ข่าว พ.ม.ป. สัมพันธ์
ข่าว พ.ม.ป. สัมพันธ์
กิจกรรมคณิตติดเพลง
วันเสาร์ ที่ 20 กันยายน 2557 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรมคณิตติดเพลง
โดยให้นักเรียนแต่ละระดับชั้นร้องเพลง และคิดท่าประกอบเพลง สูตรคูณพาเพลิน

เพื่อให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินไม่รู้สึกเบื่อหน่ายกับการท่องสูตรคูณ
และจดจำแม่สูตรคูณได้ง่ายขึ้น
กิจกรรมวิทยาศาสตร์
วันเสาร์ ที่ 20 กันยายน 2557 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ ได้รับความอนุเคราะห์
จากศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร ร่วมกับศูนย์ตรวจสุขภาพ ทรี ออร์
จัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์ โดยจัดเป็นฐานการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ให้ความรู้แก่นักเรียน
ซึ่งนักเรียนได้รับทั้งความความรู้และสนุกสนานไปพร้อมกัน

ทางโรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ ขอขอบพระคุณ
ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาสมุทรสาคร และศูนย์ตรวจสุขภาพ ทรี ออร์ มา ณ ที่นี้ด้วย
คสช. จัดกิจกรรมคืนความสุขให้นักเรียน
วันพฤหัสบดี ที่ 18 กันยายน 2557 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ ได้รับความอนุเคราะห์
จากหน่วยเฉพาะกิจจงอางศึก กองกำลังสุรสีห์
เพื่อสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ตลอดจนสร้างความรัก
ความสามัคคีให้นักเรียนทุกคน เพื่อสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ของทหารแก่ประชาชน

และสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้บริหาร คณะครู พนักงาน และนักเรียนทุกคน
เพื่อก่อให้เกิดความปรองดองสมานฉันท์ และส่งผลให้ประเทศชาติเดินหน้าต่อไปได้อย่างปกติสุข
ต้อนรับพระธาตุนักบุญยอห์นที่ 23 และ นักบุญยอห์น ปอล ที่ 2
วันพฤหัสบดี ที่ 18 กันยายน 2557 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ ได้มีโอกาสต้อนรับพระธาตุ
ของนักบุญยอห์น ที่ 23 และ นักบุญยอห์น ปอลที่ 2 พระสันตะปาปา
  ซึ่งเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ที่พวกเราทุกคนได้มีโอกาสรู้จักท่านนักบุญ โอกาสนี้คณะผู้บริหาร
คณะครู นักเรียน พนักงาน และสัตบุรุษที่มีความศรัทธา
ได้ร่วมภาวนาขอพรจากท่าน   
เรียนรู้ และปฏิบัติ เรื่องการคัดแยกขยะ
วันจันทร์ ที่ 15 กันยายน 2557 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ ได้จัดให้นักเรียนได้เรียนรู้
และปฏิบัติเรื่องการคัดแยกขยะ เพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
1. เพื่อปลูกจิตสำนึกและให้ความรู้กับนักเรียนในเรื่องการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง
2. เพื่อให้ความรู้เรื่องการกำจัดขยะอย่างถูกวิธี
3. เพื่อให้ความรู้เรื่องการรีไซเคิลขยะ
4. เพื่อให้นักเรียนรับรู้ และตระหนักถึงปัญหาเรื่องผลกระทบจากขยะต่อสิ่งแวดล้อม
5. เพื่อให้นักเรียนมีความรู้เรื่องแนวทางให้การปฏิบัติตนเพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องขยะได้
ุ6. เพื่อนำความรู้ที่เรียนมาไปสร้างสิ่งที่ดีและเป็นประโยชน์ต่อสังคม
8. เพื่อให้นักเรียนที่มีส่วนในการทำงานทุกคนรู้จักการทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบ
9. เพื่อให้นักเรียนรู้จักวิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการทำงาน
10. ให้นักเรียนมีความรับผิดชอบต่อสังคม พร้อมเป็นพลเมืองที่ดี
เบื้องหลังวจนพิธีฉลองแม่พระทรงบังเกิด กับผลงานนักเรียนในการจัดสถานที่
เบื้องหลังวจนพิธีฉลองแม่พระทรงบังเกิดที่ผ่านมา นักเรียนทุกคนได้มีส่วนร่วมในการจัดงาน
โดยนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ด้วยความสมัครใจ
ทั้งนี้เพื่อมุ่งเน้นการแสดงความสามารถที่เป็นพื้นฐานสำคัญในการประกอบอาชีพ
และการดำเนินชีวิตในสังคมอย่างมีคุณภาพพร้อมเป็นพลเมืองที่ดีในสังคม
วจนพิธีกรรมฉลองแม่พระทรงบังเกิด
วันพฤหัสบดี ที่ 11 กันยายน 2557 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ ได้จัดพิธีฉลองแม่พระองค์อุปถัมภ์
ของโรงเรียน ฉลองศาสนามเจ้าคณะฯ โดยมีคุณแม่มาลินี ฉันทวโรดม อธิการิณีเจ้าคณะ
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีนี้ด้วย เริ่มวจนพิธีกรรมฉลองแม่พระทรงบังเกิด เวลา 09.00 น.
แห่รูปพระแม่บริเวณโรงเรียน (4 จุด) วางดอกไม้หน้าพระรูปแม่พระ พิธีเผาจดหมายถึงแม่พระ
การแสดงเทิดพระเกียรติพระแม่มารี และการแข่งขันทักษะการเรียนรู้ต่างๆ อีกมากมาย
ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมุ่งเน้นให้นักเรียนได้ฝึกและปฏิบัติจริง ตั้งแต่การจัดสถานที่ การแสดงละคร
การร้องเพลง(ภาษาไทย,ภาษาอังกฤษ) รีวิวประกอบเพลงแม่พระ ตลอดจนการแข่งขันต่างๆ

