ข่าว พ.ม.ป. สัมพันธ์
ข่าว พ.ม.ป. สัมพันธ์
พิธีมิสซาขอบพระคุณ เนื่องในโอกาสเปิดปีการศึกษา 2561
วันจันทร์ ที่ 11 มิถุนายน 2561 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
จัดกิจกรรมพิธีมิสซาขอบพระคุณ เนื่องในโอกาสเปิดปีการศึกษา2561
เพื่อขอพระพรจากพระคริสตเจ้าเพื่อให้คุ้มครองดูแลโรงเรียน คณะครู
และนักเรียนโรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ ให้ดำเนินกิจกรรมให้ประสบความสำเร็จ
และให้นักเรียนมีความตั้งใจต่อการเรียน ไม่ประพฤติในทางที่ไม่ดี มีความสามารถในทุกๆ ด้าน

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมสมโภชพระหฤทัยพระเยซู ณ บ้านพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
วันพุธ ที่ 8 มิถนายน 2561 คณะผู้บริหารและครูโรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
ร่วมสวดในกิจกรรมสมโภชพระหฤทัยพระเยซู ณ บ้านพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

อบรมการป้องกันอัคคีภัยภายในโรงเรียน ประจำการศึกษา 2561
วันพฤหัสบดี ที่ 31 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
อบรมการป้องกันอัคคีภัยภายในโรงเรียน ประจำการศึกษา 2561
จากศูนย์ป้องกันสาธารณภัยประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับบริษัท A.P.P. FIRE SAFETY

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมค่ายเตรียมผู้นำนักเรียน "พลังเต็มวัย หัวใจเกินร้อย" 2561
วันศุกร์ ที่ 25 วันอาทิตย์ ที่ 27 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
จัดกิจกรรมค่ายกิจกรรมค่ายเตรียมผู้นำนักเรียน "พลังเต็มวัย หัวใจเกินร้อย"
และค่ายเตรียมความพร้อมสู่รั้ว ฟ้า-ขาว ครั้งที่ 5 ปีการศึกษา 2561
เพื่อสร้างศักยภาพการเป็นผู้นำผู้ตามที่ดี เพื่อเรียนรู้การเป็นผู้นำที่ดี
ตามแนวทางผู้นำศาสนา และผู้นำประเทศ เพื่อฝึกการทำงานเป็นทีม
ทำงานอย่างเป็นระบบ และเพื่อค้นพบศักยภาพการเป็นผู้นำ
สามารถนำไปใช้ในชีวิตประวันได้

<<โดย : Sirawan,Wanida : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ต้อนรับเปิดเทอม ประจำปีการศึกษา 2561
วันที่ 15 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
เปิดภาคเรียนประจำปีการศึกษา 2561 โดยจัดกิจกรรมก่อนเข้าชั้นเรียน
ฝึกทักษะภาษาอังกฤษ อ่านหนังสือตอนเช้า ตรวจระเบียบวินัย
คุณครูประจำชั้นพบนักเรียน

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ คุณครูถาวร เฉลิมสิทธิ์
วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 คณะครูโรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพ คุณครูถาวร เฉลิมสิทธิ์
อดีตครูโรงเรียนพระแม่มารสาธุประดิษฐ์
ณ วัดเจ้าอาม กรุงเทพมหานคร

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561
ระดับปฐมวัย และระดับขั้นพื้นฐาน
วันที่ 9-11 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ฉบับปรับปรุง พุทธศักราช 2561
ระดับปฐมวัย และระดับขั้นพื้นฐาน เพื่อนำมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และสาระภูมิศาสตร์ ใน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
และพัฒนาหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นๆ สู่การปฏิบัติ

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

พ.ม.ป.ด้วยรักและผูกพัน ซิสเตอร์นวนันท์ แสนยากุล
วันที่ 4 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
จัดกิจกรรม พ.ม.ป.ด้วยรักและผูกพัน เพื่อเลี้ยงอำลาซิสเตอร์นวนันท์ แสนยากุล
เนื่องในโอกาสย้ายไปปฏัติหน้าที่ ณ โรงเรียนพระแม่มารีอุบลราชธานี
โดยมีคณะกรรมการสถานศึกษาร่วมเป็นเกียรติในงานนี้ด้วย

<<โดย : Sirawan : ภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

จำหน่ายหนังสือ แบบเรียน เครื่องแบบนักเรียน อุปกรณ์การเรียน
วันที่ 1,5 และ 6 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
จำหน่ายหนังสือ แบบเรียน เครื่องแบบนักเรียน
อุปกรณ์การเรียน และชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
ทุกระดับชั้น ประจำปีการศึกษา 2561

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

คณะครูและครอบครัวศึกษาดูงาน ณ สวนละไม บุฟเฟ่ต์ผลไม้ จ.ระยอง
วันพุธ ที่ 2 - พฤหัสบดี 3 พฤษภาคม 2561 คณะครูและครอบครัว
โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
ศึกษาดูงาน ณ สวนละไม บุฟเฟ่ต์ผลไม้ จ.ระยอง
เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารและบุคลากร ให้มีความรู้และประสบการณ์ เพื่อนำมาใช้กับนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้น
เสริมสร้างวิสัยทัศน์ใหม่ๆ หรือนวัตกรรมใหม่ๆ จากสถานที่ที่ไปศึกษา
แล้วนำมาประยุกต์ใช้ในโรงเรียน สร้างขวัญและกำลังใจให้กับคณะครู
ให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ

<<โดย : Wanida : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรม "สามัคคีสัมพันธ์ สานฝันห้องเรียนกีฬา ครั้งที่ 2"
วันที่ 1 เมษยน - 3 พฤษภาคม 2561 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
ได้ส่งบุคลากรร่วมเป็นกรรมการตัดสินกีฬาวอลเล่ย์บอล
กิจกรรม "สามัคคีสัมพันธ์ สานฝันห้องเรียนกีฬา ครั้งที่ 2"
จัดโดย กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งทางโรงเรียน ได้ส่ง คุณครูฐิตยุต งอนรถ
ร่วมเป็นกรรมการตัดสินกีฬาวอลเล่ย์บอล ในกิจกรรมครั้งนี้
ณ อำเภอหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

<<โดย : Tritayut : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

1 พฤษภาคม ระลึกถึงนักบุญยอแซฟ กรรมกร
วันที่ 1 พฤษภาคม 2651 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
จัดกิจกรรมระลึกถึงนักบุญยอแซฟ กรรมกร
องค์อุปถัมภ์ของคณะภคินีพระราชินีมาเรีย

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์  ที่ตั้ง 134  ตำบล  ประจวบคีรีขันธ์  อำเภอ  เมืองประจวบฯ  จังหวัด  ประจวบคีรีขันธ์  สังกัด  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
โทรศัพท์ 0-3260-1321, 0-3255-1102  โทรสาร  0-3260-1321 ต่อ 14