ข่าว พ.ม.ป. สัมพันธ์
ข่าว พ.ม.ป. สัมพันธ์
โครงการพัฒนาผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปี 2557
วันเสาร์ ที่ 21- วันอาทิตย์ ที่ 22 มิถุนายน 2557 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
ส่งตัวแทนครูเข้าร่วม
โครงการพัฒนาผู้บริหารและครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ปี 2557
เป็นกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะกระบวนการคิด ระดับขั้นพื้นฐาน
มีคุณครูเข้าร่วมโครงการจำนวน 4 ท่าน คือ คุณครูไพโรจน์ บุษบงค์ คุณครูปิยะนุช แดงกระจ่าง
คุณครูรจนา ใจกล้า และคุณครูทัศนีย์ วิชิตะกุล

ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 2
อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ตรวจสุขภาพอนามัยนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557
วันจันทร์ ที่ 16 มิถุนายน 2557 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ จัดโครงการ
ส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน
โดยตรวจสุขภาพอนามัยนักเรียนประจำปีการศึกษา 2557
โดยศูนย์ตรวจสุขภาพทรี ออร์ มาให้บริการตรวจสุขภาพที่โรงเรียน

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

คณะครูศึกษาดูงาน
วันเสาร์ ที่ 14- วันอาทิตย์ที่ 15 มิถุนายน 2557 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
จัดให้คณะครูศึกษาดูงาน ณ คิดส์ซาเนีย กรุงเทพฯ (Kidzania Bangkok) แหล่งเรียนรู้สุดสนุกกับบทบาทอาชีพแบบผู้ใหญ่ในเมืองเสมือนจริง

เพื่อนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนอย่างเต็มศักยภาพ
ไหว้พระ ทำบุญ ณ วัดสมานรัตนาราม ตั้งอยู่ระหว่างอำเภอบางคล้า และอำเภอคลองเขื่อน
ริมแม่น้ำบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา
และตลาดโรงเกลือหรือตลาดชายแดนบ้านคลองลึก เป็นตลาดการค้าชายแดนภาคตะวันออกที่ใหญ่ที่สุด ตั้งอยู่ใน อ. อรัญประเทศ จ.สระแก้ว ใกล้กับด่านตรวจคนเข้าเมืองอรัญประเทศ-ปอยเปต การศึกษาดูงานในครั้งนี้เป็นกระบวนการเรียนรู้  ที่เพิ่มพูนความรู้
ทักษะ สมรรถนะ ความสามัคคีและทัศนคติของคณะครู เพื่อให้เกิดการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลสูงสุด

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ทัศนศึกษานอกสถานที่
วันศุกร์ ที่ 13 มิถุนายน 2557 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
จัดกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่
ชมภาพยนตร์ เรื่อง ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 5 ยุทธหัตถี
ณ Major Cineplex ศูนย์การค้าหัวหิน มาร์เกตวิลเลจ

นักเรียนที่เข้าร่วมทัศนศึกษาในวันนี้คือ นักเรียนชั้น อนุบาล ,ป.3 , ป.5 , ม.1 และ ม.2

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ทัศนศึกษานอกสถานที่
วันพฤหัสบดี ที่ 12 มิถุนายน 2557 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
จัดกิจกรรมทัศนศึกษานอกสถานที่
ชมภาพยนตร์ เรื่อง ตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 5 ยุทธหัตถี
ณ Major Cineplex ศูนย์การค้าหัวหิน มาร์เกตวิลเลจ
ศึกษาความเป็นมาของอนุสาวรีย์ โผน กิ่งเพชร
ห้องสมุดรถไฟอำเภอหัวหิน สถานีรถไฟหัวหิน และพลับพลาพระมงกุฎเกล้าฯ
นักเรียนที่เข้าร่วมทัศนศึกษาในวันนี้คือ นักเรียนชั้น ป.1 , ป.2 , ป.4 , ป.6 และ ม.3

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

พิธีมิสซาขอบพระคุณ
วันอังคาร ที่ 10 มิถุนายน 2557 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
จัดกิจกรรมพิธีมิสซาขอบพระคุณ
เนื่องในโอกาสเปิดปีการศึกษา 1/2557
เพื่อขอพระพรจากพระคริสตเจ้า เพื่อให้คุ้มครองดูแลโรงเรียน
คณะครู และนักเรียนโรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ ให้ดำเนินกิจกรรมให้ประสบความสำเร็จ
และให้นักเรียนมีความตั้งใจต่อการเรียนไม่ประพฤติในทางที่ไม่ดี มีความสามารถในทุกๆ ด้าน

ซ้อมพิธีมิสซาเปิดปีการศึกษา
วันจันทร์ ที่ 9 มิถุนายน 2557 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ ฝึกซ้อมพิธีมิสซาขอบพระคุณ
เนื่องในโอกาสเปิดปีการศึกษา 1/2557
โดยนักเรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม ทั้งการฝึกซ้อมพิธี
และการเตรียมงานด้านสถานที่จัดพิธี