การแสดงทั้งหมดนักเรียนทุกคนได้มีส่วนในการแสดงความสามารถ โดยไม่ต้องแต่งตัวสวยงาม
ทั้งนี้เพื่อมุ่งเน้นการแสดงความสามารถที่เป็นพื้นฐานสำคัญในการประกอบอาชีพ
และการดำเนินชีวิตในสังคมอย่างมีคุณภาพพร้อมเป็นพลเมืองที่ดีในสังคม
งานฉลองแม่พระองค์อุปถัมภ์ของโรงเรียน และฉลองศาสนามเจ้าคณะฯ
วันเสาร์ ที่ 6 กันยายน 2557 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ ได้เดินทางไปร่วมงาน
ฉลองแม่พระองค์อุปถัมภ์ของโรงเรียน และฉลองศาสนามเจ้าคณะฯ
ณ โรงเรียนพระแม่มารีสาธุประดิษฐ์
โดยร่วมสัมมนาในหัวข้อเรื่อง การจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนมาตรฐานสากล
โดยวิทยากร ดร. ภาสกร พงษ์สิทธากร
และร่วมรับประทานอาหารค่ำร่วมกัน ชมการแสดงของคณะครู
จากโรงเรียนในสังกัดคณะภคินีพระราชินีมาเรีย
ที่ร่วมกันแสดงและอวยพรให้กับ
คุณแม่มาลินี ฉันทวโรดม อธิการิณีเจ้าคณะ
บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น และสนุกสนาน
ทัศนศึกษาระหว่างเดินทางกลับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
วันศุกร์ ที่ 29- วันเสาร์ ที่ 30 สิงหาคม 2557
คณะครูและนักเรียน ออกเดินทางเก็บเกี่ยวความรู้
และประสบการณ์เพิ่มเติม
ในสถานที่สำคัญระหว่างการเดินทางจากจังหวัดเชี่ยงใหม่ สู่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
อาทิเช่น วัดพระธาตุลำปางหลวง จังหวัดลำปาง ตลาดสามชุก ตลาดร้อยปี จังหวัดสุพรรณบุรี
นักเรียนจะได้ไปเปิดประการณ์ใหม่ๆ ที่ใดอีก โปรดติดตามชมได้ที่ : www.pmrp.ac.th
ทัศนศึกษาจังหวัดเชียงใหม่
วันพุธ ที่ 27 สิงหาคม 2557 หลังจากร่วมงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2557
คณะครูและนักเรียน ออกเดินทางเก็บเกี่ยวความรู้ และประสบการณ์เพิ่มเติม ในสถานที่ท่องเที่ยว
จังหวัดเชียงใหม่ อาทิเช่น
วัดพระธาตุดอยสุเทพ ราชวรวิหาร สวนสัตว์เชียงใหม่
  เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี (CHIANG MAI NIGHT SAFARI)
นักเรียนจะได้ไปเปิดประการณ์ใหม่ๆ ที่ใดอีก โปรดติดตามชมได้ที่ : www.pmrp.ac.th
ร่วมงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2557
วันพุธ ที่ 27 สิงหาคม 2557 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ ได้จัดกิจกรรม
ทัศนศึกษานอกสถานที่ โดยเข้าร่วมงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประจำปี 2557
ณ จังหวัดเชียงใหม่
โดยคัดเลือกนักเรียนจำนวน 50 คน ตามโครงการเด็กดีศรีพระแม่
และคณะครูจำนวน 7 คนเพื่อควบคุมดูแลนักเรียนตลอดการเดินทางในครั้งนี้
ตลอดการเดินทางมีกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความรู้ความสามารถของตนเอง
และพร้อมที่จะนำความรู้มาเผยแพร่ให้กับพี่ๆ น้องๆ ที่โรงเรียน
สร้างเสริมภูมิต้านทานโรคแก่นักเรียน
วันจันทร์ ที่ 25 สิงหาคม 2557 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ ได้รับความอนุเคราะห์
จากงานศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ ให้บริการสร้างเสริมภูมิต้านทานโรค
แก่นักเรียน ได้แก่ วัคซีนป้องกันโรคบาดทะยัก-คอตีบ

ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ทั้งนี้ทางโรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ ขอขอบพระคุณงานศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง
โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ในครั้งนี้
กิจกรรม KOALA'S MARCH AND LITTLE CHEF
วันจันทร์ ที่ 25 สิงหาคม 2557 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ ได้รับความอนุเคราะห์
จากบริษัทไทยลอตเต้ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตและจัดจำหน่ายขนมอบกรอบ ยี่ห้อโคอะลา มาร์ช
ที่ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาด้านภาษาอังกฤษของนักเรียน   
จึงได้จัดให้มีกิจกรรม พี่โคอะลา มาร์ช สอนภาษาอังกฤษนักเรียน ภายใต้ชื่อโครงการ
KOALA'S MARCH & LITTLE CHEF โดยครั้งนี้เราจะเน้น เรื่องราวเกี่ยวกับ
รายการอาหารและการไปท่องเที่ยว ผ่านกิจกรรมเกมสนุกๆสอดแทรกด้วยความรู้ในด้านภาษาอังกฤษ

        
   ทั้งนี้ทางโรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ ขอขอบพระคุณบริษัท ไทยลอตเต้ จำกัด
ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์จัดกิจกรรมที่สนุกสนานสอดแทรกไปไปด้วยความรู้มากมาย
และแจกขนมอร่อยๆให้นักเรียน
การแข่งขันคณิตคิดเลขเร็วและภาษาอังกฤษชิงแชมป์ประเทศไทย ครั้งที่ 15/2557
วันเสาร์ ที่ 23 สิงหาคม 2557 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ ส่งนักเรียนเข้าร่วม
การแข่งขันคณิตคิดเลขเร็วและภาษาอังกฤษชิงแชมป์ประเทศไทย
ครั้งที่ 15/2557และเข้าร่วมคัดเลือกเป็นตัวแทนการแข่งขันจินตคณิตนานาชาติ ครั้งที่ 15 ณ แอฟริกาใต้

