ยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ WELCOME TO  PHRAMAEMAREE PRACHUAPKHIRIKHAN SCHOOL
มีบริการรถรับนักเรียน ผู้ปกครองท่านใดสนใจ
ติดต่อ : 088-386-1262 (ครูสุพจน์  เกิดทรัพย์ : ครูพจน์)
E-mail : สำหรับติดต่อโรงเรียน Pramaeprachuab@yahoo.co.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ numwaan72@gmail.com 
(ครูสิราวรรณ ลาดน้อย : ครูหวาน)
พิธีมิสซาขอบพระคุณ ปิดปีการศึกษา 2560
วันจันทร์ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียนจัดพิธีมิสซาขอบพระคุณ
เนื่องในโอกาสปิดปีการศึกษา 2560 เพื่อขอพรก่อนปิดภาคเรียน เพื่ออวยพรให้แก่บุคลากร และนักเรียนทุกคนในโรงเรียนให้มีความสุข สุขภาพแข็งแรง ในช่วงปิดภาคเรียน

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ทัศนศึกษาศูนย์การเรียนรู้ กฟผ.ทับสะแก
วันจันทร์ ที่ 19 - วันอังคาร ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
จัดกิจกรรมทัศนศึกษา ณ ศูนย์การเรียนรู้ กฟผ.ทับสะแก
( EGAT Learning Center,Thapsakae)
เพื่อเรียนรู้แนวคิดการสร้างสมดุลพลังงาน องค์ความรู้ด้านการผลิต ระบบส่งไฟฟ้า และวิถีชีวิตชุมชนทับสะแก
เพื่อสร้างแรงบันดาลใจเชิงบวก ผ่านการทดลองฝึกปฏิบัติ
และการมีส่วนร่วมของชุมชน จากแนวคิด "คิดดี" โดยเริ่มต้นจากจุดเล็กๆ ทุกคนสามารถเปลี่ยนแปลงโลกให้ดีขึ้นได้

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมจิตอาสา ณ บ้านพักผู้สูงอายุ คามิลเลียน โซเซียล เซนเตอร์
วันเสาร์ ที่ 17 - วันอาทิตย์ ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2561  โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
ได้จัดกิจกรรมจิตอาสา โดยผู้บริหาร คณะครู และตัวแทนนักเรียน
เดินทางไปจัดกิจกรรม ณ บ้านพักผู้สูงอายุ คามิลเลียน โซเซียล เซนเตอร์ จ. ปราจีนบุรี

<<โดย : ....... : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

โครงการเฝ้าระวังสถานการณ์เด็กและเยาวชนเนื่องในวันวาเลนไทน์
วันพุธ ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
ได้สนับสนุนบุคลากรเข้าร่วมโครงการเฝ้าระวังสถานการณ์เด็กและเยาวชน
เนื่องในวันวาเลนไทน์
ดยมี ครูฐิตยุต งอนรถ ร่วมเป็นสารวัตรนักเรียน
เพื่อรณรงค์เฝ้าระวังเหตุความปลอดภัยและส่งเสริมความประพฤติที่เหมาะสม
ของเด็กนักเรียนและเยาวชนในพื้นที่ อำเภอเมืองฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมค่ายวาเลนไทน์ (Valentine's Camp)
วันพุธ ที่ 14- วันพฤหัสบดี ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
จัดกิจกรรมค่ายวาเลนไทน์ โดยจัดกิจกรรมสร้างสรรค์มากมาย
เพื่อมุ่งเน้นให้เรียน เกิดความรักแก่ตนเอง และความรักต่อผู้อื่นอย่างถูกต้อง

ตามวัฒนธรรมไทยและเกิดประโยชน์ต่อสังคม
ปรับเปลี่ยนทัศนคติให้นักเรียนด้านความรักอย่างถูกต้อง

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

การจัดการเรียนการสอนวิชามัคคุเทศก์ (จัดโปรแกรมทัวร์)
วันพุธ ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
จัดการเรียนการสอนวิชามัคคุเทศก์ เพื่อให้นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ ความสำคัญของมัคคุเทศก์ บุคลิกภาพ มารยาทของมัคคุเทศก์ การสร้างมนุษยสัมพันธ์และศิลปะการพูดเพื่องานมัคคุเทศก์ เทคนิคการนำเที่ยว การจัดกิจกรรมนันทนาการ ตลอดจนมีความรู้ทางวิชาการ และสมรรถนะในการเป็นมัคคุเทศก์

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

พิธีทอดผ้าป่าการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
วันเสาร์ ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
ได้จัดพิธีทอดผ้าป่าการศึกษา โดยบริษัทพรสกุลทัวร์   ชมรมรถตู้สุดขอบฟ้า คลับ
และคุณธนเสฏฐ์ ชมพูภานุวัฒน์ (ธนเสฏฐ์ ทัวร์)
คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการบริหารโรงเรียน  คณะผู้บริหาร  คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา
ศิษย์เก่า ผู้ปกครอง และนักเรียน โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์

