ข่าว พ.ม.ป. สัมพันธ์
ข่าว พ.ม.ป. สัมพันธ์
กิจกรรมอำลา ม.3 และค่ายส่งเสริมความเป็นผู้นำ
วันเสาร์ ที่ 8 มีนาคม 2557 จัดกิจกรรมออกกำลังกายยามเช้า และกิจกรรมฐานการเรียนรู้
เพื่อมุ่งเน้นการส่งเสริมความเป็นผู้นำ บรรยากาศเต็มไปด้วย รอยยิ้ม เสียงหัวเราะ และน้ำตาแห่งความทรงจำ

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม(กิจกรรมออกกำลังกาย และฐานการเรียนรู้)

กิจกรรมแสงเทียนส่องใจ
วันศุกร์ ที่ 7 มีนาคม 2557 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
จัดกิจกรรมแสงเทียนส่องใจ
เนื่องในกิจกรรมอำลา ม.3

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม (กิจกรรมแสงเทียนส่องใจ)

การปิด การเรียนภาคฤดูร้อน 24 มีนาคม - 30 เมษายน 2557
วันที่ 30 เมษายน 2557 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ ปิดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน

ด้วยการแสดงความสามารถทางด้านดนตรี ของนักเรียนที่เรียนวิชาเลือกดนตรี

โดยนักเรียนทุกคนได้เข้าร่วมสนุกในกิจกรรมดังกล่าว พร้อมประกาศผลการเรียน รับผลการเรียน

และผลงานกลับไปให้ผู้ปกครองได้ทราบถึงผลการเรียนรู้ตลอดการเรียนภาคฤดูร้อนน

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

หลักสูตร Computer Graphic & Animation การเรียนภาคฤดูร้อน
วันที่ 24 มีนาคม - 30 เมษายน 2557 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ จัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน
วิชาคอมพิวเตอร์ เป็นส่วนหนึ่งในวิชาเลือกเรียน ในช่วงบ่าย โดยจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้น
ให้นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริง เพื่อให้นักเรียนสามารถนำความรู้ไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวัน
เกิดความรู้ใหม่ ฝึกจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ และการใช้เวลาให้เกิดประโยชน์

นักเรียนได้รับความรู้ด้านคอมพิวเตอร์กราฟิก เอนิเมชั่น การตัดต่อภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว
นักเรียนได้รับผลงานที่ตนเองออกแบบ ส่งผลให้นักเรียนเกิดความภูมิใจ และสนุกสนานในการออกแบบ

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

โครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนันทนาการในเด็กและเยาวชน
กิจกรรมค่ายนันทนาการต้านยาเสพติดเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปีการศึกษา 2557

วันที่ 9 เมษายน - 10 เมษายน 2557 นักเรียนโรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วม
โครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนันทนาการในเด็กและเยาวชน กิจกรรมค่ายนันทนาการ
ต้านยาเสพติดเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำปีการศึกษา 2557
จัดโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา
จังหวัดประจวบคีรีขันธ
ณ ค่ายลูกเสือตาม่องล่าย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ครูผู้รับผิดชอบ ครูฐิตยุต งอนรถ (ครูวิทย์) และครูจิรภัทร สุขกันตะ (ครูเจี๊ยบ)


ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

การเรียนภาคฤดูร้อน
วันที่ 24 มีนาคม - 30 เมษายน 2557 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ จัดการเรียนการสอนภาคฤดูร้อน
เพื่อปรับพื้นฐานและเสริมทักษะวิชาต่างๆ ของนักเรียนทั้งนักเรียนเก่าและนักเรียนใหม่

ภาคเช้าเรียนวิชา ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ คณิตคิดเร็ว (บังคับเรียนทุกวิชา)
ภาคบ่ายเรียนวิชา ศิลปะ ดนตรี กีฬา คอมพิวเตอร์ (เลือกเรียนเพียง 1 วิชา เท่านั้น)
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 088-386-1262 (ครูสุพจน์  เกิดทรัพย์ : ครูพจน์)