ณ แจ้งวัฒนะฮอลล์ ชั้น 5.5 ศูนย์การค้าแจ้งวัฒนะ จัดโดย PAMA Thailand
กิจกรรมการเรียนการสอนวิชาลูกเสือ-เนตรนารี
วันพฤหัสบดี ที่ 14 สิงหาคม 2557 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
วิชาลูกเสือ-เนตรนารี เพื่อพัฒนาลูกเสือทั้งทางกาย สติปัญญา จิตใจและศีลธรรม
ให้เป็นพลเมืองดีมีความรับผิดชอบ และช่วยสร้างสรรค์สังคมให้เกิดความสามัคคีและเจริญก้าวหน้า
ทั้งนี้ เพื่อความสงบสุขและความมั่นคงของประเทศชาติ
ปรับปรุงทัศนียภาพภายในโรงเรียน    
โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ ปรับปรุงทัศนียภาพภายในโรงเรียน 
โดยติดตั้งต็นท์ผ้าใบ เพื่อเพิ่มพื้นที่สำหรับให้นักเรียนได้พักผ่อนเพิ่มมากขึ้น
การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ
วันพฤหัสบดี ที่ 14-วันอาทิตย์ ที่ 17 สิงหาคม 255 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
ได้ให้การสนับสนุน
คณะครูเข้าฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสำรองขั้นความรู้ทั่วไปและความรู้เบื้องต้น (C.B.T.C)
และการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญขั้นความรู้ทั่วไปและความรู้เบื้องต้น (S.B.T.C)
มีคุณครูเข้ารับการอบรม 2 ท่านคือ ครูไพโรจน์ บุษบงค์ และคุณครูอนุชิต ผิวผาด
ระหว่างวันที่ 14 -17 สิงหาคม 2557 ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (ค่ายตาม่องล่าย)
ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี บำเพ็ญประโยชน์
วันพฤหัสบดี ที่ 14 สิงหาคม 2557 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี
บำเพ็ญประโยชน์ เพื่อให้ลูกเสือ-เนตรนารี มีอุปนิสัยทีดีตามแนวทางของคำปฏิญาณและกฎของลูกเสือ
เพื่อเตรียมลูกเสือ-เนตรนารีให้มีทักษะชีวิตที่เหมาะสมกับสังคมในปัจจุบันและอนาคต
   เพื่อสร้างโอกาสให้ลูกเสือ-เนตรนารีได้ฝึกทักษะการเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีในระบอบประชาธิปไตย
เพื่อสร้างโอกาสให้ลูกเสือ-เนตรนารีได้รู้จักช่วยเหลือผู้อื่น และบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม
เพื่อก้าวไปสู่การเป็นพลเมืองที่ดี
ร่วมโครงการแอโรบิก " รวมพลคนรักแม่ 12 สิงหามหาราชินี "
วันพฤหัสบดี ที่ 14 สิงหาคม 2557 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์

เข้าร่วมโครงการแอโรบิก " รวมพลคนรักแม่ 12 สิงหามหาราชินี "

ณ ลานสวนสาธารณะหน้าเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ เพื่อรวมพลคนรักแอโรบิก
เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ เนื่องใน
วันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี ด้วยการออกกำลังกายแบบแอโรบิก เพื่อสุขภาพ

โดยมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
และนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมแล้ว นำมาจัดกิจกรรมอีกครั้งให้กลับพี่ๆ น้องๆ ที่โรงเรียน
ให้นักเรียนทุกคนในโรงเรียนได้ร่วมกิจกรรมกันทุกคน
ร่วมงานงานเฉลิมพระเกียรติพระราชินี
วันอังคาร ที่ 12 สิงหาคม 2557 คณะครูโรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์

ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติพระราชินี ณ ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2557 ได้ร่วมแสดงความจงรักภักดี จุดเทียนชัยถวายพระพร