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมการเรียนการกลุ่มสาระการเรียนรู้
วันศุกร์ ที่ 6 มิถุนายน 2557 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรมการเรียนการเรียนการสอน
ที่หลากหลาย
โดยมุ่งเน้นให้ นักเรียนมีทักษะที่หลากหลาย  เช่น  สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้
รับผิดชอบงานได้ด้วยตนเอง   และรู้จักกระบวนการแก้ไขปัญหาได้

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมฝึกทักษะภาษาอังกฤษยามเช้า
วันพฤหัสบดี ที่ 5 มิถุนายน 2557 ทุกๆ เช้าโรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรมก่อนเคารพธงชาติ
ในวันจันทร์ วันพุธ และวันศุกร์ จะเป็นกิจกรรมภาษาอังกฤษ
ฝึกทักษะการเรียนรู้ด้านภาษาอังกฤษ
โดยใช้กิจกรรมร้อง เล่น เต้น สนุก
กับเพลงภาษาอังกฤษ เพื่อเรียนรู้ให้เกิดทักษะ Reading, Writing ,
Games และ Speaking

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ร่วมแสดงความอาลัยแด่การจากไป สำหรับบิดาของนักเรียน
วันอังคาร ที่ 3 มิถุนายน 2557 คณะครู และนักเรียนโรงเรียนพระแม่
มารีประจวบคีรีขันธ์ได้มอบพวงหรีดเพื่อไว้อาลัย
และมอบเงินช่วยเหลือ ในพิธีงานศพของ นายปรีชา บุษยามานนท์ ซึ่งเป็นบิดาของ เด็กชายศิริโชค  บุษยามานนท์
นักเรียน ชั้น ป.6 เด็กชายฉัตรชัย   บุษยามานนท์ นักเรียนชั้น ม.3 และนายชัยวัฒน์   บุษยามานนท์
ศิษย์เก่าโรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์

โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ขออำนาจคุณพระศรีรัตนะตรัย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ คุณความดีที่คุณพ่อปรีชา บุษยามานนท์
ได้กระทำไว้เมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่ ตลอดถึงกุศลกรรมที่ ลูก หลาน ญาติพี่น้องและเพื่อน ๆ ได้ร่วมกันทำอุทิศให้ ได้โปรดดลบันดาลให้ดวงวิญญาณของคุณพ่อปรีชา บุษยามานนท์ ได้ไปสู่สุคติในสัมปรายภพดังที่ปรารถนาด้วย เทอญ

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

จัดกิจกรรมค่ายเตรียมผู้นำนักเรียน และค่ายเตรียมความพร้อมสู่รั้วฟ้า-ขาว
วันอาทิตย์ ที่ 2 มิถุนายน 2557 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
จัดกิจกรรมค่ายเตรียมผู้นำนักเรียน
" พลังเต็มวัย หัวใจเกินร้อย " ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3
ค่ายเตรียมความพร้อมสู่รั้วฟ้า-ขาว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในวันนี้มีกิจกรรมมากมายให้ในเรียนได้เรียนรู้
พิธีปิดค่าย และส่งนักเรียนกลับบ้านโดยสวัสดิภาพ
โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ขอขอบคุณศิษย์เก่าจากโรงเรียนพระแม่มารีสาธุประดิษฐ์
ที่มาให้ความรู้ความสนุกสนานกับน้องๆ ในครั้งนี้

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

จัดกิจกรรมค่ายเตรียมผู้นำนักเรียน และค่ายเตรียมความพร้อมสู่รั้วฟ้า-ขาว
วันเสาร์ ที่ 1 มิถุนายน 2557 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
จัดกิจกรรมค่ายเตรียมผู้นำนักเรียน
" พลังเต็มวัย หัวใจเกินร้อย " ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3
ค่ายเตรียมความพร้อมสู่รั้วฟ้า-ขาว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในวันนี้มีกิจกรรมมากมายให้ในเรียนได้เรียนรู้ เช่น
กิจกรรมออกกำลังกายยามเช้า กิจกรรมส่งเสริมความสามัคคี กิจกรรมนันทนาการ
และกิจกรรมการเรียนปรับพื้นฐานชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เป็นต้น

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

จัดกิจกรรมค่ายเตรียมผู้นำนักเรียน และค่ายเตรียมความพร้อมสู่รั้วฟ้า-ขาว
วันศุกร์ ที่ 30 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2557 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
จัดกิจกรรมค่ายเตรียมผู้นำนักเรียน " พลังเต็มวัย หัวใจเกินร้อย "
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - มัธยมศึกษาปีที่ 3
ค่ายเตรียมความพร้อมสู่รั้วฟ้า-ขาว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
กิจกรรมกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ยามเช้า
วันพฤหัสบดี ที่ 29 พฤษภาคม 2557 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรมก่อนเคารพธงชาติ
วันนี้เป็นกิจกรรมของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

