ยินดีต้อนรับเข้าสู่โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ WELCOME TO  PHRAMAEMAREE PRACHUAPKHIRIKHAN SCHOOL
 
มีบริการรถรับนักเรียน ผู้ปกครองท่านใดสนใจ
ติดต่อ : 088-386-1262 (ครูสุพจน์  เกิดทรัพย์ : ครูพจน์)
E-mail : สำหรับติดต่อโรงเรียน Pramaeprachuab@yahoo.co.th
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ numwaan72@gmail.com 
(ครูสิราวรรณ ลาดน้อย : ครูหวาน)
กิจกรรมเดินเทิดพระเกียรติ ถวายความจงรักภักดีเนื่องในวันแม่แห่งชาติ
วันอังคาร ที่ 15 สิงหาคม 2559 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์

จัดกิจกรรมเดินเทิดพระเกียรติ ถวายความจงรักภักดีเนื่องในวันแม่แห่งชาติ 
เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

อบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมศักยภาพ
วันเสาร์ ที่ 13- วันอาทิตย์ ที่ 14 สิงหาคม 2559 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อส่งเสริมศักยภาพบุคลากรครู ประกอบด้วย เรื่อง
สะเต็มศึกษา (STEM Education) นโยบายสำคัญของกระทรวงศึกษาธิการ
กิจกรรมสอบถามรายวัน คณิตคิดในใจ การอ่านออก เขียนคล่อง สื่อสารถูกต้อง
สู่การพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 พร้อมทั้งติดตาม เรื่อง นวัตกรรมการเรียนรู้
ในศตวรรษที่ ๒๑
และหลักสูตรเทคนิคการประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
โดยมีอาจารย์ธัญญา เรืองแก้ว รองผู้อำนวยการสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

และอาจารย์ เครือรัตน์ เรืองแก้ว บรรณาธิการบริหาร
สถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการ เป็นวิทยากร
ทั้งนี้โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ ขอขอบพระคุณ อาจารย์ธัญญา เรืองแก้ว
และอาจารย์ เครือรัตน์ เรืองแก้ว ที่ได้สละเวลาอันมีค่า มาให้ความรู้แก่คณะครู ไว้ ณ ที่นี้ด้วย

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2559
วันพุธ ที่ 10 สิงหาคม 2559 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์

จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2559
โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ

1. เพื่อเทิดพระเกียรติแม่แห่งสวรรค์ คือพระแม่มารีย์องค์อุปถัมป์ของโรงเรียน
2. เพื่อเทิดพระเกียรติและแสดงถึงความจงรักภักดีต่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
3. เพื่อให้นักเรียนแสดงความกตัญญูกตเวทีและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้เลี้ยงดู
4. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสดงศักยภาพ ของตนเอง ความถนัด ความสามารถ ความสนใจ 
       และมีทักษะในการคิด วิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ คิดวางแผน คิดแก้ไข

โดยนักเรียนแต่ละระดับชั้นจัดกิจกรรมให้กับแม่ด้วยตนเอง ซึ่งมีการวางแผน
และจัดเตรียมงานภายในห้องเรียน โดยมีคุณครูประจำชั้นเป็นที่ปรึกษา

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมทำบุญตักบาตร
วันจันทร์ ที่ 8 สิงหาคม 2559 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์

จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเพื่อถวาย เนื่องในโอกาส
พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 ส.ค.59
 เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70  ปี  
9 มิถุนายน 2559
และในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ทรงเจริญพระชนมพรรษา 7  รอบ ในวันที่ 12 ส.ค.59"

โดยทางโรงเรียนจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร ทุกวันจันทร์ของสัปดาห์

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ตรวจ นิเทศ และติดตามการบริหารจัดการโรงเรียนเอกชน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

วันจันทร์ ที่ 1 สิงหาคม 2559 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน ตรวจ นิเทศ และติดตาม
การบริหารงานโรงเรียน เพื่อให้การใช้จ่ายเงินอุดหนุนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ตรงตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
โดยมีเป้าหมายติดตามการใช้เงินอุดหนุนรายบุคคล
เงินอุดหนุนตามนโยบายเรียนฟรี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ
เงินอุดหนุนอาหารเสริม(นม) และเงินอุดหนุนอื่น
ท้ังนี้โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ ขอขอบพระคุณ
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ได้ให้คำแนะนำ ที่เป็นประโยชน์
ในการบริหารจัดการโรงเรียน ไว้ ณ ที่นี้ด้วย

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา
วันศุกร์ ที่ 22 กรกฎาคม 2559 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์

จัดกิจกรรมเนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา
ซึ่งเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา โรงเรียนจัดให้มีการหล่อเทียน แห่เทียน
ถวายเทียน ทำบุญตักบาตร และการฟังพระธรรมเทศนา

ณ สำนักสงฆ์ดอนเหียง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ศิษย์เก่าที่เข้าศึกษาต่อ ณ วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ
ออกทัวร์ กรุงเทพ - หัวหิน-ชะอำ

