับนักเรียนแล้ว
สำหรับนักเรียนที่ค้างชำระค่าเทอม ทางโรงเรียนได้ดำเนินการ
นำเงินทุนการศึกษาดังกล่าว ไปชำระค่าเทอมที่ตกค้าง เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารดังนี้


คลิกเพื่อตรวจสอบเอกสาร

ร่วมแสดงความอาลัยแด่การจากไปของนักเรียน ด.ญ.วิวาภรณ์ พึ่งพระ 
วันจันทร์ ที่ 20 เมษายน คณะครู โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
ไดเป็นเจ้าภาพ  และมอบเงินช่วยเหลือ ในพิธีงานศพ ของ ด.ญ.วิวาภรณ์ พึ่งพระ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ซึ่งเสียชีวิตจากฆ่าตัวตาย
โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ขออำนาจคุณพระศรีรัตนะตรัย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ 
คุณความดีที่ ด.ญ.วิวาภรณ์ พึ่งพระ  ได้กระทำไว้เมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่
ตลอดถึงกุศลกรรมที่ ญาติพี่น้องและเพื่อน ๆ ได้ร่วมกันทำอุทิศให้
ได้โปรดดลบันดาลให้ดวงวิญญาณของ ด.ญ.วิวาภรณ์ พึ่งพระ 
ได้ไปสู่สุคติในสัมปรายภพดังที่ปรารถนาด้วย เทอญ

ภาพโดย : Siriphan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ศึกษาดูงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 43
และสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 13

วันอาทิตย์ ที่ 5 เมษายน 2558
คณะครูโรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
ศึกษาดูงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 43 และสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 13
ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร

<<ภาพโดย : Siriphan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

เรียนเสริมภาคฤดูร้อน
วันอังคาร ที่ 24 มีนาคม 2558
โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
จัดการเรียนการสอนเสริมภาคฤดูร้อน โดยมุ่งเน้นกระบวนการคิด
ซึ่งมีกิจกรรมการเรียนการสอนต่างๆ อาทิเช่น
คณิตศาสตร ์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
การเรียนสร้างหุ่นยนต์ (ROBOT) คอมพิวเตอร์ กีฬา ฯลฯ

<<ภาพโดย : Siriphan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

อบรมสื่อการเรียนรู้หุ่นยนต์ บูรณาการเรียนรู้ในแบบ STEM Education
วันเสาร์ ที่ 14- อาทิตย์ ที่ 15 มีนาคม 2558
โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
จัดอบรมสื่อการเรียนรู้หุ่นยนต์ บูรณาการเรียนรู้ในแบบ STEM Education
ครูผู้สอนสามารถนำเนื้อหาสาระและสื่อการเรียนรู้ ในหลักสูตรนักออกแบบนวัตกรรม
ไปใช้จัดการเรียนรู้ในโรงเรียน ได้ทั้งเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ของวิชาพื้นฐาน
ในกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ หรือกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
หรือจัดเป็นรายวิชาเพิ่มเติม การออกแบบนวัตกรรม หรือใช้เป็นหลักสูตรพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน
ได้ตามบริบทของสาระวิชา หรือตามศักยภาพของผู้เรียน

<<ภาพโดย : Siriphan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

 กิจกรรมวันสำเร็จการศึกษา 2557  
วันเสาร์ ที่ 14 มีนาคม 2558 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรมวันสำเร็จการศึกษา
ให้กับนักเรียนชั้นอนุบาล 3 (บัณฑิตน้อย)
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3 
ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2557 

<<ภาพโดย : Siriphan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมค่ายลูกเสือสำรอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
วันพุธ ที่ 11 มีนาคม 2558 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรม
ค่ายลูกเสือสำรอง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ณ ค่ายลูกเสือ ชั่วคราว โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ 
มีกิจกรรมเปิดกองลูกเสือ และกิจกรรมฐานต่างๆ ที่มุ่งเน้นให้นักเรียนนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน

<<ภาพโดย : Siriphan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมส่งเสริมให้ความรู้จากศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3
กรมทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง

ในวันพุธ ที่ 11 มีนาคม 2558 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ ได้รับความอนุเคราะห์
จากศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 กรมทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง
มาจัดกิจกรรม "ส่งเสริมให้ความรู้และศึกษาดูงาน แก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ครั้งที่ 2"
ทางโรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ ขอขอบพระคุณ
เจ้าหน้าที่จากศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 3 กรมทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง

ที่มาให้ความรู้ และประสบการณ์ใหม่ๆ ไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย

<<ภาพโดย : Siriphan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

พิธีมิสซาขอบพระคุณ ปิดปีการศึกษา 2557
ในวันศุกร์ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
จัดพิธีมิสซาขอบพระคุณ เนื่องในโอกาสปิดปีการศึกษา 2557
เพื่อขอพรก่อนปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2557 เพื่ออวยพรให้แก่บุคลากร และนักเรียนทุกคน
ในโรงเรียนให้มีความสุข สุขภาพแข็งแรง ในช่วงปิดภาคเรียน

<<ภาพโดย : Siriphan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

คณะครูทัศนศึกษาดูงาน เชียงราย - เชียงใหม่
วันพฤหัสบดี ที่ 19- วันอาทิตย์ 22 กุมภาพันธ์ 2558 
โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
ทัศนศึกษาดูงาน ณ จังหวัดเชียงราย และจังหวัดเชียงใหม่ในหลากหลายสถานที่
เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารและบุคลากร ให้มีความรู้และประสบการณ์
เพื่อนำมาใช้กับนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้น
เสริมสร้างวิสัยทัศน์ใหม่ๆ หรือนวัตกรรมใหม่ๆ จากสถานที่ที่ไปศึกษา แล้วนำมาประยุกต์ใช้ในโรงเรียน


รับเสด็จ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
วันอังคารที่ 17 กุมภาพันธ์ 2558 
โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมรับเสด็จ
ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
ที่ประทานวโรกาสจะเสด็จเยี่ยมการดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE
และเสด็จเปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE
และ ทรงเป็นองค์ประธานในการแสดงคอนเสิร์ต TO BE NUMBER ONE

ณ โรงเรียนประจวบวิทยาลัย และ วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ เขต2 (ฝั่งพาณิชยการ)

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ค่ายวาเลนไทน์
วันศุกร์ ที่ 13- วันอาทิตย์ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2558
โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธจัดกิจกรรม
ค่ายวาเลนไทน์ "วันวาเลนไทน์ ไม่ใช่ วันเสียตัวแห่งชาติ"
โดยจัดกิจกรรมสร้างสรรค์มากมาย
เพื่อมุ่งเน้นให้เรียน เกิดความรักแก่ตนเอง และความรักต่อผู้อื่นอย่างถูกต้องตามวัฒนธรรมไทย
และเกิดประโยชน์ต่อสังคม ปรับเปลี่ยนทัศนคติให้นักเรียนด้านความรักอย่างถูกต้อง

ในวันที่สามของการอยู่ค่าย ช่วงเช้าจัดพิธีมิสซา กิจกรรมฐานต่างๆ
ทางโรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ ขอขอบพระคุณ คณะศิษย์เก่า
จากโรงเรียนพระแม่มารีสาธุประดิษฐ์ ที่มาให้ความรู้ ความสนุกสนานกับนักเรียน ไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ค่ายวาเลนไทน์
วันศุกร์ ที่ 13- วันอาทิตย์ ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2558
โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธจัดกิจกรรม
ค่ายวาเลนไทน์ "วันวาเลนไทน์ ไม่ใช่ วันเสียตัวแห่งชาติ"
โดยจัดกิจกรรมสร้างสรรค์มากมาย
เพื่อมุ่งเน้นให้เรียน เกิดความรักแก่ตนเอง และความรักต่อผู้อื่นอย่างถูกต้องตามวัฒนธรรมไทย
และเกิดประโยชน์ต่อสังคม ปรับเปลี่ยนทัศนคติให้นักเรียนด้านความรักอย่างถูกต้อง

ในวันที่สองของการอยู่ค่าย ช่วงเช้าจัดกิจกรรมออกกำลังกาย ณ สนามกีฬาจังหวัด
กิจกรรมมอบความรักให้ครู กิจกรรมนัทนาการ กิจกรรมละลายพฤติกรรม
ช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมกลุ่ม ณ อ่าวมะนาว กองบิน 5 และช่วงค่ำจัดกิจกรรมแสดงศักยภาพของนักเรียน

