ข่าว พ.ม.ป. สัมพันธ์
ข่าว พ.ม.ป. สัมพันธ์
การแข่งขันประกวดขบวนพาเหรดนักเรียน พ.ม.ป. ครั้งที่ 1            

ในปีนี้ทางโรงเรียนได้จัดให้มีการแข่งขันประกวดขบวนพาเหรดนักเรียน ครั้งที่ 1  ขึ้น
  กิจกรรมในครั้งนี้ทางโรงเรียนหวังปลูกฝัง ส่งเสริม สนับสนุนและกระตุ้นให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้ด้านต่างๆ และสามารถนำไปใช้ในชีวิตได้ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

1. เพื่อให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้ เกิดคุณธรรม-จริยธรรม ระเบียบวินัยจากการปฏิบัติจริง   
2. เพื่อให้นักเรียนรู้และเข้าใจการทำงานเป็นทีม คิดวางแผนการทำงานร่วมกัน  ทำงานตามแผน รู้ขั้นตอน 
    การทำงาน   ประเมินการทำงาน    คิดสร้างสรรค์งานที่ทำ 
3. เพื่อรู้เข้าใจและสามารถปฏิบัติความประหยัด โดยวางแผนการใช้และสามารถนำวัสดุที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่
4. เพื่อรู้เข้าใจและสามารถปฏิบัติการเป็นผู้นำผู้ตามที่ดีตามหลักประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข
5. เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความสามารถ ตามความชอบ ความถนัด ความรู้ และพรสวรรค์ที่มีตามที่ได้เรียน และฝึกฝน


ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ซ้อมขบวนงานกีฬาสี ฟ้า-ขาวสัมพันธ์ ครั้งที่ 22(รอบสอง)
เด็กๆ ซ้อมขบวนกีฬาสรอบที่สอง ที่นำมาให้ชมกันอีกรอบ เพราะอยากให้เห็นความคิดของเด็กๆ
พลังแห่งความสามัคคีทำให้เด็กๆ สร้างผลงานออกมาได้อย่างดี นี้ขนาดยังไม่ถึงวันจริง
วันจริงจะตื่นเต้นและสนุกสนานขนาดไหนติดตามชมกันนะค่ะ

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ร่วมกิจกรรมกับโอวัลติน
กิจกรรมการเรียนรู้ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 และแจกเครื่องดื่มโอวัลติน
ให้กับนักเรียนและครูทั้งโรงเรียน
เด็กๆ ขอขอบคุณพี่ๆ ที่มาให้ความรู้ ความสนุกสนาน และโอวัลตินแสนอร่อย
12 กันยายน 2556

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ซ้อมขบวนงานกีฬาสี ฟ้า-ขาวสัมพันธ์ ครั้งที่ 22
โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ จัดงานกีฬาฟ้า-ขาวสัมพันธ์  ครั้งที่ 22 ขึ้นโดยจะแข่งขัน
เดินขบวนในวันจันทร์ ที่ 16 กันยายน 2556 ในแนวคิดจากผู้อำนวยการ คือ ประหยัด ห้ามใช้เงินฟุ่มเฟือย
นักเรียนคิดและออกแบบงานเอง คุณครูเป็นเพียงที่ปรึกษาเท่านั้น!!

คอยติดตามชมกันนะค่ะ ว่าเด็กๆจะจัดงานออกมาเป็นอย่างไร


ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

การอ่าน คิด วิเคราะห์
ทุก ๆ วันพุธ คาบเรียนที่ 6 นักเรียนชั้น ม.1- ม.3 จะเรียนการอ่าน คิด วิเคราะห์
จัดให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการอ่านวิเคราะห์อย่างจริงจัง เพื่อนำไปสู่การสร้างความรู้ 
ความคิด การตัดสินใจแก้ปัญหาและสร้างวิสัยทัศน์ในการดำเนินชีวิต


ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ร่วมงานฉลองแม่พระองค์อุปถัมภ์ของโรงเรียน (ฉลองศาสนนามเจ้าคณะ)
วันที่ 7 กันยายน 2556 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ ได้เดินทางไปร่วมงานฉลองแม่พระองค์อุปถัมภ์
ของโรงเรียน ณ โรงเรียนพระแม่มารีสาธุประดิษฐ์ โดยรับประทานอาหารค่ำร่วมกัน ชมการแสดงของคณะครู
จากโรงเรียนในสังกัดคณะภคินีพระราชินีมาเรีย

ที่ร่วมกันแสดงและอวยพรให้กับคุณแม่มาลินี ฉันทวโรดม อธิการิณีเจ้าคณะ
บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น และสนุกสนาน