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมวันสำเร็จการศึกษา 2556
วันเสาร์ ที่ 15 มีนาคม 2557 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรมวันสำเร็จการศึกษา
ให้กับนักเรียนชั้นอนุบาล 3 (บัณฑิตน้อย
) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 3
ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2556 รวมถึงมอ
บเกียรติบัตรให้กับครูดีศรีพระแม่ และเด็กดีศรีพระแม่
ประจำปีการศึกษา 2556

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมอำลา ม.3 และค่ายส่งเสริมความเป็นผู้นำ
วันศุกร์ ที่ 7- วันเสาร์ ที่ 8 มีนาคม 2557 โ
รงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรมอำลา ม.3
และค่ายส่งเสริมความเป็นผู้นำ เพื่อให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจและมีจิตสำนึกในการเป็นนักเรียน
ของโรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ ให้นักเรียนได้มีแนวทางปฏิบัติตาม เป้าหมาย วิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นของโรงเรียนหลังจบการศึกษา และเพื่อให้นักเรียนมีความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม (พิธีเปิด,กิจกรรมละลายพฤติกรรม)

นักเรียนออกปฏิบัติงานจริง จากการเรียนวิชามัคคุเทศก์
รงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ จัดการเรียนการสอนวิชามัคคุเทศก์ เพื่อฝึกให้นักเรียนมี
มนุษยสัมพันธ์ดี
บุคลิกภาพดี มีความความรู้รอบตัว
มีทัศนคติที่ดีต่ออาชีพและหน้าที่ของมัคคุเทศก์ ต่อธุรกิจการท่องเที่ยว
และต่อชื่อเสียงของ ประเทศชาติ มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อนักท่องเที่ยว และทุก ๆ ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
มีสติในการปฏิบัติหน้าที่การงาน มีน้ำใจต่อนักท่องเที่ยว มองโลกในแง่ดี และ มีความรับผิดชอบในหน้าที่

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมค่ายลูกเสือ
ในวันศุกร์ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 โ
รงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรมค่ายลูกเสือ
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3-4
เพื่อมุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดแนวทางพัฒนาศักยภาพ ของตนเองทั้งด้านร่างกาย
สติปัญญา จิตใจ ความมีระเบียบวินัย มีความสามัคคี มีความเสียสละ บำเพ็ญประโยชน์ มีทักษะและพัฒนาตนเอง

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

วจนพิธีปิดปีการศึกษา 2556
ในวันศุกร์ ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2557 โ
รงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรมวจนพิธีปิดปีการศึกษา
เพื่อขอพรก่อนปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2556 เพื่ออวยพรให้แก่บุคลากร และนักเรียนทุกคน
ในโรงเรียนให้มีความสุข สุขภาพแข็งแรง ในช่วงปิดภาคเรียน

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมค่ายลูกเสือสำรอง
ในวันพฤหัสดี ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 โ
รงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรมค่ายลูกเสือสำรอง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-2
เพื่อมุ่งส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดแนวทางพัฒนาศักยภาพ ของตนเองทั้งด้านร่างกาย
สติปัญญา จิตใจ ความมีระเบียบวินัย มีความสามัคคี มีความเสียสละ บำเพ็ญประโยชน์ มีทักษะและพัฒนาตนเอง