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

การแข่งขันประกวดขบวนพาเหรดนักเรียน พ.ม.ป. ครั้งที่ 2
ในปีนี้ทางโรงเรียนได้จัดให้มีการแข่งขันประกวดขบวนพาเหรดนักเรียน ครั้งที่ 2  ขึ้น
  กิจกรรมในครั้งนี้ทางโรงเรียนหวังปลูกฝัง ส่งเสริม สนับสนุนและกระตุ้นให้ผู้เรียน
ได้เกิดการเรียนรู้ด้านต่างๆ และสามารถนำไปใช้ในชีวิตได้ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. เพื่อให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้ เกิดคุณธรรม-จริยธรรม ระเบียบวินัยจากการปฏิบัติจริง   
2. เพื่อให้นักเรียนรู้และเข้าใจการทำงานเป็นทีม คิดวางแผนการทำงานร่วมกัน  ทำงานตามแผน
รู้ขั้นตอน  การทำงาน   ประเมินการทำงาน    คิดสร้างสรรค์งานที่ทำ 
3. เพื่อรู้เข้าใจและสามารถปฏิบัติความประหยัด
โดยวางแผนการใช้และสามารถนำวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่
4. เพื่อรู้เข้าใจและสามารถปฏิบัติการเป็นผู้นำผู้ตามที่ดีตามหลักประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข
5. เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความสามารถ ตามความชอบ ความถนัด ความรู้
และพรสวรรค์ที่มีตามที่ได้เรียน และฝึกฝน
บริษัท เนสเล่ ไมโล ประเทศไทย จัดกิจกรรมสอนฟุตบอล แจกเครื่องดื่มไมโล
วันศุกร์ ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2558
โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ ได้รับความอนุเคราะห์จาก
บริษัท เนสเล่ ไมโล ประเทศไทย มาจัดกิจกรรมสอนฟุตบอลให้น้อง โดยอดีตนักฟุตบอลทีมชาติไทย
และได้แจกเครื่องดื่มไมโล ให้กับนักเรียนได้ดื่มตั้งแต่ ป.1- ม.3 เพื่อเติมพลังในการเรียนวันนี้
ทั้งนี้ทางโรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ขอขอบคุณ บริษัท เนสเล่ ไมโล ประเทศไทย
เป็นอย่างสูงยิ่งไว้ ณ โอกาสนี้
การแนะแนวศึกษาต่อ
วันอังคาร ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ
ได้แนะแนวศึกษาต่อให้กับนักเรียนโรงเรียนด่านสิงขร และโรงเรียนบ้านหนองหิน
เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาต่อ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ร่วมแสดงความอาลัยแด่การจากไป สำหรับผู้ปกครองของนักเรียน 
วันศุกร์ ที่ 30 มกราคม และวันจันทร์ ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558
คณะครู และนักเรียนโรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
ได้มอบพวงหรีดเพื่อไว้อาลัย และมอบเงินช่วยเหลือ ในพิธีงานศพ ของคุณพ่ออดุล ภูผา
บิดาของเด็กหญิงปิยวรรณ ภูผา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ซึ่งเสียชีวิตเนื่องจากอุบัติเหตุ
โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ขออำนาจคุณพระศรีรัตนะตรัย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ 
คุณความดีที่คุณพ่ออดุล ภูผา ได้กระทำไว้เมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่
ตลอดถึงกุศลกรรมที่ ลูก หลาน ญาติพี่น้องและเพื่อน ๆ ได้ร่วมกันทำอุทิศให้
ได้โปรดดลบันดาลให้ดวงวิญญาณของคุณพ่ออดุล ภูผา
ได้ไปสู่สุคติในสัมปรายภพดังที่ปรารถนาด้วย เทอญ
การแนะแนวศึกษาต่อ
วันพฤหัสบดี ที่ 29 มกราคม 2558
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ
ได้แนะแนวศึกษาต่อให้กับนักเรียนโรงเรียนอุดมราชภักดี
เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาต่อ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
งานวิชาการสัมพันธ์ โรงเรียนในสังกัดคณะภคินีพระราชินีมาเรีย
วันเสาร์ ที่ 24 มกราคม 2558 คณะครู โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ
์ ร่วมกับ
โรงเรียนพระแม่มารีสาธุประดิษฐ์ และโรงเรียนพระแม่มารีพระโขนง

จัดงานวิชาการสัมพันธ์ โรงเรียนในสังกัดคณะภคินีพระราชินีมาเรีย ประจำปีการศึกษา 2557
โดยได้รับเกียรติจาก ซิสเตอร์ ดร.อรชร กิจทวี (ผู้อำนวยการโรงเรียนพระแม่มารีสาธุประดิษฐ์)
และซิสเตอร์เบญจมาศ โสภาราษฎร์ เป็นประธานเปิดงาน
การจัดการแข่งขันในด้านต่างๆ ทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
มุ่งเน้นความสัมพันธ์ที่ดีของโรงเรียนในสังกัด
การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ
วันพุธ ที่ 22 มกราคม 2558 คณะครู โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์

เข้าร่วม การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ
ณ วัดคลองวาฬ พระอารามหลวง อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์
ทัศนศึกษา ทุ่งทานตะวันบาน@ลาดพร้าว ศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร (วัดโพธิ์)
และพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้มิวเซียมสยาม ( museumsiam)

