ยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ WELCOME TO  PHRAMAEMAREE PRACHUAPKHIRIKHAN SCHOOL
มีบริการรถรับนักเรียน ผู้ปกครองท่านใดสนใจ
ติดต่อ : 088-386-1262 (ครูสุพจน์  เกิดทรัพย์ : ครูพจน์)
E-mail : สำหรับติดต่อโรงเรียน Pramaeprachuab@yahoo.co.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ numwaan72@gmail.com 
(ครูสิราวรรณ ลาดน้อย : ครูหวาน)
วจนพิธีต้อนรับแม่พระฟาติมา
วันอังคาร ที่ 14 พฤศจิกายน 2560 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
จัดให้มีวจนพิธีต้อนรับพระรูปแม่พระฟาติมา  พิธีแห่แม่พระ และขอพรแม่พระ
โอกาสฉลองครบรอบ 100 ปี การประจักษ์ของแม่พระฟาติมา

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรม พ.ม.ป. ร่วมสืบสาน ประเพณีลอยกระทง
วันพฤหัสที่ ที่ 2 และ วันศุกร์ ที่ 3 ตุลาคม 2560 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
จัดกิจกรรม พ.ม.ป. ร่วมสืบสาน ประเพณีลองกระทง โดยจัดให้มีกิจกรรมการเรียนรู้บูรณาการประเพณีลอยกระทง 8 กลุ่มสารการเรียนรู้

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

จัดกิจกรรมฉลองครบร้อยปี แม่พระประจักษ์ที่ฟาติมา   
วันที่ 20 ตุลาคม 2560 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
จัดกิจกรรมฉลองครบร้อยปี แม่พระประจักษ์ที่ฟาติมา
และเดือนแห่งการระลึกถึงการสวดสายประคำถึงแม่พระ

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมน้อมส่งเสด็จสู่สรวงสวรรค์คาลัย
วันพฤหัสบดี ที่ 12 ตุลาคม 2560 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
จัดกิจกรรมน้อมส่งเสด็จสู่สรวงสวรรค์คาลัย เนื่องใน วันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม
และถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
จัดกิจกรรมขึ้นเพื่อ  เพื่อแสดงความอาลัยในวาระครบรอบ 1 ปี วันสวรรคต
และเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน ที่มีต่อพสกนิการชาวไทย

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ประชุมสัมมนา " การสร้างพลังขับเคลื่อนนโยบายปฏิรูปการศึกษา
โดยใช้จังหวัดเป็นฐาน" 
 
วันพฤหัสบดี ที่ 12 ตุลาคม 2560 คุณครูฐิตยุต งอนรถ เข้าร่วม ประชุมสัมมนา
" การสร้างพลังขับเคลื่อนนโยบายปฏิรูปการศึกษาโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน"
  
ณ ห้องประชุม Convention Hall สถานพักฟื้นและพักผ่อนสวนสนประดิพัทธ์ แห่งที่ 2

อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมเรียนรู้ "ดอกดาวเรือง เพื่อในหลวง ร.9 "   
วันพุธ ที่ 11 ตุลาคม 2560โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ ทำดอกดาวเรือง
เพื่อใช้ในกิจกรรมน้อมส่งเสด็จสู่สรวงสวรรค์คาลัย
เพื่อรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวง ร.9 และเพื่อให้นักเรียน
มีทักษะในการทำงาน ผ่านการเรียนรู้แบบปฏิบัติ ตามมาตรฐาน/ตัวชี้วัด
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมเรียนรู้ "เศรษฐกิจพอเพียง ในหลวง ร.9 "   
วันอังคาร ที่ 10 ตุลาคม 2560โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียง
ในหลวงรัชกาลที่ 9 ในพื้นที่ 50 ไร่ บูรณาการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้

เพื่อให้นักเรียนเกิดทักษะในการวางแผน การทำงานร่วมกัน
การนำเสนองาน
และทักษะอื่นๆ ที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมวันออกพรรษา
วันศุกร์ ที่ 6 ตุลาคม 2560 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
จัดกิจกรรมวันออกพรรษา เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้การปฏิบัติตนอย่างถูกต้อง
และเหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวไทยในการเข้าร่วมกิจกรรม
ทางศาสนา 
  เพื่อระลึกถึงเหตุการณ์ที่สำคัญที่เกิดขึ้นในสมัยพุทธกาล 
  และยังได้ปฏิบัติในสิ่งที่เป็นบุญกุศลสำหรับตนเองละผู้อื่น   