โรงเรียนขอเชิญชวนให้นักเรียนมาโรงเรียนแต่เช้า เพื่อฝึกทักษะความรู้ เกิดความสนุกสนาน
เตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมเรียนติวเตอร์ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
วันพุธ ที่ 28 พฤษภาคม 2557 ทุกๆ วัน โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอนติวเตอร์ ในคาบเรียนที่ 7-8 ซึ่งได้จัดคาบเรียน เสริมขึ้นมาจากคาบเรียนปกติ
โดยจัดกิจกรรมเพื่อมุ่งเน้นให้นักเรียนเกิดทักษะ
ที่จำเป็นตามหลักสูตร
เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมภาษาอังกฤษยามเช้า
วันพุธ ที่ 28 พฤษภาคม 2557 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรมก่อนเคารพธงชาติ
วันนี้เป็นกิจกรรมภาษาอังกฤษ
ฝึกทักษะการเรียนรู้ด้านภาษาอังกฤษ โดยใช้กิจกรรมร้อง เล่น เต้น สนุก
กับเพลงภาษาอังกฤษ
ซึ่งนักเรียนนอกจากจะได้รับความรู้แล้ว ยังเกิดความสนุกสนาน
โรงเรียนขอเชิญชวนให้นักเรียนมาโรงเรียนแต่เช้า เพื่อฝึกทักษะความรู้ เกิดความสนุกสนาน
เตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ และร่วมแสดงความอาลัยแด่การจากไป
ของบิดา คุณครูภิรมย์ เมฆกลาง

วันศุกร์ ที่ 23 พฤษภาคม 2557 คณะครูโรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ร่วมเป็นเจ้าภาพ
สวดพระอภิธรรมศพ และร่วมแสดงความอาลัย แด่การจากไปของบิดา คุณครูภิรมย์ เมฆกลา

ณ วัดหว้าโทน อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมก่อนเคารพธงชาติ
วันที่ 15 พฤษภาคม 2557 ทุกๆวัน โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรมก่อนเคารพธงชาติ
เริ่มตั้งแต่ เวลา 07.30 น.
โดยจัดกิจกรรมดังต่อไปนี้

- กิจกรรมการอ่านคิดวิเคราะห์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3
- กิจกรรมภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
- กิจกรรมภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-3
- กิจกรรมภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
( * จัดกิจกรรมแยกกับระดับชั้นอื่น
เนื่องจากนักเรียนเพิ่งเลื่อนชั้นจากระดับอนุบาล
กำลังอยู่ในช่วงของการปรับตัว )

โรงเรียนขอเชิญชวนให้นักเรียนมาโรงเรียนแต่เช้า เพื่อฝึกทักษะความรู้ เกิดความสนุกสนาน
เตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ เตรียมกิจกรรมการเรียนการสอน
วันที่ 14 พฤษภาคม 2557 คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ร่วมกัน
เตรียมกิจกรรม
การเรียนการสอน
หลักสูตร และแผนจัดการเรียนรู้ โดยคุณครูร่วมกันคิด ร่วมกันทำงาน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ความสามารถ เพื่อให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างเต็มศักยภาพ

นำโดย คุณครูรจนา ใจกล้า คุณครูปิยะนุช แดงกระจ่าง Mr.DARREN ROBINSON
และคุณครูใหม่ MR. RICHARD FERNANDEZ TRAPSE และ MRS. WINILYN SAPIPI TRAPSE

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

นักเรียนศิษย์เก่า และผู้ปกครอง มอบโต๊ะเก้าอี้ให้กับโรงเรียน
วันที่ 14 พฤษภาคม 2557 นางสาวสุรินร์  สุขแสงทอง ศิษย์เก่าโรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
พร้อมด้วยผู้ปกครอง มอบโต๊ะเก้าอ
ี้ให้กับโรงเรียน เพื่อให้รุ่นน้องได้ใช้ประโยชน์
ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณไว้ ณ โอกาสนี้

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ต้อนรับเปิดเทอม ประจำปีการศึกษา 2557
วันที่ 14 พฤษภาคม 2557 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ เปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา 2557

โดยจัดกิจกรรมก่อนเข้าชั้นเรียน ฝึกทักษะภาษาอังกฤษ อ่านหนังสือตอนเช้า แนะนำคุณครูประจำชั้น
และคุณครูประจำวิชา

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

จำหน่ายแบบเรียน อุปกรณ์การเรียน และชุดนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557
วันที่ 1-3 พฤษภาคม 2557 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ เปิดจำหน่ายแบบเรียน อุปกรณ์การเรียน
และชุดนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

 

 

โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์  ที่ตั้ง 134  ตำบล  ประจวบคีรีขันธ์  อำเภอ  เมืองประจวบฯ  จังหวัด  ประจวบคีรีขันธ์  สังกัด  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
โทรศัพท์ 0-3260-1321, 0-3255-1102  โทรสาร  0-3260-1321 ต่อ 14