ข่าว พ.ม.ป. สัมพันธ์
ข่าว พ.ม.ป. สัมพันธ์
งาน "รวมใจ สายใย พ.ม.ป. สัมพันธ์ ครั้งที่ 2 "
วันศุกร์ ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
ได้จัดงาน "รวมใจ สายใย พ.ม.ป. สัมพันธ์ ครั้งที่ 2 " ขึ้นเพื่อสร้าง ความสัมพันธ์
ระหว่างศิษย์เก่าร่วมสถาบันเดียวกัน เพื่อเป็นทุนการศึกษา
สำหรับนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และเพื่อจัดซื้อสื่อ นวัตกรรม
ที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน ทางโรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในกิจกรรมในครั้งนี้

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

พิธีทอดผ้าป่าการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561
วันศุกร์ ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
ได้จัดพิธีทอดผ้าป่าการศึกษา โดยนางนฤมล สีหนิธิโภคิน
และบริษัทบีโยริ ไทยแลนด์ จำกัด คุณภัชริ นิจสิริภัช และบริษัทพรสกุลทัวร์
ประธานเจ้าหน้าบริหารบริษัท NRE คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา
ศิษย์เก่า ผู้ปกครอง และนักเรียน โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
ร่วมทำบุญการศึกษา เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมวันครู ปีการศึกษา 2561
วันอังคาร ที่ 15 มกราคม 2562 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
จัดกิจกรรมวันครู ปีการศึกษา 2561 ซึ่งดำเนินการจัดกิจกรรมโดย
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ อวยพรคุณครู
และนักเรียนมอบของที่ระลึกให้กับคณะครู

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมทัศนศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ ตามโครงการเด็กดีศรีพระแม่
วันเสาร์ ที่ 12 - วันอาทิตย์ ที่ 13 มกราคม 2562 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
ได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษาเรียนรู้นอกสถานที่ ตามโครงการเด็กดีศรีพระแม่
ประจำปีการศึกษา 2561 โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกเรียนรู้นอกสถานที่
ณ ห้างสรรพสินค้าเทอร์มินอล 21 พัทยาเป็นการจำลองสถานที่เด่นๆ
ในแต่ละประเทศทั่วโลกไว้ภายในห้าง และเข้าชมเมืองน้ำแข็ง (Frost Magical ice of siam)
เพื่อเปิดประสบการณ์ใหม่ให้กับนักเรียน

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปีการศึกษา 2561
วันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โดยจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน
ได้ตระหนักถึงคุณค่า บทบาท และความสำคัญของตนเอง
เพื่อให้นักเรียนยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
และนักเรียนทุกคนจะมีโอกาสร่วมสนุก จากการจับของขวัญที่ได้รับการสนับสนุน
จากผู้บริหาร และคณะครู ซึ่งมีของขวัญมากมายสำหรับนักเรียน
รับประทานอาหารร่วมกัน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมแข่งขันขบวนพาเหรดนักเรียน
และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน 
วันที่ 26 - 29 ธันวาคม 2561 คณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
ได้เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน เส้นทางนานกิง หังโจว
เซี่ยงไฮ้ สวนสนุกดิสนีย์แลนด์ เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารและบุคลากร
ให้มีความรู้และประสบการณ์ เพื่อนำมาใช้กับนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้นเสริมสร้างวิสัยทัศน์ใหม่ๆ หรือนวัตกรรมใหม่ๆ
จากสถานที่ที่ไปศึกษาแล้วนำมาประยุกต์ใช้ในโรงเรียน

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมคริสต์มาส (กลางวัน) Merry christmas and Happy new year
วันจันทร์ ที่ 24 ธันวาคม 2561 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
ได้จัดกิจกรรมคริสต์มาสให้กับเด็กๆ วจนพิธีกรรมสมโภชพระคริสตสมภพ
ปล่อยลูกโป่งเพื่อส่งความสุขให้กับผู้อื่น และกิจกรรม เกมต่างๆ มากมาย

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์  ที่ตั้ง 134  ตำบล  ประจวบคีรีขันธ์  อำเภอ  เมืองประจวบฯ  จังหวัด  ประจวบคีรีขันธ์  สังกัด  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
โทรศัพท์ 0-3260-1321, 0-3255-1102  โทรสาร  0-3260-1321 ต่อ 14