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

อบรมสัมมนาโรงเรียนในสังกัดคณะภคินีพระราชินีมาเรีย
วันที่ 7 กันยายน 2556 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ ได้เดินทางไปร่วมอบรมสัมมนาโรงเรียน ในสังกัดคณะภคินีพระราชินีมาเรีย เรื่อง การออกแบบการเรียนรู้ที่เน้นกระบวนการคิด
ณ โรงเรียนพระแม่มารีสาธุประดิษฐ์

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

วจนพิธีกรรมฉลองแม่พระทรงบังเกิด
วันที่ 5 กันยายน 2556 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ ได้จัดพิธีฉลองแม่พระองค์อุปถัมภ์ของโรงเรียน
โดยมีคุณแม่มาลินี ฉันทวโรดม อธิการิณีเจ้าคณะ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีนี้ด้วย
เริ่มวจน
พิธีกรรมฉลองแม่พระทรงบังเกิด เวลา 09.00 น. แห่รูปพระแม่บริเวณโรงเรียน (4 จุด)
วางดอกไม้หน้าพระรูปแม่พระ การแสดงเทิดพระเกียรติพระแม่มารี และการแสดงวงดนตรีนักเรียน

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ซ้อมใหญ่พิธีฉลองแม่พระองค์อุปถัมภ์ของโรงเรียน
วันที่ 4 กันยายน 2556 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ ซ้อมใหญ่พิธีฉลองแม่พระองค์อุปถัมภ์ของโรงเรียน
ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 5 กันยายน 2556


ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

อบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลการใช้ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ (e-office)
วันที่ 2 กันยายน 2556 ครูศิริพันธ์ ลาดน้อย อบรมเชิงปฏิบัติการขยายผลการใช้ระบบสำนักงาน
อิเล็กทรอนิกส์ (e-office) ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
นายเฉลิมพล พินทอง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่เป็นประธานเปิดการอบรม
อบรมเทคนิคการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ และประชุมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนาทักษะกระบวนการคิดระดับปฐมวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

คุณครูจำนวน 6 คน ได้เข้าร่วมอบรมครูโรงเรียนเอกชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ณ ห้องประชุม สพป. เขต 2 อำเภอปราณบุรี
จังหวัดประจวบคีรีรขันธ์
วันที่ 31 สิงหาคม - 1 กันยายน 2556

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

สุขภาพอนามัยนักเรียน
วันศุกร์ ที่ 30 สิงหาคม 2556 คุณหมอมาฉีดวัคซีนป้องกันโรคคอตีบ บาดทะยัก หัดเยอรมัน
ให้นักเรียนชั้น ป.1 และให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาฟันกับนักเรียนชั้น ม.1-ม.3

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ปลูกพืชผักสวนครัวแบบสวนผสม
นักเรียนชั้น ม.3 ปลูกผักสวนครัววัตถุประสงค์ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับขั้นตอน วิธีการดูแลรักษาพืชผัก
เพื่อให้นักเรียนรู้จักคุณประโยชน์ของผัก
และเพื่อให้นักเรียนรู้จักการทำงานเป็นกลุ่ม

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

เรียนพิเศษวันเสาร์
มีการเรียนการสอนวันเสาร์ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตั้งแต่ 9.00 น. ถึง 15.30 น.
โดยช่วงเช้าจะเรียน 3 วิชาหลักคือ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ส่วนช่วงบ่ายจะเรียนวิชาเลือก
ตามความถนัดและความสนใจของนักเรียน คือ กีฬา คอมพิวเตอร์ และศิลปะ

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

สีสัน วันศุกร์ สนุกสนาน
วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2556
เรียนลูกเสือ
วันพฤหัสบดี ที่ 22 สิงหาคม 2556

กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์
วันที่ 20 สิงหาคม 2556 นักเรียนชั้น ป.5-ม.3 จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ให้กับน้องๆ
ชั้นอนุบาล ได้ร่วมกิจกรรม เด็กๆ สนุกสนาน ได้ทดลอง
พี่ๆ ก็ได้ฝึกฝนตนเองเพิ่มขึ้นอีกด้วย

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

เช้านี้ที่ พ.ม.ป.
ทุกๆ เช้า เมื่อนักเรียนมาโรงเรียน สิ่งหนึ่งที่นักเรียนทุกคนจะต้องทำเป็นประจำทุกวัน คือ การอ่านหนังสือ
วันที่ 20 สิงหาคม 2556 เวลา 07.30 น. - 08.00 น.

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์  ที่ตั้ง 134  ตำบล  ประจวบคีรีขันธ์  อำเภอ  เมืองประจวบฯ  จังหวัด  ประจวบคีรีขันธ์  สังกัด  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
โทรศัพท์ 0-3260-1321, 0-3255-1102  โทรสาร  0-3260-1321 ต่อ 14