ข่าว พ.ม.ป. สัมพันธ์
ข่าว พ.ม.ป. สัมพันธ์
กิจกรรมวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2557
วันพฤหัสบดี ที่ 10 กรกฎาคม 2557 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรม
วันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2557
ณ วัดธรรมมิการามวรวิหาร
และสำนักสงฆ์ดอนเหียง
โดยร่วมกันทำบุญ ตักบาตร เข้าวัดฟังธรรม รักษาศีล และสวดมนต์
และเวียนเทียนร่วมกัน
โดยถือเป็นการสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีของเราชาวพุทธ
เพื่อน้อมรำลึกถึงพระคุณพระรัตนตรัย อีกทั้งยังช่วยเสริมสร้างจิตใจให้เราดำเนินชีวิตไปอย่างมีความสุขอีกด้วย

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมวันรำลึกผู้ก่อตั้งโรงเรียนในสังกัดคณะภคินีพระราชินีมาเรีย
วันพุธ ที่ 9 กรกฎาคม 2557 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรมวันรำลึกผู้ก่อตั้งโรงเรียน
ในสังกัดคณะภคินีพระราชินีมาเรีย
โดยมีพิธีรำลึกถึงคุณพ่อการ์โล เดลลาโตร์เร
ตัวแทนคณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนนำพวงหรีดไปมอบ
ยังรูปของคุณพ่อ เพื่อเป็นการแสดงถึงความกตัญญูรู้คุณ และความเคารพต่อท่าน

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมการแข่งขันเนื่องในวันรำลึกผู้ก่อตั้งโรงเรียนในสังกัดคณะฯ
วันอังคาร ที่ 8 กรกฎาคม 2557 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรมการแข่งขัน
เกี่ยวกับคุณพ่อการ์โล เดลลาโตเร์เร เนื่องในวันรำลึกผู้ก่อตั้งโรงเรียนในสังกัดคณะภคินีพระราชินีมาเรีย
และผู้ก่อตั้งโรงเรียนพระแม่มารี
โดยนักเรียนทุกคนร่วมกิจกรรม
ตามความสามารถและความถนัดของตนเอง
โดยมีกิจกรรมการแข่งขัน ดังนี้
1. ประดิษฐ์พวงหรีด 4. กล่าวบทความ (ภาษาอังกฤษ)
2. วาดภาพ 5. เล่าประวัติคุณพ่อการ์โล เดลาโตร์เร
3. ขับร้องเพลง 6. แสดงละคร
นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม ได้เรียนรู้ ปฏิบัติจริง

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

เตรียมกิจกรรมวันเข้าพรรษา
วันจันทร์ ที่ 7 กรกฎาคม 2557 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ
์ จัดเตรียมกิจกรรมวันเข้าพรรษา
โดยให้นักเรียนเตรียมจัดกิจกรรมเป็นระดับชั้นเรียน
ให้พี่ชั้นมัธยมศึกษาฝึกซ้อมน้องๆ ชั้นประถมศึกษา
เพื่อเตรียมศาสนพิธีเนื่องในวันเข้าพรรษา ณ วันธรรมิการาม และสำนักสงฆ์ดอนเหียง

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

เรียนเสริมวันเสาร์
วันเสาร์ ที่ 5 กรกฎาคม 2557 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ
์ จัดเรียนเสริมวันเสาร์
โดยมีการจัดการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระ และเตรียมความพร้อมสอบ O-Net

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ปรับปรุงทัศนียภาพภายในโรงเรียน
วันเสาร์ ที่ 5 กรกฎาคม 2557 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ
์ ปรับปรุงทัศนียภาพภายในโรงเรียน

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

โครงการฝึกอบรม หลักกสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบวิชาชีพครู
วันพฤหัสบดี ที่ 3 กรกฎาคม 2557 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ
์ ครงการฝึกอบรม
หลักกสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการประกอบวิชาชีพครู ในวันอังคาร วันพุธ และวันเสาร์
เวลา 16.30-17.30 น.ของทุกๆ สัปดาห์
เพื่อพัฒนาความรู้ และทักษะภาษาอังกฤษ ที่เน้นการสื่อสาร
เพื่อการประกอบวิชาชีพครู หรือการปฏิบัติงาน

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

วางแผน และเตรียมกิจกรรมรำลึกผู้ก่อตั้งโรงเรียนในสังกัดคณะฯ
วันพฤหัสบดี ที่ 3 กรกฎาคม 2557 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ เตรียมจัดกิจกรรม
วันรำลึกผู้ก่อตั้งโรงเรียนในสังกัดคณะภคินีพระราชินีมาเรีย
โดยนักเรียนทุกคนร่วมกิจกรรม
ตามความสามารถและความถนัดของตนเอง
โดยมีกิจกรรมที่ต้องวางแผน และจัดเตรียมดังนี้
1.
ประดิษฐ์พวงหรีด (ออกแบบ เขียนขั้นตอนการประดิษฐ์)
2.
วาดภาพ (วางแผน จัดองค์ประกอบภาพ)
3.
ขับร้องเพลง (ซ้อมขับร้องเพลง)
4.
กล่าวบทความ (ภาษาอังกฤษ)
5.
เล่าประวัติคุณพ่อการ์โล เดลาโตร์เร (เขียนประวัติ)
6.
แสดงละคร (เตรียมเขียนบทละคร)
นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม ซึ่งสัปดาห์นี้เป็นขั้นตอนของการวางแผน จัดเตรียม
คอยติดตามชมกันนะค่ะ ว่าเด็กๆ จะสามารถจัดกิจกรรมออกมาเป็นอย่างไร