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมฐานการเรียนรู้
ในวันพุธ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2557 โ
รงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรมฐานการเรียนรู้
จำนวน 10 ฐาน จัดกิจกรรมโดยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยมีนักเรียนตั้งแต่
ระดับชั้นอนุบาล - มัธยมศึกษาปีที่ 2 เข้าร่วมกิจกรรมวัตถุประสงค์เพื่อ ให้นักเรียนได้รับความรู้และทักษะต่างๆ
เช่น ทักษะภาษาอังกฤษ ทักษะภาษาไทย ทักษะคณิตศาสตร์ ปลูกฝังให้มีจิตใต้สำนึกในการช่วยเหลือผู้อื่น
เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพี่กับน้อง ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ทัศนศึกษา Kidzania กรุงเทพฯ สุดสนุกกับบทบาทอาชีพในฝันเสมือนจริง
ในวันเสาร์ ที่ 22 - วันอาทิตย์ ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2557 นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นนักเรียนประพฤติดี
จำนวน 12 คน คุณครูวนิดา ขำคำ พร้อมด้วยผู้อำนวยการโรงเรียน ได้เดินทางไปทัศนศึกษา ณ คิดส์ซาเนีย
บริเวณชั้น 5 ของศูนย์การค้าสยามพารากอน กรุงเทพฯ
คิดส์ซาเนีย ได้เปิดโอกาสให้เด็กๆ อายุระหว่าง4-14 ปี
ได้สนุกสนาน พร้อมฝึกฝนพัฒนาทักษะการใช้ชีวิตไปในตัว ด้วยการสวมบทบาทเป็นอาชีพต่าง ๆ
เช่น แพทย์, นักบิน, แอร์โฮสเตส, นักดับเพลิง, หมอ, พยาบาล, นายธนาคาร, นักธุรกิจ,
นักร้อง, นักแสดง, นักดับเพลิง, ตำรวจ หรือ ช่างเสริมสวย และอาชีพอื่นอีกมากมาย

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ทัศนศึกษา ชมพิพิธภัณฑ์หอยกรุงเทพฯ (Bangkok Seashell Museum)
ในวันศุกร์ ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 นักเรียนที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นนักเรียนประพฤติดี
จำนวน 8 คน คุณครูวนิดา ขำคำ พร้อมด้วยผู้อำนวยการโรงเรียน ได้เดินทางไปทัศนศึกษา
ชมพิพิธภัณฑ์หอยกรุงเทพฯ เป็นสถานที่จัดแสดงเปลือกหอยสวยงามหาชมได้ยากหนึ่งในไม่ กี่แห่งในโลก 
มีการจัดแสดงเปลือกหอยจากทั่วโลก ตื่นตากับความหลากหลายของเปลือกหอย เรียนรู้ถึงธรรมชาติอันแสนมหัศจรรย์ของสิ่งมีชีวิตที่มีวิวัฒนาการและการ ปรับตัวอันยอดเยี่ยมต่อเนื่องนับล้านปีสู่ความสวยงามที่ศิลปินไหนๆ มิอาจสร้างสรรค์ได

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันคณิตศาสตร์ และคิดเลขเร็ว นานาชาติ
ร่วมแสดงความยินดีกับ เด็กชายชัยวัฒน์   บุษยามานนท์ และ เด็กหญิงอาทิตยา  สีคง
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 ได้รับรางวัลเหรียญทอง จากการแข่งขันคณิตศาสตร์ และคิดเลขเร็ว นานาชาติ
ณ ห้องไอส์แลนด์ ฮอลล์ ชั้น 3
ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ ถ.รามอินทรา กรุงเทพฯ ชิงถ้วยรางวัลนายกรัฐมนตรี
จัดโดยสมาคม International Abacus and Mathematics Association (Thailand)

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ตัวแทนครูและนักเรียนมอบเงินช่วยเหลือชาวนา
ในวันศุกร์ ที่ 14 - วันพฤหสบดี ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2557 ตัวแทนนักเรียนและครูเดินทางไป
มอบเงินบริจาคที่ได้จากครูและนักเรียนร่วมกันบริจาค เพื่อช่วยชาวเหลือชาวนาจากโครงการรับจำนำข้าว

เพื่อให้นักเรียนได้รู้จักการมีจิตสาธารณะ การช่วยเหลือผู้อื่น การอยู่ร่วมกับผู้อื่น
และเรียนรู้สังคมการเมืองในสถานการณ์ปัจจุบัน