วัน อาทิตย์ ที่ 18 มกราคม 2558
 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
นักเรียชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ทัศนศึกษา ทุ่งทานตะวันบาน@ลาดพร้าว ศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์
วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร (วัดโพธิ์)
และพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้มิวเซียมสยาม ( museumsiam) และเดินทางกลับโรงเรียนโดยสวัสดิภาพ
นักเรียนได้สนุกกับการศึกษาหาความรู้นอกสถานที่ การอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมปัจจุบัน
และเปิดประสบการณ์ใหม่ๆ มากมาย
ฟาร์มแกะ ปาลิโอ ฟาร์มโชคชัย ไร่สุวรรณ 
วันเสาร์ ที่ 17 มกราคม 2558
 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
หลังจากจบกิจกรรมค่ายมารีย์สัมพันธ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ออกเดินทางทัศนศึกษาต่อ
ณ ฟาร์มแกะ ณ ฟาวน์เท่น ทรี รีสอร์ท ปาลิโอ เขาใหญ่ ฟาร์มโชคชัย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
ไร่สุวรรณ ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ
ค่ายมารีย์สัมพันธ์โรงเรียนในสังกัดภคินีพระราชินีมาเรีย
และโรงเรียนเซนต์กาเบรียลสันติพัฒนา
 
วันเสาร์ ที่ 16-17 มกราคม 2558
 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
ได้จัดกิจกรรมค่ายมารีสัมพันธ์ ร่วมกับโรงเรียนในสังกัดภคินีพระราชินีมาเรีย
และ โรงเรียนเซนต์กาเบรียลสันติพัฒนา 
จัดกิจกรรมขึ้น ณ ฟาวน์เท่น ทรี รีสอร์ท  จ.นครราชสีมา
วันเสาร์ ที่ 17 มกราคม วันที่สองของการเข้าค่าย มีกิจกรรมฐานการเรียนรู้ 5 ด้าน
จัดกิจกรรมโดยนักเรียนผู้นำและผู้ประสานงาน
ค่ายมารีย์สัมพันธ์โรงเรียนในสังกัดภคินีพระราชินีมาเรีย
และโรงเรียนเซนต์กาเบรียลสันติพัฒนา
 
วันเสาร์ ที่ 16-17 มกราคม 2558
 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
ได้จัดกิจกรรมค่ายมารีสัมพันธ์ ร่วมกับโรงเรียนในสังกัดภคินีพระราชินีมาเรีย
และ โรงเรียนเซนต์กาเบรียลสันติพัฒนา 
จัดกิจกรรมขึ้น ณ ฟาวน์เท่น ทรี รีสอร์ท  จ.นครราชสีมา
วันศุกร์ ที่ 16 มกราคม วันแรกของการเข้าค่าย มีพิธีเปิดค่ายมารีย์สัมพันธ์ โดยคุณแม่มาลินี ฉันทวโรดม
อธิการิณีเจ้าคณะฯ มาให้เกียรติเป็นประธานเปิดค่าย ซึ่งมีกิจกรรมละลายพฤติกรรม กิจกรรมนันทนาการ
กิจกรรมแนะแนวการศึกษาต่อ จากรุ่นพี่ศิษย์เก่า และการแสดงศักยภาพของนักเรียน

งานวันครู 2558
วันพฤหัสบดี ที่ 16 มกราคม 2557 คณะครูร่วมงานวันครู
ซึ่งจัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 
จัดงานวันครู ครั้งที่ 59 ประจำปี 2558

ทัศนศึกษา Kidzania กรุงเทพฯ สุดสนุกกับบทบาทอาชีพในฝันเสมือนจริง
วันพฤหัสบดี ที่ 15 มกราคม 2558 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
ได้จัดทัศนศึกษา
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ คิดส์ซาเนีย  บริเวณชั้น 5 ของศูนย์การค้าสยามพารากอน กรุงเทพฯ คิดส์ซาเนีย 

นักเรียนได้สนุกสนาน พร้อมฝึกฝนพัฒนาทักษะการใช้ชีวิตไปในตัว ด้วยการสวมบทบาทเป็นอาชีพต่างๆ
เช่น แพทย์, นักบิน, แอร์โฮสเตส, นักดับเพลิง, หมอ, พยาบาล, นายธนาคาร, นักธุรกิจ, 
นักร้อง, นักแสดง, นักดับเพลิง, ตำรวจ หรือ ช่างเสริมสวย และอาชีพอื่นอีกมากมาย

 

โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์  ที่ตั้ง 134  ตำบล  ประจวบคีรีขันธ์  อำเภอ  เมืองประจวบฯ  จังหวัด  ประจวบคีรีขันธ์  สังกัด  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
โทรศัพท์ 0-3260-1321, 0-3255-1102  โทรสาร  0-3260-1321 ต่อ 14