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมฝึกทักษะภาษาไทย ตอนเช้า
วันพฤหัสบดี ที่ 3 กรกฎาคม 2557 ทุกๆ เช้าโรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรม
ก่อนเคารพธงชาติในวันอังคาร และ วันพฤหัสบดี
จะเป็นกิจกรรมภาษไทย ฝึกทักษะการเรียนรู้ด้านภาษาไทย
โดยให้นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาจัดกิจกรรมให้กับเพื่อนๆ และน้องๆ ในวันนี้เป็นนักเรียนชั้น ม.2/1
ซึ่งคุณครูจะเป็นผู้ประเมินการจัดกิจกรรม และการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน
นอกจากจะฝึกทักษะด้านภาษาไทยแล้ว ยังส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีอีกด้วย

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

เจ้าหน้าที่ตำรวจให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด
วันอังคาร ที่ 1 กรกฎาคม 2557 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
ได้รับความอนุเคราะห์
จากเจ้าหน้าที่ตำรวจมาให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด
ตามโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติด
ในเด็กนักเรียน (D.A.R.E. ประเทศไทย) โดยโครงการได้จัดข้าราชการตำรวจผู้การการอบรม
ครูตำรวจ
D.A.R.E ทำการสอนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ทำการสอนเป็นเวลา 13
ชั่วโมงต่อ 1 ชั้นเรียน สัปดาห์ละ 1 คาบเรียน
เป็นเวลา 13 สัปดาห์ ภายในภาคเรียน
ซึ่งส่งผลให้นักเรียนมีความรู้ความสามารถในการปฏิเสธการใช้ยาเสพติดในสังคมปัจจุบัน

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ร่วมกิจกรรรมเนื่องในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
วันอังคาร ที่ 1 กรกฎาคม 2557 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
คัดเลือกตัวแทน
นักเรียนจำนวน 12 คน พร้อมด้วยคุณครูเนาวรัตน์ เฉลิมวงษ์ และคุณครูฐิติยุต งอนรถ เข้าร่วม
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2557
จัดโดยสำนักงานลูกเสือจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ สนามโรงเรียนประจวบวิทยาลัย
อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรรมเนื่องในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
วันอังคาร ที่ 1 กรกฎาคม 2557 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ
์ ซ้อมกิจกรรมการเดินสวนสนาม
และทบทวนคำปฏิญาณ
  ของกองลูกเสือผสม(กองลูกเสือโรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์)
เนื่องในวันคล้ายวันที่ได้รับพระราชทานกิจการลูกเสือไทย
ทั้งนี้เพื่อระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระมหาธีรราชจ้า  พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ที่ได้ทรงพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าให้กำเนิดกิจการลูกเสือไทยขึ้น
ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2454 และ เพื่อถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ พระผู้ทรงทำนุบำรุงกิจการลูกเสือ
ให้เจริญลุล่วงมาถึงปัจจุบันนี้

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ซ้อมกิจกรรรมเนื่องในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
วันจันทร์ ที่ 30 มิถุนายน 2557 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ
์ ซ้อมกิจกรรมการเดินสวนสนาม
และทบทวนคำปฏิญาณ
  ของกองลูกเสือผสม(กองลูกเสือโรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์)
เนื่องในวันคล้ายวันที่ได้รับพระราชทานกิจการลูกเสือไทย

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

เรียนเสริมวันเสาร์
วันเสาร์ ที่ 28 มิถุนายน 2557 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ
์ จัดเรียนเสริมวันเสาร์
โดยมีการจัดการเรียนการสอน 8 กลุ่มสาระ และเตรียมความพร้อมสอบ O-Net

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
วันพฤหัสบดี ที่ 26 มิถุนายน 2557 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ
์ เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยว
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ประจำปีงบประมาณ 2557

กิจกรรม : โครงการมัคคุเทศก์น้อย สร้างรอยยิ้ม  ความประทับใจให้ผู้มาเยือน

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ระหว่างวันที่ 26-30 มิถุนายน พ.ศ. 2557  
ณ โรงแรมประจวบสามอ่าว อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ร่วมงานวันต่อต้านยาเสพติดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปี 2557
วันพฤหัสบดี ที่ 26 มิถุนายน 2557 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
คัดเลือกตัวแทนนักเรียน
จำนวน 10 คน และคุณครูฐิตยุต งอนรถ เข้าร่วมงานวันต่อต้านยาเสพติดจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ประจำปี 2557 ซึ่งมี
นายวีระ ศรีวัฒนตระกูล ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในพิธี
พร้อมด้วยนายสมมิตร ศิลป์ประเสริฐ นายสิริวุฒิ เหมทัต รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
พลตรีสิรวิชญ์ พะวงผล รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
พลตำรวจตรีธเนษฐ สุนทรสุข ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กลุ่มพลังมวลชน นักเรียน นักศึกษา จำนวน 3,000 คน