โดยมี นายวีระ ศรีวัฒนตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในพิธี
คณะครูอบรมสัมนาเชิงปฏิบัติการ
วันเสาร์ ที่ 9- จันทร์ ที่ 11 สิงหาคม 2557 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์

คณะครูอบรมสัมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สู่การยกระดับคุณภาพคุณภาพผู้เรียน "

ณ โรงแรมหัวหินแกรนด์ แอนด์ พลาซ่า อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
(วันจันทร์ ที่ 11 สิงหาคม 2557)
การอบรมสัมนาเชิงปฏิบัติการได้ดำเนินงานเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ขอขอบพระคุณท่านวิทยากรเป็นอย่างยิ่งที่ได้อนุเคราะห์มาให้ความรู้
เพื่อนำไปสู่การเรียนการสอนที่มีคุณภาพ
และในนามของคณะครูขอขอบพระคุณคณะผู้บริหาร
ที่เปิดโอกาส เห็นความสำคัญ ให้การสนับสนุนการอบรมสัมนาในครั้งนี้
ให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ทุกประการ

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

คณะครูอบรมสัมนาเชิงปฏิบัติการ
วันเสาร์ ที่ 9- จันทร์ ที่ 11 สิงหาคม 2557 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์

คณะครูอบรมสัมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สู่การยกระดับคุณภาพคุณภาพผู้เรียน "

ณ โรงแรมหัวหินแกรนด์ แอนด์ พลาซ่า อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
(วันอาทิตย์ ที่ 10 สิงหาคม 2557)

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

คณะครูอบรมสัมนาเชิงปฏิบัติการ
วันเสาร์ ที่ 9- จันทร์ ที่ 11 สิงหาคม 2557 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์

คณะครูอบรมสัมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สู่การยกระดับคุณภาพคุณภาพผู้เรียน "

ณ โรงแรมหัวหินแกรนด์ แอนด์ พลาซ่า อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
(วันเสาร์ ที่ 9 สิงหาคม 2557)

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมเครื่องดื่มไมโล
วันศุกร์ ที่ 8 สิงหาคม 2557 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
ได้รับความอนุเคราะห์
จากเครื่องดื่มไมโล ได้เสียสละเวลามาแจกจ่ายเครื่องดื่มแก่นักเรียน

โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ ระดับชั้นประถมศึกษา 1- มัธยมศึกษาปีที่ 3
ทางโรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ขอขอบพระคุณเครื่องดื่มไมโล มา ณ ที่นี้ด้วย

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ตรวจสุขภาพฟัน และเรียนรู้การแปรงฟันอย่างถูกวิธี
วันศุกร์ ที่ 8 สิงหาคม 2557 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
ได้รับความอนุเคราะห์จาก
คลินิกทันตกรรม สำนักงานเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ มาให้บริการด้านการส่งเสริม
และป้องกันโรคทางทันตกรรมแก่นักเรียน
มีการมอบแปรงสีฟัน พร้อมยาสีฟันแก่นักเรียน
ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณสำนักงานเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์
คุณหมอเชอรี่  เพ็ญภินันท์ และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ที่มาให้ความรู้ด้านสุขภาพปากและฟันกับนักเรียน

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2557
วันพฤหัสบดี ที่ 7 สิงหาคม 2557 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
ประจำปีการศึกษา 2557 ขึ้น โดยแบ่งกิจกรรมเป็น 3 ภาค ดังนี้
ภาคที่ 1 เวลา 09.00 น. กิจกรรมสรรเสริญพระแม่องค์อุปถัมภ์ของโรงเรียน
ภาคที่ 2 เวลา 09.30 น. กิจกรรมเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระบรมราชินีนาถ พระแม่ของแผ่นดิน
ภาคที่ 3 เวลา 13.00 น. กิจกรรมของแต่ละระดับชั้นเรียนที่จัดให้แม่ของตนเอง

ในนามของคณะครูและนักเรียนโรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ทุกคน รู้สึกดีใจที่ท่านผู้ปกครอง
ทุกท่านเสียสละเวลาอันมีค่า มาร่วมกิจกรรมของทางโรงเรียน ขอพระผู้เป็นเจ้าได้โปรดดลบันดาล
ประทานพรให้ให้ท่านผู้ปกครองทุกท่าน ประสบความสำเร็จและมีความสุขความเจริญตลอดไป

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ตรวจทรงผมนักเรียน และให้นักเรียนบำเพ็ญประโยชน์
วันพุธ ที่ 6 สิงหาคม 2557 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
ตรวจทรงผมนักเรียน
และลงโทษนักเรียนที่ประพฤติและปฏิบัติตน ไม่เป็นไปตามคุณลักษณะที่โรงเรียนกำหนด
โดยการบำเพ็ญประโยชน์
และเพื่อเป็นแนวทางแก้ไขและพัฒนานักเรียน
ให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตรสถานศึกษา

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมการแข่งขันวิชาการภายใน เนื่องในวันแม่แห่งชาติ
วันอังคาร ที่ 5 สิงหาคม 2557 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
ไดจัดกิจกรรมการแข่งขัน
วิชาการภายใน เนื่องในวันแม่แห่งชาติ
ซึ่งมีกิจกรรมวิชาการให้นักเรียนแข่งขัน 19 กิจกรรม
ซึ่งนักเรียนคิดและวางแผนงานเอง โดยมีคุณครูประจำชั้นเป็นที่ปรึกษา และคุณครูพิเศษ
เป็นผู้ตรวจสอบ เพื่อประเมินนักเรียนรายห้อง และรายบุคคล

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

สอบระหว่างภาคเรียนที่ 1 วิชาภาษาอังกฤษ
วันจันทร์ ที่ 4 สิงหาคม 2557 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
ไดจัดสอบสอบระหว่างภาคเรียนที่ 1
วิชาภาษาอังกฤษ ที่มุ่งเน้นวัดผลการเรียนรู้จากการเรียนการสอนและกิจกรรมที่ได้ศึกษาเรียนรู้
นักเรียนได้ทราบว่าความสามารถของตนอยู่ในระดับใด
เพื่อที่จะได้ปรับปรุงตนเอง ตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่องทางการเรียนของตนให้ดียิ่งขึ้น

\

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมการแข่งขันวิชาการภายใน เนื่องในวันแม่แห่งชาติ
วันศุกร์ ที่ 1 สิงหาคม 2557 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
ไดจัดกิจกรรมการแข่งขัน
วิชาการภายใน เนื่องในวันแม่แห่งชาติ
ซึ่งมีกิจกรรมวิชาการให้นักเรียนแข่งขัน 19 กิจกรรม
ซึ่งนักเรียนคิดและวางแผนงานเอง โดยมีคุณครูประจำชั้นเป็นที่ปรึกษา และคุณครูพิเศษ
เป็นผู้ตรวจสอบ เพื่อประเมินนักเรียนรายห้อง และรายบุคคล

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

การเรียนการสอนวิชาลูกเสือสำรอง สามัญ และสามัญรุ่นใหญ่
วันพฤหัสบดี ที่ 31 กรกฎาคม 2557 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
จัดการเรียนการสอน
วิชาลูกเสือสำรอง สามัญ และสามัญรุ่นใหญ่
ในสัปดาห์นี้มุ่งเน้นเรื่องเงื่อนต่างๆ
ซึ่งเป็นวิชาทักษะและประสบการณ์พื้นฐานที่ลูกเสือสามารถนำไปสู่การใช้ในชีวิตประจำวัน
 
เช่น การผูกเชือกรองเท้า การผูกผ้าพันคอ การผูกโบว์ ไปจนถึงการใช้ทักษะที่ยากขึ้นตามวัยของผู้เรียน

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ
วันอังคาร ที่ 29 กรกฎาคม 2557 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
จัดกิจกรรมภาษาไทย
เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ
โดยจัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นให้นักเรียนการเขียนเรียงความ
และการวางโครงร่างของเรียงความ
ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการเรียนรู้และเข้าใจภาษาไทย