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ ประจำปี ๒๕๕๗
ในวันพุธ ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2557 ตัวแทนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา จำนวน 5 คน
ระดับชั้นมัธยมศึกษา จำนวน 6 คน เข้าร่วมแข่งขันประกวดสวดมนต์หมู่
สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ ประจำปี ๒๕๕๗ จัดโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ฝึกอ่าน และสอบการอ่านคิดวิเคราะห์ ก่อนเข้าแถวเคารพธงชาติ
ทุกเช้าก่อนเคารพธงชาติ ทางโรงเรียนรณรงค์ให้นักเรียนมาโรงเรียนแต่เช้า เพื่ออ่านหนังสือก่อนเข้าเรียน
และมีการสอบอ่านคิดวิเคราะห์เป็นรายบุคคล ตั้งแต่เวลา 07.30 น. จนถึงเวลาเข้าแถวเคารพธงชาติ

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

แข่งขันคณิตศาสตร์ และคิดเลขเร็ว นานาชาติ
ในวันเสาร์ ที่ 25 มกราคม 2557 ตัวแทนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- มัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 29 คน
เข้าร่วมแข่งขันคณิตศาสตร์ และคิดเลขเร็ว นานาชาติ ณ ห้องไอส์แลนด์ ฮอลล์ ชั้น 3
ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ ถ.รามอินทรา กรุงเทพฯ ชิงถ้วยรางวัลนายกรัฐมนตรี
จัดโดยสมาคม International Abacus and Mathematics Association (Thailand)

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

แสดงความคิดเห็นเรื่องการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
และ No Vote กับ Vote No ต่างกันอย่างไร ?

ในวันจันทร์ ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557นักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-มัธยมศึกษาปีที่ 3
แสดงความคิดเห็น หัวข้อ
นักเรียนคิดอย่างไรกับการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และ
No Vote กับ Vote No ต่างกันอย่างไร ?

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 
ในวันศุกร์ ที่ 31 มกราคม 2557
ครูและนักเรียนเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์  ถวายเป็นพระราชกุศล 
สมเด็จพระญาณสังวร  สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก  ในโอกาสสิ้นพระชนม์ 100 วัน 

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

แสดงความคิดเห็นเรื่องการปฏิรูปประเทศไทย
ในวันศุกร์ ที่ 31 มกราคม 2557 นักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-มัธยมศึกษาปีที่ 3
แสดงความคิดเห็นเรื่องการปฏิรูปประเทศไทย หัวข้อ "นักเรียนอยากให้ปฏิรูปประเทศไทยเรื่องอะไร"

โดยแสดงความคิดเห็นเป็นระดับห้องเรียน

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันคณิตศาสตร์ และคิดเลขเร็ว นานาชาติ
ในวันเสาร์ ที่ 25 มกราคม 2557 ตัวแทนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- มัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 29 คน
เข้าร่วมแข่งขันคณิตศาสตร์ และคิดเลขเร็ว นานาชาติ ณ ห้องไอส์แลนด์ ฮอลล์ ชั้น 3
ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ ถ.รามอินทรา กรุงเทพฯ ชิงถ้วยรางวัลนายกรัฐมนตรี
จัดโดยสมาคม International Abacus and Mathematics Association (Thailand)

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ร่วมเป็นกำลังใจให้นักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขันคณิตศาสตร์ และคิดเลขเร็ว นานาชาติ
ในวันเสาร์ ที่ 25 มกราคม 2557 ตัวแทนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- มัธยมศึกษาปีที่ 3 จำนวน 29 คน
เข้าร่วมแข่งขันคณิตศาสตร์ และคิดเลขเร็ว นานาชาติ ณ ห้องไอส์แลนด์ ฮอลล์ ชั้น 3
ศูนย์การค้าแฟชั่นไอส์แลนด์ ถ.รามอินทรา กรุงเทพฯ ชิงถ้วยรางวัลนายกรัฐมนตรี
จัดโดยสมาคม International Abacus and Mathematics Association (Thailand)

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ทัศนศึกษาสวนนงนุช
วันอาทิตย์ที่ 19 มกราคม 2557 นักเรียนได้สัมผัสถึงความสวยงามของวัฒนธรรมไทย