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมวันไหว้ครู วันสุนทรภู่ วันต่อต้านสิ่งเสพติด วันงดสูบบุหรี่โลก
วันพฤหัสบดี ที่ 26 มิถุนายน 2557 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
จัดกิจกรรมวันไหว้ครู วันสุนทรภู่
วันต่อต้านสิ่งเสพติด วันงดสูบบุหรี่โลก
โดยจัดกิจกรรมแบบบูรณาการ รวมกิจกรรมทั้ง 4 วันเข้าด้วยกัน
นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม ซึ่งนักเรียนสมัครใจตามความถนัดของตนเอง
โดยมีคุณครูประจำชั้นเป็นที่ปรึกษา และคุณครูพิเศษเป็นคณะกรรมการตัดสิน

\

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

รายนามคณะกรรมการตัดสิน
คณะกรรมการตัดสินการจัดกิจกรรมวันไหว้ครู วันสุนทรภู่ วันต่อต้านสิ่งเสพติด วันงดสูบบุหรี่โลก
แบบบูรณาการ

ดูข้อมูลคณะกรรมการเพิ่มเติม

เตรียมกิจกรรมวันไหว้ครู วันสุนทรภู่ วันต่อต้านสิ่งเสพติด วันงดสูบบุหรี่โลก
วันอังคาร ที่ 24 มิถุนายน 2557 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
เตรียมกิจกรรมวันไหว้ครู วันสุนทรภู่
วันต่อต้านสิ่งเสพติด วันงดสูบบุหรี่โลก
โดยจัดกิจกรรมแบบบูรณาการ รวมกิจกรรมทั้ง 4 วันเข้าด้วยกัน
นักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม ซึ่งนักเรียนสมัครใจตามความถนัดของตนเอง
โดยมีคุณครูประจำชั้นเป็นที่ปรึกษา และคุณครูพิเศษเป็นคณะกรรมการตัดสิน
โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

วัตถุประสงค
1.
เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวันสำคัญดังกล่าว
2.
เพื่อให้นักเรียนเกิดประสบการณ์ในการทำงานร่วมกัน การทำงานเตามขั้นตอน
การวางแผนการดำเนินงาน และการประเมินผล

3.
มีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ช่วยสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลในกลุ่มในการทำงานร่วมกัน
4.
ฝึกความเป็นผู้นำ-ผู้ตามที่ดี
กิจกรรมแบ่งออกดป็น 4 ส่วน และแบ่งหน้าที่ของนักเรียนรับผิดชอบดังนี้
1.
การจัดเตรียมสิ่งที่จะบูชาครู (วัสดุเหลือใช้ วัสดุจากธรรมชาติที่ไม่ทำลายธรรมชาติ)
2.
วาดภาพ (บูรณาการทั้ง 4 วันสำคัญ รวมกันเพื่อแสดงความคิดสื่อออกมาด้วยภาพ)
3.
เตรียมจัดกิจกรรมให้กับนักเรียน (ชั้นอนุบาล-มัธยมศึกษาปีที่ 3)
4.
จัดพิธีไหว้ครู (ขั้นตอน ความเป็นระเบียบ ความคิดสร้างสรรค์)

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมฝึกทักษะภาษาไทย ตอนเช้า
วันอังคาร ที่ 24 มิถุนายน 2557 ทุกๆ เช้าโรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรมก่อนเคารพธงชาติ
ในวันอังคาร และ วันพฤหัสบดี
จะเป็นกิจกรรมภาษไทย ฝึกทักษะการเรียนรู้ด้านภาษาไทย
โดยให้นักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาจัดกิจกรรมให้กับเพื่อนๆ และน้องๆ ในวันนี้เป็นนักเรียนชั้น ม.3/1
ซึ่งคุณครูจะเป็นผู้ประเมินการจัดกิจกรรม และการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน
นอกจากจะฝึกทักษะด้านภาษาไทยแล้ว ยังส่งเสริมให้นักเรียนเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดีอีกด้วย

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมฝึกทักษะภาษาอังกฤษยามเช้า
วันจันทร์ ที่ 23 มิถุนายน 2557 ทุกๆ เช้าโรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรมก่อนเคารพธงชาติ
ในวันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์ จะเป็นกิจกรรมภาษาอังกฤษ
ฝึกทักษะการเรียนรู้ด้านภาษาอังกฤษ
โดยใช้กิจกรรมร้อง เล่น เต้น สนุก
กับเพลงภาษาอังกฤษ เพื่อเรียนรู้ให้เกิดทักษะ Reading, Writing ,
Games และ Speaking

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

 

โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์  ที่ตั้ง 134  ตำบล  ประจวบคีรีขันธ์  อำเภอ  เมืองประจวบฯ  จังหวัด  ประจวบคีรีขันธ์  สังกัด  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
โทรศัพท์ 0-3260-1321, 0-3255-1102  โทรสาร  0-3260-1321 ต่อ 14