วันศุกร์ ที่ 15- เสาร์ 16 กรกฎาคม 2559 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์

ศิษย์เก่าที่เข้าศึกษาต่อ ณ วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ
ประกอบไปด้วย นางสาวสุรินร์   สุขแสงทอง (ศิษย์เก่ารุ่น 28)
นาย จิรากร   เนาวบุตร (ศิษย์เก่ารุ่น 30) และนายกษิดิ์เดช   สวัสดิมงคล (ศิษย์เก่ารุ่น 30)
ออกทัวร์ กรุงเทพ - หัวหิน-ชะอำ บริษัทหมอเส็ง ไทยแลนด์ โดยบริษัทพรสกุลทัวร์
เพื่อฝึกประสบการณ์ทำงาน และมีรายได้ระหว่างเรียน

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

กิจกรรมทัศนศึกษาสถานที่บำบัดยาเสพติด
วันพฤหัสบดี ที่ 14 กรกฎาคม 2559 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์

ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรเมืองประจวบคีรีขันธฺ์ จัดโครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน
ให้เยาวชนไทยห่างไกลยาเสพติด
"กิจกรรมทัศนศึกษาสถานที่บำบัดยาเสพติด"
ณ วัดถ้ำกระบอก จังหวัดสระบุรี โดยมีนักเรียนเข้าร่วมจำนวน 30 คน
และคุณครูฐิตยุต งอนรถ ครูผู้ดูแล

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ เนตรนารี
ในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2559

วันศุกร์ ที่ 1 กรกฎาคม 2559 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์

นายฐิตยุต งอนรถ ผู้กำกับ และประธาน ลูกเสือโรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
นำคณะลูกเสือ เนตรนารี และผู้กำกับ ทำพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ
เนตรนารี ในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2559

ณ ลานอเนกประสงค์  โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม

ตรวจสุขภาพอนามัยนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559 
วันพฤหัสบดี ที่ 30 มิถนายน 2559 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์

จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพอนามัยนักเรียน ซึ่งเป็นการตรวจสุขภาพอนามัยนักเรียน

ประจำปีการศึกษา 2559 โดยศูนย์ตรวจสุขภาพทรี ออร์ 
มาให้บริการตรวจสุขภาพที่โรงเรียน
กิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ (เพลงคนโง่สร้างบ้าน คนมีปัญญา)
วันศุกร์ ที่ 24 มิถนายน 2559 โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์

จัดการเรียนการสอน เพื่อลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โดยจัดกิจกรรม เรียนรู้
เพลงคนโง่สร้างบ้าน คนมีปัญญา เป็นกิจกรรมกลุ่มเพื่อมุ่งเน้นให้นักเรียน
รู้จักหน้าที่ของตนเอง ซึ่งประกอบไปด้วยกิจกรรมดังนี้
วาดภาพ ร้องเพลง
เต้นประกอบเพลง ปั้นดินน้ำมัน
นักเรียนแบ่งหน้าที่กันตามความชอบ และความถนัด

<<โดย : Sirawan : ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม
ปรัชญา
คำขวัญ
คติพจน์
วิสัยทัศน์
เป้าหมาย
เอกลักษณ์/อัตลักษณ์
สีประจำโรงเรียน
โครงสร้างการบริหารงาน
ค่าธรรมเนียมการศึกษา
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายนโยบายและแผน
ฝ่ายปกครอง
ฝ่ายกิจกรรม
ฝ่ายธุรการ-การเงิน
ฝ่ายอนุบาล
ภาษาไทย
คณิตศาสตร์
ภาษาต่างประเทศ
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
สุขศึกษาและพลศึกษา
โรงเรียนพระแม่มารีพระโขนง
โรงเรียนพระแม่มารีสาธุประดิษฐ์
โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์
โรงเรียนอนุบาลบ้าน
website counter
 
ukraine order brides contatore visite website counter
จำนวนผู้ออนไลน์ขณะนี้คณิตศาสตร์
วิทยาศาสตร์
ภาษาต่างประเทศ
ภาษาไทย
สุขศึกษาและพลศึกษา
ศิลปศึกษาและดนตรี
ความรู้ทั่วไป
คุณครูควรรู้ไว้
ข่าวการศึกษา
ความรู้ทั่วไป
โปรแกรม/เครื่องมือสำหรับครู

ทรงพระราชสมภพเวลา 08.45น. นายแพทย์ผู้ทำคลอดชื่อ ดับลิว สจ๊วต วิตมอร์ ทรงมีน้ำหนักแรกประสูติ 6 ปอนด์
อ่านต่อ >>
พระราชประวัติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
อ่านต่อ >>

โรงเรียนพระแม่มารีประจวบคีรีขันธ์ ที่ตั้ง 134 ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบฯ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 
สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โทรศัพท์ 0-3260-1321, 0-3255-1102 โทรสาร 0-3260-1321 ต่อ 116