การแสดงวัฒนธรรมไทย การแสดงช้างแสนรู้ ชมสวนพันธุ์ไม้นานาชนิด
และศึกษาเรียนรู้
โครงการรักษ์ต้นไม้ ลดโลกร้อน สวนนงนุชพัทยา

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ค่ายมารีย์สัมพันธ์โรงเรียนในสังกัดพระแม่มารี
วันเสาร์ ที่ 18 มกราคม 2557 ช่วงบ่าย ออกเดินทางจาก
ฟาวน์เท่น ทรี รีสอร์ท  จ.นครราชสีมา
มุ่งหน้าสู่สวนนงนุช ต.นาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ระหว่างทางแวะศึกษาเรียนรู้
ณ ไร่สุวรรณ ซึ่งเป็นศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ ภายใต้การดูแลของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ค่ายมารีย์สัมพันธ์โรงเรียนในสังกัดพระแม่มารี
วันเสาร์ที่ 18 มกราคม 2557 เวลา 6.00 น. -13.00 น. เป็นกิจกรรมออกกำลังกายยามเช้า
กิจกรรมทำบุญตักบาตรในตอนเช้า และกิจกรรมการเข้าฐานการเรียนรู้ที่คุณครูแต่ละโรงเรียนจัดขึ้น จำนวน 10 ฐาน
ณ ฟาวน์เท่น ทรี รีสอร์ท  จ.นครราชสีมา

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ค่ายมารีย์สัมพันธ์โรงเรียนในสังกัดพระแม่มารี
คืนวันเสาร์ วันที่ 17 มกราคม 2557 เป็นกิจกรรมการสรุปการเข้าฐานของนักเรียน
และกิจกรรมการแสดงของทั้ง 4 โรงเรียน ณ ฟาวน์เท่น ทรี รีสอร์ท  จ.นครราชสีมา

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ค่ายมารีย์สัมพันธ์โรงเรียนในสังกัดพระแม่มารี
วันที่ 17-18 มกราคม 2557 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ ได้จัดกิจกรรมค่ายมารีสัมพันธ์ ร่วมกับ
โรงเรียนในสังกัดภคินีพระราชินีมาเรีย และ โรงเรียนเซนต์กาเบรียลสันติพัฒนา
จัดกิจกรรมขึ้น ณ ฟาวน์เท่น ทรี รีสอร์ท  จ.นครราชสีมา

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

งานวันครู 2557
วันพฤหัสบดี ที่ 16 มกราคม 2557 คณะครูร่วมงานวันครู
ซึ่งจัดโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
จัดงานวันครู ครั้งที่ 58 ประจำปี 2557 โดยมีแก่นสาระการจัดงาน "พระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดิน"
เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ และระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์
ณ หอประชุมโรงเรียนประจวบวิทยาลัย อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยมีนายวีระ ศรีวัฒนตระกูล
ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในพิธีและมอบเกียรติบัตรและโล่รางวัลต่าง ๆ แก่ข้าราชการครู
และนายบุญเทียม อังสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1
เป็นผู้อ่านสารของประธานกรรมการคุรุสภา 

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2557
วันที่ 10 มกราคม 2557 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
โดยจัดกิจกรรม จำนวน 10 ฐานการเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้ประวัติความเป็นมาของวันเด็ก จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้ตระหนักถึงคุณค่า บทบาท และความสำคัญของตนเอง เพื่อให้นักเรียนยึดมั่นในสถาบันชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

และนักเรียนทุกคนจะมีโอกาสร่วมสนุก จากการจับของขวัญที่ได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหาร คณะครู
ผู้ปกครอง และหน่วยงานภายนอก ซึ่งมีของขวัญมากมายสำหรับนักเรียน

นอกจากนี้ยังมีการแสดงความสามารถด้านดนตรีของนักเรียน
และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