รวมทั้งเป็นการกล่อมเกลาจิตใจให้ดีงาม   และมีความจงรักภักดีต่อชาติ  ศาสนา   
พระมหากษัตริย์    
โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ตระหนักถึงความสำคัญ
ดังกล่าว   จึงจัดให้มีกิจกรรมวันออกพรรษาขึ้น  เพื่อเป็นการส่งเสริมการสืบสาน
พระพุทธศาสนาของชาวพุทธให้ดำรงอยู่ตลอดไป
ทั้งนี้ยังได้รับเกียรติจากเจ้าของโรงเรียน กรรมการสถานศึกษา
ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู โรงเรียนมิ่นโหม่
สถานศึกษาเอกชนของจังหวัดมะริด ที่มาประชุมและศึกษาดูงาน ที่โรงเรียน
ระหว่าง วันที่ 5 -6 ตุลาคม 2560 จำนวน 16 คน ร่วมเป็นประธานในกิจกรรมครั้งนี้  

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

สถานศึกษาเอกชนของจังหวัดมะริด ร่วมประชุมและศึกษาดูงาน
วันพฤหัสบดี ที่ 7 กันยายน และ วันพฤหัสบดี 5 ตุลาคม 2560 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
เจ้าของโรงเรียน กรรมการสถานศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู
โรงเรียนมิ่นโหม่ สถานศึกษาเอกชนของจังหวัดมะริด
ร่วมประชุมและศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

การสอบภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ จัดสอบภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
โดยนอกจากจะสอบภาคทฤษฎี 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้แล้ว
ยังจัดทดสอบภาคปฏิบัติมุ่งเน้นการปฏิบัติจริง
โดยมีการสอบปฎิบัติ ดังนี้
โครงงาน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ,
โครงงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ,สนทนาภาษาอังกฤษ
ทักษะทางพลศึกษา และ สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยทำนองสรภัญญะ

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

การจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน (PROJECT-BASED LEARNING)
วันพฤหัสบดี ที่ 14 กันยายน 2560 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
จัดให้มีการนำเสนอโครงงาน รอบที่ 1 ตามการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน
(PROJECT-BASED LEARNING)
โดยมุ่งเน้นให้นักเรียนเรียนรู้การทำโครงงาน
ตามที่ตนเองสนใจ โดยเรื่องเลือกทำใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้
โดยนักเรียนดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 1.ตรวจสอบ วิเคราะห์ พิจารณา
รวบรวม ความสนใจ ของผู้เรียน
2. กำหนดประเด็นปัญหา/ หัวข้อเรื่อง
3. กำหนดวัตถุประสงค์ 4. ตั้งสมมติฐาน 5. กำหนดวิธีการศึกษาและแหล่งความรู้
6. กำหนดเค้าโครงของโครงงาน 7. ตรวจสอบสมมติฐาน
8.สรุปผลการศึกษาและการนำไปใช้
9. เขียนรายงานวิจัยแบบง่ายๆ 10. จัดแสดงผลงาน

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ชมการแสดงละคร เรื่อง พระมหาชนก  
วันพุธ ที่ 13 กันยายน 2560 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ 
เข้าร่วมโครงการปฏิรูปการศึกษาด้วยละคร ด้วยการชมการแสดงละคร
เรื่อง พระมหาชนก กับกลุ่มละคร ฅนทำคนดู
เพื่อให้นักเรียนเรียนรู้วรรณคดีไทย ผ่านการแสดงละคร นักเรียนได้รับความสนุก และเข้าใจในบทละครมากขึ้น เป็นหนึ่งในกิจกรรม"ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
ปรัชญา
คำขวัญ
คติพจน์
วิสัยทัศน์
เป้าหมาย
เอกลักษณ์/อัตลักษณ์
สีประจำโรงเรียน
โครงสร้างการบริหารงาน
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายนโยบายและแผน
ฝ่ายปกครอง
ฝ่ายกิจกรรม
ฝ่ายธุรการ-การเงิน
ฝ่ายอนุบาล
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
สุขศึกษาและพลศึกษา
โรงเรียนพระแม่มารีพระโขนง
โรงเรียนพระแม่มารีสาธุประดิษฐ์
โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
โรงเรียนอนุบาลบ้านwebsite counter
 
ukraine order brides contatore visite website counter
จำนวนผู้ออนไลน์ขณะนี้คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาต่างประเทศ
ภาษาไทย
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปศึกษาและดนตรี
ความรู้ทั่วไป
คุณครูควรรู้ไว้
ข่าวการศึกษา
ความรู้ทั่วไป
โปรแกรม/เครื่องมือสำหรับครู

ทรงพระราชสมภพเวลา 08.45น. นายแพทย์ผู้ทำคลอดชื่อ ดับลิว สจ๊วต วิตมอร์ ทรงมีน้ำหนักแรกประสูติ 6 ปอนด์
อ่านต่อ >>
พระราชประวัติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
อ่านต่อ >>

โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ ที่ตั้ง 134 ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โทรศัพท์ 0-3260-1321, 0-3255-1102 โทรสาร 0-3260-1321 ต่อ 116