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมเครื่องดื่มโอวัลติน
วันศุกร์ ที่ 25 กรกฎาคม 2557 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
ได้รับความอนุเคราะห์
จาก เครื่องดื่มโอวัลตินได้เสียสละเวลามาแจกจ่ายเครื่องดื่มแก่นักเรียน

โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ ระดับชั้นอนุบาล - มัธยมศึกษาปีที่ 3
ทางโรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ขอขอบพระคุณเครื่องดื่มโอวัลตินมา ณ ที่นี้ด้วย

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

มอบตู้ทำน้ำเย็นปลอดภัย ไร้สารตะกั่ว (Safety Unleaded)
วันพฤหัสบดี ที่ 24 กรกฎาคม 2557 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ ได้รับมอบ
ตู้ทำน้ำเย็น
ปลอดภัย ไร้สารตะกั่ว (Safety Unleaded)
จากคุณครูอนุชิต ผิวผาด และครอบครัว
ในนามศิษย์เก่าโรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
โดยมีผู้ร่วมสมทบทุน คือ .คุณครูไพโรจน์ บุษบงค์,
คุณครูปิยะนุช แดงกระจ่าง, คุณครูเนาวรัตน์ เฉลิมวงษ,์ คุณครูสุวัจธนา พลแกมไทย
และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ทั้งนี้ทางโรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
ขอบขอบคุณผู้มีใจอันประเสริฐทุกท่าน ที่ได้บริจาคช่วยเหลือนักเรียนให้มีน้ำดื่มที่ปลอดภัยไร้สารตะกั่ว

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

เตรียมและฝึกซ้อม กิจกรรมวันแม่
วันพุธ ที่ 23 กรกฎาคม 2557 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
ได้เตรียมและฝึกซ้อมกิจกรรมวันแม่
โดยให้นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมตามความถนัด และความสมัครใจ

ซึ่งมีกิจกรรมวิชาการให้นักเรียนแข่งขัน 19 กิจกรรม และแต่ละชั้นเรียนจัดกิจกรรมวันแม่ของแต่ละชั้นเรียน
ซึ่งนักเรียนคิดและวางแผนงานเอง โดยมีคุณครูประจำชั้นเป็นที่ปรึกษา และคุณครูพิเศษ
เป็นผู้ตรวจสอบ เพื่อประเมินนักเรียนรายห้อง และรายบุคคล

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ตรวจเยี่ยมโรงเรียน
วันจันทร์ ที่ 21 กรกฎาคม 2557 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
ต้อนรับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์เขต 1
เพื่อตรวจเยี่ยมโรงเรียนเพื่อติดตามการบริหารจัดการ การดำเนินงานด้านต่างๆ ของโรงเรียน

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

โครงการส่งเสริมทันตสุขภาพกลุ่มเด็กวัยเรียน
วันพุธ ที่ 16 กรกฎาคม 2557 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับงานทันตกรรม
โรงพยาบาลประจวบคีรีขันธ์
จัดโครงการส่งเสริมทันตสุขภาพกลุ่มเด็กวัยเรียน เพื่อส่งเสริมสุขภาพ
และป้องกันโรคด้านทันตกรรมสำหรับเด็ก โดยตรวจสุขภาพปาก เคลือบหลุมร่องฟัน และทันตกรรมบำบัด

โดยตรวจสุขภาพฟันนักเรียนชั้นอนุบาล ป.1 ป.3 และ ป.6 เพื่อทำการคัดกรอง
นักเรียนตามโครงการเคลือบหลุมร่องฟัน

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

 

โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์  ที่ตั้ง 134  ตำบล  ประจวบคีรีขันธ์  อำเภอ  เมืองประจวบฯ  จังหวัด  ประจวบคีรีขันธ์  สังกัด  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
โทรศัพท์ 0-3260-1321, 0-3255-1102  โทรสาร  0-3260-1321 ต่อ 14