ร่วมทำบุญการศึกษา  เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน
ทางโรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ขอขอบพระคุณบริษัทพรสกุลทัวร์
ชมรมรถตู้สุดขอบฟ้า คลับ และคุณธนเสฏฐ์ ชมพูภานุวัฒน์ (ธนเสฏฐ์ ทัวร์)
และทุกท่าน ที่ร่วมทำบุญการศึกษา 
เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน ไว้ ณ ที่นี้ด้วย

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปีการศึกษา 2560
วันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2560 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โดยจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน
ได้ตระหนักถึงคุณค่า บทบาท และความสำคัญของตนเอง

เพื่อให้นักเรียนยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
และนักเรียนทุกคนจะมีโอกาสร่วมสนุก จากการจับของขวัญที่ได้รับการสนับสนุน
จากผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครอง และหน่วยงานภายนอก

ซึ่งมีของขวัญมากมายสำหรับนักเรียน นอกจากนี้ยังมีการแสดงศักยภาพของนักเรียน
และกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมาย

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ผลการจับรางวัลหางบัตร งานคริสต์มาสแฟร์ 2017 
วันศุกร์ ที่ 4 มกราคม 2561 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
ได้ประกาศผลการจับรางวัลหางบัตร งานคริสต์มาสแฟร์ 2017 จำนวน 48 รางวัล  
นักเรียน ผู้ปกครอง หรือผู้ที่ถูกรางวัล สามารถมารับรางวัลได้ที่ห้องธุรการ-การเงิน   
ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป จนถึง วันที่ 30 มกราคม 2561  ทั้งนี้ทางโรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ขอขอบพระคุณผู้ปกครองนักเรียน
ทุกท่านที่ให้ความร่วมมือ และสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียน ไว้ ณ ที่นี้ด้วย

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมคริสต์มาส (กลางคืน)
Merry christmas and Happy new year

วันเสาร์ ที่ 23 ธันวาคม 2560 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
ได้จัดงานคริสต์มาส ประจำปีการศึกษา 2560
เพื่อให้นักเรียนได้ทราบถึงประวัติความเป็นมาของวันคริสต์มาส เปิดโอกาสให้นักเรียนแสดงความสามารถ เนื่องในในเทศกาลรื่นเริง เพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในเทศกาลวันคริสต์มาส
เพื่อความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียนกับชุมชน

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมคริสต์มาส (กลางวัน)
Merry christmas and Happy new year

วันศุกร์ ที่ 22 ธันวาคม 2560 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
ได้จัดกิจกรรมคริสต์มาสให้กับเด็กๆ วจนพิธีกรรมสมโภชพระคริสตสมภพ
ปล่อยลูกโป่งเพื่อส่งความสุขให้กับผู้อื่น และกิจกรรม เกมต่างๆ มากมาย

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการเทศกาลคริสต์มาส (สร้างที่อยู่พระเยซู)
วันพฤหัสบดี ที่ 7 ธันวาคม 2560 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการเทศกาลคริสต์มาส 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
โดยการสร้างที่อยู่พระเยซู อย่างสร้างสรรค์ จากวัสดุเหลือใช้
ทักษะในการแก้ปัญหา ความคิดสร้างสรรค์ ทักษะด้านความร่วมมือ
การทำงานเป็นทีม ภาวะผู้นำ
และทักษะอาชีพ
เพื่อนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
ปรัชญา
คำขวัญ
คติพจน์
วิสัยทัศน์
เป้าหมาย
เอกลักษณ์/อัตลักษณ์
สีประจำโรงเรียน
โครงสร้างการบริหารงาน
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายนโยบายและแผน
ฝ่ายปกครอง
ฝ่ายกิจกรรม
ฝ่ายธุรการ-การเงิน
ฝ่ายอนุบาล
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
สุขศึกษาและพลศึกษา
โรงเรียนพระแม่มารีพระโขนง
โรงเรียนพระแม่มารีสาธุประดิษฐ์
โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
โรงเรียนอนุบาลบ้านwebsite counter
 
ukraine order brides contatore visite website counter
จำนวนผู้ออนไลน์ขณะนี้คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาต่างประเทศ
ภาษาไทย
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปศึกษาและดนตรี
ความรู้ทั่วไป
คุณครูควรรู้ไว้
ข่าวการศึกษา
ความรู้ทั่วไป
โปรแกรม/เครื่องมือสำหรับครู

ทรงพระราชสมภพเวลา 08.45น. นายแพทย์ผู้ทำคลอดชื่อ ดับลิว สจ๊วต วิตมอร์ ทรงมีน้ำหนักแรกประสูติ 6 ปอนด์
อ่านต่อ >>
พระราชประวัติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
อ่านต่อ >>

โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ ที่ตั้ง 134 ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โทรศัพท์ 0-3260-1321, 0-3255-1102 โทรสาร 0-3260-1321 ต่อ 116