คณะครูทัศนศึกษาดูงาน ณ ประเทศกัมพูชา และเวียดนาม เพื่อพร้อมก้าวเข้าสู่ AEC
วันที่ 24-29 ธันวาคม 2556 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ ได้จัดทัศนศึกษาดูงานสำหรับคณะครู
ณ ประเทศกัมพูชา และประเทศเวียดนาม เพื่อพัฒนาศักยภาพของผู้บิรหารและบุคลากร
ให้มีความรู้และประสบการณ์ เพื่อนำมาใช้กับนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้น
เสริมสร้างวิสัยทัศน์ใหม่ๆ หรือนวัตกรรมใหม่ๆ จากสถานที่ที่ไปศึกษา แล้วนำมาประยุกต์ใช้ในโรงเรียน

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Merry christmas and Happy new year
โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ ได้จัดกิจกรรมจับของขวัญให้กับเด็กๆ
เนื่องในโอกาสวันคริสต์มาส วันปีใหม่ และวันเด็กแห่งชาติ

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

Merry christmas and Happy new year
วันอังคาร ที่ 24 ธันวาคม 2556 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ ได้จัดกิจกรรมคริสต์มาสให้กับเด็กๆ
วจนพิธีกรรมสมโภชพระคริสตสมภพ การแสดงกำเนิดพระเยซู (ภาคภาษาอังกฤษ)
ปล่อยลูกโป่งเพื่อส่งความสุขให้กับผู้อื่น และกิจกรรม เกมต่างๆ มากมาย

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

งานคริสต์มาสแฟร์ 2013
วันเสาร์ ที่ 21 ธันวาคม 2556 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ ได้จัดงานคริสต์มาสแฟร์ 2013
ขึ้นเพื่อ
เพื่อให้นักเรียนได้ทราบถึงประวัติความเป็นมาของวันคริสต์มาส เปิดโอกาสให้นักเรียนแสดงความสามารถ
เนื่องในในเทศกาลรื่นเริง เพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในเทศกาลวันคริสต์มาส
เพื่อความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

งานคริสต์มาสแฟร์ 2013
ประมวลภาพงาน คริสต์มาสแฟร์ 2013 วันเสาร์ ที่ 21 ธันวาคม 2556

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

พิธีทอดผ้าป่าการศึกษา
วันพุธ ที่ 18 ธันวาคม 2556 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ ได้จัดพิธีทอดผ้าป่าการศึกษา
โดยบริษัทพรสกุลทัวร์  คณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการบริหารโรงเรียน คณะผู้บริหาร
คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ศิษย์เก่า และนักเรียนโรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์

ร่วมทำบุญการศึกษา  เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

สยามโอเชี่ยนเวิลด์ (Siam ocean world)
วันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2556 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรมทัศนศึกษา
ณ สยามโอเชี่ยนเวิลด์ ศูนย์การค้าสยามพารากอน สยามสแควร์ เป็นอุทยานสัตว์น้ำที่ใหญ่ที่สุด
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้   จัดแสดงสัตว์น้ำจากทั่วโลกกว่า 30,000 ตัว 400 กว่าชนิด
รวมทั้งสัตว์น้ำที่หายากของโลก นักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมเป็นนักเรียนระดับชั้นอนุบาล
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-ประถมศึกษาปีที่ 4
โดยมีคุณครู และนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3
ร่วมเดินทางไปดูแลน้องๆ ด้วย

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

แนะแนวเพื่อการศึกษาต่อ
วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2556 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พร้อมกับผู้ปกครองนักเรียน เข้ารับการแนะแนว
เพื่อการศึกษาต่อ โดยวิทยาลัยเทคโนโลยีประจวบคีรีขันธ์ และวิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์
ทางโรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ที่ได้นำความรู้ และแนวทางการศึกษาต่อ
มาเผยแพร่ให้กับนักเรียน และผู้ปกครอง

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์  ที่ตั้ง 134  ตำบล  ประจวบคีรีขันธ์  อำเภอ  เมืองประจวบฯ  จังหวัด  ประจวบคีรีขันธ์  สังกัด  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
โทรศัพท์ 0-3260-1321, 0-3255-1102  โทรสาร  0-3260-1321 ต่อ 14